PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 276–281
Article title

Postawy rodzicielskie oraz funkcjonowanie emocjonalne rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Content
Title variants
EN
The parental attitudes and emotional functioning amongst parents of children with chronic kidney disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przewlekła choroba u dziecka, poza oczywistym wpływem na jego zdrowie i psychikę, zmienia też istotnie funkcjonowanie całej rodziny. Celem prezentowanego badania prowadzonego wśród rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) była ocena postaw rodzicielskich oraz ocena stanu emocjonalnego rodziców. Materiał: Grupę badaną stanowiło 22 rodziców dzieci z rozpoznaną (przynajmniej 3 miesiące przed przystąpieniem do badania) PChN w stadium III i wyższym, leczonych w ośrodku nefrologii dziecięcej o trzecim stopniu referencyjności. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dobranych losowo, których dzieci nie chorowały na przewlekłe choroby. Metoda: Do przeprowadzenia badania wykorzystano: 1) ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka oraz podstawowych danych epidemiologicznych; 2) kwestionariusz STAI X-1, STAI X-2; 3) skalę Becka; 4) skalę kontroli emocji (Courtauld emotional control scale, CECS); 5) skalę postaw rodzicielskich Mieczysława Plopy. Wyniki: W grupie rodziców dzieci z PChN stwierdzono znamiennie wyższe wartości w teście mierzącym objawy depresyjne i wyższe wartości poziomu lęku w testach mierzących lęk w porównaniu z grupą kontrolną. W skali postaw rodzicielskich w grupie badanej zaobserwowano znacząco wyższe wyniki w zakresie postawy nadmiernie ochraniającej. Stwierdzono w niej także znamiennie ujemną korelację pomiędzy czasem trwania choroby a poziomem lęku u rodzica. Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało istotnie podwyższony poziom lęku i objawów depresyjnych u rodziców dzieci chorujących na przewlekłą chorobę nerek w porównaniu z rodzicami z grupy kontrolnej. Postawa lękowa u rodziców malała wraz z czasem trwania choroby u dziecka. Rodzice dzieci z PChN istotnie częściej prezentowali ochraniającą postawę wobec dziecka.
EN
Chronic diseases in children, besides the influence on their health and mental status, change the life of the whole family. Aim of the study: Estimation of the parental attitudes and emotional functioning amongst parents of children with chronic kidney disease. Material and methods: Study group consisted of 22 parents of children with chronic kidney disease. The disease was diagnosed at least three months before the study. The children were treated in a tertiary paediatric nephrology centre. Twenty age-matched parents of healthy children served as controls. For the analysis 5 questionnaires were used: 1) clinical and epidemiological; 2) STAI X-1, STAI X-2; 3) Beck’s Depression Inventory; 4) CECS; 5) Plopa’s questionnaire of parental attitudes. Results: Parents with children with the chronic kidney disease had higher result in the test which estimated the level of depression and the level of fear. When parental attitudes were concerned, we observed the higher results in the protection in study group. Additionally, an inverse correlation between duration of the disease and level of fear was observed. Conclusion: The study clearly showed higher level of depression and fear in the parents of children with chronic kidney disease when compared with the parents from the control group. They also presented overprotection attitude. The intensity of fear in the study group decreased with the time of disease.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
276–281
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii, Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
author
 • Zakład Rehabilitacji, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Klinika Pediatrii, Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Litwin M.: Przewlekła niewydolność nerek. W: Sieniawska M., Wyszyńska T. (red.): Nefrologia dziecięca. Tom 3, Warszawa 2004: 27–78.
 • 2. Fivush B.A., Jabs K., Neu A.M. i wsp.: Chronic renal insufficiency in children and adolescents: the 1996 annual report of NAPRTSC. North American Pediatric Renal Transplant Cooperative Study. Pediatr. Nephrol. 1998; 12: 328–337.
 • 3. Litwin M., Grenda R., Prokurat S. i wsp.: Survival and causes of death among children on hemodialysis and peritoneal dialysis. Pediatr. Nephrol. 2001; 16: 996–1001.
 • 4. Wiecek A., Schaeffer F., Wanner C.: The patient with uremia: metabolic disorders. W: Davison A.M.A., Cameron J.S., Grunfeld J.P. i wsp. (red.): Oxford Textbook of Clinical Nephrology. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • 5. Ziółkowska H., Sieniawska M.: Zaburzenia przemiany wapniowo- fosforowej w przewlekłej niewydolności nerek. W: Sieniawska M., Wyszyńska T. (red.): Nefrologia dziecięca. Tom 3, rozdział 2, Warszawa 2004: 85–106.
 • 6. Żurowska A.: Dializa otrzewnowa u dzieci. W: Sieniawska M., Wyszyńska T. (red.): Nefrologia dziecięca. Tom 3, Warszawa 2004: 283–316.
 • 7. Wielgosz E.: Dzieci przewlekle chore. W: Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991: 390–424.
 • 8. Lepiarz A.: Problemy zdrowia psychicznego u rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Onkol. Pol. 2009; 12: 102–104.
 • 9. Vrijmoet-Wiersma C.M., van Klink J.M., Kolk A.M. i wsp.: Assessment of parental psychological stress in pediatric cancer: a review. J. Pediatr. Psychol. 2008; 33: 694–706.
 • 10. Sharghi A., Karbakhsh M., Nabaei B. i wsp.: Depression in mothers of children with thalassemia or blood malignancies: a study from Iran. Clin. Pract. Epidemiol. Ment. Health 2006; 2: 27.
 • 11. Olsson M.B., Hwang C.P.: Depression in mothers and fathers of children with intellectual disability. J. Intellect. Disabil. Res. 2001; 45: 535–543.
 • 12. Wiśniewska E., Kułak W.: Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przegl. Pediatr. 2010; 40: 218–225.
 • 13. Manuel J., Naughton M.J., Balkrishnan R. i wsp.: Stress and adaptation in mothers of children with cerebral palsy. J. Pediatr. Psychol. 2003; 3: 197–201.
 • 14. Plopa M.: Skala postaw rodzicielskich. Rozdział 1. Warszawa 2008: 59.
 • 15. Plopa M.: Skala postaw rodzicielskich. Rozdział 2. Warszawa 2008: 101–104.
 • 16. Kózka M., Perek M., Gruszecka-Kruszecka A.: Postawy rodziców dzieci po przeszczepie szpiku kostnego. Probl. Piel. 2011; 19: 5–12.
 • 17. Kózka M., Perek M., Łudzik K.: Wiedza i postawy rodziców dzieci z rozpoznaną wadą serca. Probl. Piel. 2009; 17: 79–85.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a1e79ac3-b788-4b4d-ba5a-6d762d4492b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.