PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 2 | 21-31
Article title

Stan środowiska naturalnego w rejonie oddziaływania hut miedzi. Kierunki zmian

Content
Title variants
EN
Natural environment in the area of copper smelter plants. Trend of changes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości
powietrza w rejonie oddziaływania przemysłu miedziowego,
ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania
hut miedzi zlokalizowanych w Legnicy i Głogowie obejmujące
okres od 1980 r. do 2010 r. w celu przedstawienia
zachodzących na przestrzeni tych lat zmian i trendów.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
pochodzących z najistotniejszych źródeł na terenie
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w istotny
sposób wpłynęło na poprawę jakości powietrza w tym
rejonie. Nie bez znaczenia pozostaje też ograniczenie
emisji tych zanieczyszczeń z dużych źródeł energetycznego
spalania paliw, jak również ograniczenie produkcji
bądź likwidacja niektórych zakładów. Na podstawie prowadzonego
państwowego monitoringu środowiska
stwierdza się, że aktualnie na stan jakości powietrza
w mniejszym stopniu ma wpływ emisja zanieczyszczeń
ze źródeł przemysłowych.
Nadal do rozwiązania są problemy w zakresie ochrony
powietrza związane z:
– emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z sektora
bytowo-komunalnego, tzw. niska emisja pochodząca
z indywidualnego ogrzewania mieszkań.
Źródła te mają niskie emitory i często spala się
w nich oprócz węgla różnego rodzaju odpady.
W związku z tym po rozpoczęciu sezonu grzewczego
obserwuje się w sposób widoczny w stacjach
monitoringu jakości powietrza wzrost zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych w tym benzo(a)pirenu.
– emisją zanieczyszczeń z transportu samochodowego,
który jest przyczyną wysokiego stężenia
tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów
szczególnie w rejonie dróg i ulic o dużym natężeniu
ruchu.
Materiały i metody: Podstawą opracowania były
wyniki badań otrzymane w ramach prowadzonego
od 1991r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Legnicy, a następnie we Wrocławiu państwowego
monitoringu środowiska w sieci krajowej, regionalnej
i lokalnej, a w okresie od 1980 r. do 1990 r. badania
prowadzone przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska
w Legnicy.
EN
Findings of air quality are brought forward in the
area of copper industry impact with particular attention
paid to copper smelter plants located in Legnica and
Głogów area covering the period from 1980 to 2010.
The paper identifies occurring changes and trends in
the course of years. Lowering of dust-gaseous emissions
from the most crucial sources in the area of Legnica-
Głogów Copper Mining Region improved air quality
in this region in the significant way. The fact is also of
some importance that emission of pollutants from big
sources combusting fuels for energy generation was
reduced either by rundown of production or liquidation
of some plants. Based on the conducted state environmental
monitoring it is concluded that at present emission
of pollutants from industrial sources affects air
quality to a lesser degree.
There are still problems of air protection waiting to
be solved which are connected with:
– emission of gaseous-dust pollutants from domestic-
municipal sector i. e. so called low emission
from individual heating of dwellings. The sources
are low emitters where often coal is combusted
together with various types of waste. Therefore
after starting the period of centrally heated
dwellings air quality monitoring stations recorded
evidently the increase of dust and gaseous pollutants
including benzo (a) pirene.
– pollutants emission from road transport which is
the cause of high concentration of nitrogen
oxides, carbon monoxide and hydrocarbons particularly
in the vicinity of roads and streets of big
road traffic density.
Materials and methods:
The base of the study were findings obtained from
District Inspectorate of Environmental Protection in
Legnica in the framework of carried out since 1991 the
state environmental monitoring in national, regional
and local network. In the period from 1980 till 1990
the studies performed Research Centre of Environmental
Control in Legnica.
Contributors
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy
References
 • 1. Agnieszka Szydłowska-Szczecińska „Polska Miedź wczoraj – dziś – jutro”.
 • 2. Ochrona Środowiska – Biuletyn 2002-2004; KGHM Polska Miedź S.A.
 • 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008.47.281).
 • 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009.5.31).
 • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2008.216.1377).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. 2007.120.828).
 • 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 2008.25.150 (z późn. zm.).
 • 8. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1985 roku.
 • 9. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1986 roku.
 • 10. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1987 roku.
 • 11. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1988 roku.
 • 12. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1989 roku.
 • 13. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1990 roku.
 • 14. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1991 roku.
 • 15. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1992 roku.
 • 16. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1993 roku.
 • 17. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1994 roku.
 • 18. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1995 roku.
 • 19. Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1996 roku.
 • 20. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w latach 1997-1998.
 • 21. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 1999 roku.
 • 22. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2000 roku.
 • 23. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2001 roku.
 • 24. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2002 roku.
 • 25. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2003 roku.
 • 26. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2004 roku.
 • 27. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2005 roku.
 • 28. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2006 roku.
 • 29. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku.
 • 30. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2008 roku.
 • 31. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2009 roku.
 • 32. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a27b46c3-5a0a-4a3a-a192-fad68f021c29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.