Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 1 | 23-31

Article title

REPRINT OF POLISH TRANSLATION OF ARTICLE BY ACCORD INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 152 (2011) 1511-1516 Identifying neuropathic back and leg pain: A cross-sectional study

Title variants

PL
PRZEDRUK POLSKIEGO TŁUMACZENIA ARTYKUŁU ZA ZGODĄ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 152 (2011) 1511-1516 Identyfikacja bólu neuropatycznego krzyża i kończyny dolnej: badanie przekrojowe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ból krzyża jest rozpowszechnionym problemem powodującym niesprawność. Chorobowość w ciągu całego życia wynosi 80%, a mechanizm leżący u podłoża bólu jest nieznany w około 90% przypadków. Użyliśmy kwestionariusza przesiewowej oceny bólu neuropatycznego painDETECT w celu zidentyfikowania prawdopodobnego mechanizmu bólu u 343 pacjentów z bólem krzyża z towarzyszącym bólem kończyny dolnej lub bez niego, skierowanych na fizjoterapię na obszarze południowo-wschodniej Anglii. Odnieśliśmy zidentyfikowane możliwe mechanizmy bólu (nocyceptywny, niejasny, neuropatyczny) do standaryzowanych miar nasilenia bólu (Numeric Rating Scale), niesprawności (Roland Morris Low Back Pain Disability Questionnaire), lęku i depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale) oraz jakości życia (Short Form 36 Health Survey Questionnaire Version 2). Ponadto zbadaliśmy związek możliwych mechanizmów bólu z bólem kończyny dolnej, objawem Lasègue’a oraz zmianami w badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego potwierdzającymi lub wykluczającymi ucisk korzenia nerwowego. W sumie 59% uczestników (n=204) zgłaszało prawdopodobny ból nocyceptywny, 25% (n=85) zgłaszało ból niejasnego pochodzenia, a 16% (n=54) - możliwy ból neuropatyczny. Badani w grupie z możliwym bólem neuropatycznym zgłaszali istotnie silniejszy lęk, większą niesprawność, większy lęk, bardziej nasilone objawy depresji oraz zmniejszoną jakość życia oraz częstszy objaw Lasègue’a w porównaniu z grupami z innymi rodzajami bólu (P<0,05). W sumie 96% pacjentów z możliwym bólem neuropatycznym zgłaszało ból promieniujący do kończyny dolnej (76% - poniżej kolana); ból kończyny dolnej był mimo to częstszy u chorych z bólem nocyceptywnym co wskazuje, że ból kończyny dolnej jest czułym, ale nieswoistym wskaźnikiem możliwego bólu neuropatycznego. Nie stwierdzono związku możliwego bólu neuropatycznego z danymi wskazującymi na obecność lub nieobecność ucisku korzenia nerwowego w obrazach rezonansu magnetycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że możliwy ból neuropatyczny jest rzadszy u pacjentów z bólem krzyża kierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i uściślają przydatność testów klinicznych w identyfikowaniu możliwego bólu neuropatycznego.
EN
Low back pain is a widespread debilitating problem with a lifetime prevalence of 80%, with the underlying pain mechanism unknown in approximately 90% of cases. We used the painDETECT neuropathic pain screening questionnaire to identify likely pain mechanisms in 343 patients with low back pain with or without leg pain in southeastern England referred for physiotherapy. We related the identified possible pain mechanisms nociceptive, unclear, and neuropathic to standardised measures of pain severity (Numeric Rating Scale), disability (Roland Morris Low Back Pain Disability Questionnaire), anxiety and depression (Hospital Anxiety and Depression Scale), and quality of life (Short Form 36 Health Survey Questionnaire Version 2). In addition, we investigated any relationship between these possible pain mechanisms and leg pain, passive straight leg raise, and magnetic resonance imaging evidence confirming or eliminating nerve root compression. A total of 59% of participants (n=204) reported likely nociceptive pain, 25% (n=85) unclear, and 16% (n=54) possible neuropathic pain. The possible neuropathic pain group reported significantly higher pain, disability, anxiety, and depression, reduced quality of life and passive straight leg raise compared to the other pain groups (P<.05). A total of 96% of participants with possible neuropathic pain reported pain radiating to the leg (76% below the knee); however, leg pain was still more common in patients with nociceptive pain, suggesting that leg pain is sensitive to, but not specific to, possible neuropathic pain. No relationship was demonstrated between possible neuropathic pain and evidence for or absence of nerve root compression on magnetic resonance imaging scans. These findings suggest possible neuropathic pain is less common in low back pain patients referred through primary care and clarifies the usefulness of clinical tests for identifying possible neuropathic pain.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

23-31

Physical description

Contributors

  • Head of School of Rehabilitation Sciences, Faculty of Health and Social Care Sciences, St. George’s University of London/Kingston University, Cranmer Terrace, London, UK
author
  • Physiotherapy Department, Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust
  • Physiotherapy Department, Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust
author
  • Physiotherapy Department, NHS West Sussex Primary Care Trust, BN12 6BT, UK
  • Head of School of Rehabilitation Sciences, Faculty of Health and Social Care Sciences, St. George’s University of London/Kingston University, Cranmer Terrace, London, UK

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a238a7fe-7026-44c5-bd5c-82bef4f0d4f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.