PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 51-54
Article title

Pamięć autobiograficzna

Content
Title variants
EN
Autobiographical memory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie pamięć autobiograficzna (PA) pojawiło się w dysertacjach naukowych w latach 80. XX wieku. Jest ono definiowane jako pamięć indywidualnej przeszłości, którą zalicza się głównie do pamięci trwałej, deklaratywnej. Składa się z elementów epizodycznych i semantycznych, a niektórzy badacze wręcz określają PA jako specjalny przypadek pamięci epizodycznej. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie pojęcia PA wraz z jej wybranymi koncepcjami, funkcjami, neurobiologicznymi podstawami oraz metodami badania. W pracy zostały przedstawione najpopularniejsze sposoby rozumienia PA. W pierwszej opisanej koncepcji widać wyraźny wpływ dokonanego przez Tulvinga podziału pamięci deklaratywnej na epizodyczną i semantyczną, w drugiej zaś następuje podział składowych PA na wspomnienia autobiograficzne oraz bazę danych autobiograficznych. W niniejszej pracy przedstawiono także funkcje PA, w tym między innymi ich podział zaprezentowany przez Maruszewskiego na takie jak: informacyjna, komunikacyjna, interpersonalna, motywacyjno-emocjonalna oraz organizacyjna. Opisano również struktury odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie tejże pamięci, między innymi hipokamp oraz wzgórze, a także skutki ich uszkodzenia. Scharakteryzowano wybrane metody badania pamięci autobiograficznej, między innymi najstarszą metodę swobodnych skojarzeń Galtona, metodę kierowanych skojarzeń Crovitza i Schiffmana, wywiad do badania pamięci autobiograficznej (AMI) oraz test do badania pamięci autobiograficznej (AMT). Choć pojęcie PA jest relatywnie nowe, stanowi przedmiot zainteresowania wielu badaczy, co świadczy o jego doniosłej roli w życiu człowieka, choćby ze względu na umożliwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi.
EN
The term of autobiographical memory (AM) started to occur in scientific papers in the eighties of the 20th century. It has been defined by Tulving as a memory of individual past and mostly described as long-term, declarative memory. It comprises episodic and semantic elements, some researchers even claim that AM is a special case of episodic memory. The aim of this study is to introduce the issue of AM along with its chosen concepts, functions, neurobiological basis and assessment methods. The most popular concepts of AM have been described in this paper. In the first one a distinct influence of Tulving’s division of declarative memory into episodic and semantic memory is shown. The author of the second concept claims that AM comprises autobiographical memories and autobiographical database. This study describes also the functions of AM with the classification presented by Maruszewski, choosing such functions as informative, communicative, interpersonal, motivating-emotional and organizational one. The parts of brain structures responsible for its correct functioning, i.a. hippocampus or thalamus have also been characterised along with the results of its malfunctioning as well as chosen assessment methods of AM, which are i.a. the oldest – Galton technique, Crovitz and Schiffman technique, Autobiographical Memory Interview (AMI) and the Autobiographical Memory Test (AMT). Despite the fact that the term of AM is relatively new, it is the subject of interest of many researchers, which shows its great role in human life, if only because it enables the establishment and maintenance of relations with other people.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
51-54
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska, Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
 • Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
References
 • 1. Draaisma D.: Dlaczego życie płynie szybciej, gdy się starzejemy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.
 • 2. Maruszewski T.: Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • 3. Tulving E.: Episodic and semantic memory. W: Tulving E., Donaldson W. (red.): Organization of memory. Academic Press, New York 1972: 382-403.
 • 4. Rubin D.C., Schrauf R.W., Greenberg D.L.: Belief and recollection of autobigraphical memories. Mem. Cognit. 2003; 31: 887-901.
 • 5. Brewer W.F.: What is recollective memory? W: Rubin D.C. (red.): Remembering our past: Studies in autobiographical memory. Cambridge University Press, Cambridge 1996: 19-66.
 • 6. Greenberg D.L., Rubin D.C.: The neuropsychology of autobiographical mamory. Cortex 2003; 39: 687-728.
 • 7. Conway M.A., Pleydell-Pearce C.W.: The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychol. Rev. 2000; 107: 261-288.
 • 8. Squire L.R., Zola S.M.: Episodic memory, semantic memory and amnesia. Hippocampus 1998; 8: 205-211.
 • 9. Gilboa A.: Autobiographical and episodic memory – one and the same? Evidence from prefrontal activation in neuroimaging studies. Neuropsychologia 2004; 42: 1336-1349.
 • 10. Piolino P., Desgranges B., Eustache F.: Episodic autobiographical memories over the course of time: cognitive, neuropsychological and neuroimaging findings. Neuropsychologia 2009; 47: 2314-2329.
 • 11. Gardiner J.M.: Episodic memory and autonoetic consciousness: a first-person approach. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2001; 356: 1351-1361.
 • 12. Conway M.A.: Episodic memories. Neuropsychologia 2009; 47: 2305-2313.
 • 13. Conway M.A.: Sensory-perceptual episodic memory and its context: autobiographical memory. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2001; 356: 1375-1384.
 • 14. Maruszewski T.: Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego. W: Strelau J. (red.): Psychologia, podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000: 165-182.
 • 15. Williams J.M.G., Teasdale J.D., Segal Z.V., Soulsby J.: Mindfulness- based cognitive therapy reduces overgeneral autobiographical memory in formerly depressed patients. J. Abnorm. Psychol. 2000; 109: 150-155.
 • 16. Linton M.: Ways of searching and the contents of memory. W: Rubin D.C. (red.): Autobiographical Memory. Cambridge University Press, Cambridge 1986: 50-67.
 • 17. Antonowsky A.: Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: Heszen-Niejodek I., Sęk H. (red.): Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 1997: 206-231.
 • 18. Robinson J.A.: First experience memories: contents and function in personal histories. W: Conway M.A., Rubin D.C., Spinner H., Wagenaar W. (red.): Theoretical perspectives on autobiographical memory. Kluver Academic, Dordrecht 1992: 223-239. Za: Maruszewski T.: Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005: 78.
 • 19. Kowalska D.M., Kuśmierek P.: Anatomiczne podstawy pamięci. W: Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.): Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa 2006.
 • 20. Baddeley A.D., Wilson B.: Amnesia, autobiographical memory and confabulation. W: Rubin D.C. (red.): Autobiographical memory. Cambridge University Press, Cambridge 1986: 225-252.
 • 21. Lewandowska A., Raczkowiak L., Dembińska D., Rybakowski J.: Ocena pamięci autobiograficznej u pacjentki deklarującej jej całkowitą utratę – opis przypadku. Neuropsychiatr. Neuropsychol. 2009; 4: 150-159.
 • 22. Tulving E.: Concepts in human memory. W: Squire L.R., Weinberger N.M., Lynch G., McGaugh J. (red.): Memory: organization and locus of change. Oxford University Press, New York 1991: 3-32. Za: Squire L.R., Zola S.M.: Episodic memory, semantic memory and amnesia. Hippocampus 1998; 8: 205-211.
 • 23. Scoville W.B., Milner B.: Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2000; 12: 103-113.
 • 24. Kopelman M., Wilson B., Baddeley A.: The autobiographical memory interview, manual. Pearson Assessment, London 1990.
 • 25. Griffith J.W., Summer J.A., Debeer E. i wsp.: An item response theory/confirmatory factor analysis of the Autobiographical Memory Test. Memory 2009; 17: 609-623.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a260fb13-e2b1-473e-8ccf-742c03ff3fad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.