PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 212-217
Article title

Alergenowo-swoista immunoterapia u dzieci

Content
Title variants
EN
Allergen-specific immunotherapy in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Allergen-specific immunotherapy (ASI) allows for a treatment and influences on the course of, the allergic, IgE-dependent diseases. ASI induces allergen tolerance resulting in a reduction or disappearance of clinical symptoms of allergy. One hundred years ago, in 1910 exactly, Noon published his landmark study. Since then, the knowledge of its mechanisms, indications for ASI and routes of administration of allergen is systematically being broaden. Currently used forms of allergens allow to minimize serious side effects related to the ASI, which were observed in the initial trials of therapy. This paper presents current views on the pathomechanisms of immunotherapy, rules for an application of immunotherapy and possibility of using ASI in atopic diseases. The main reason for this form of a treatment is inability to eliminate the allergen from patient’s environment with a high probability of severe clinical symptoms after contact with the allergen. The best results are achieved in case of hypersensitivity to hymenoptera venom and treatment of allergic rhinitis, allergic conjunctivitis and asthma associated with allergy to grass pollen, trees, weeds and dust mites. Treatment of monoallergy gives better results compared to the sensitisation to multiple allergens. For some of the cases, due inability of pharmacotherapy or its ineffectiveness, one could consider usage of ASI for patients with allergy tied with other allergens. Currently this method is not approved for the treatment of food allergy. This paper quotes meta-analysis, carried out in recent years, evaluating the efficiency of the most popular current methods of immunotherapy – subcutaneous (SCIT) and sublingual (SLIT) – in the treatment of asthma and allergic rhinitis. The publications cited below clearly show that these methods are effective in reducing and eliminating allergy symptoms. This paper presents the latest promising route of administration allergen – percutaneous immunotherapy, particularly beneficial for younger patients. In the era of great advances in medicine, we can expect further improvements of ASI, elimination of serious side effects and widening group of patients eligible for this form of therapy.
PL
Alergenowo-swoista immunoterapia (ASI) umożliwia leczenie i wpływ na przebieg alergicznych schorzeń IgE-zależnych. W wyniku jej działania następuje indukcja tolerancji alergenu, a w rezultacie – zmniejszenie lub ustąpienie objawów klinicznych alergii. Od daty wydania (1910 r.) publikacji Noona, uważanej za przełomową w rozwoju immunoterapii, mija 101 lat. W tym czasie systematycznie poszerzano wiedzę na temat mechanizmów jej działania, wskazań do stosowania ASI oraz formy podawania alergenu. Obecnie stosowane rodzaje ASI pozwalają na zminimalizowanie poważnych objawów niepożądanych, które obserwowano w początkowych próbach terapii. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat patomechanizmów immunoterapii, zasad jej podawania oraz możliwości stosowania ASI w przypadku schorzeń atopowych. Podstawowym wskazaniem do tej metody leczenia jest brak możliwości wyeliminowania alergenu ze środowiska pacjenta przy dużym prawdopodobieństwie wystąpienia ciężkich objawów klinicznych uczulenia po kontakcie z alergenem. Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku nadwrażliwości na jady owadów błonkoskrzydłych oraz leczenia alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, a także astmy związanej z alergią na pyłki traw, drzew, chwastów i roztoczy kurzu domowego. Leczenie monoalergii daje lepszą skuteczność w porównaniu z uczuleniem na wiele alergenów. W wybranych przypadkach przy braku możliwości stosowania farmakoterapii lub jej nieskuteczności można rozważyć użycie ASI u pacjentów z alergią związaną z innymi alergenami. Aktualnie nie jest to metoda zaakceptowana w leczeniu alergii pokarmowej. W pracy przytoczono metaanalizy przeprowadzone w ostatnich latach, oceniające skuteczność dwóch najpopularniejszych obecnie metod immunoterapii – SCIT (śródskórnej) oraz SLIT (podjęzykowej) – w leczeniu astmy oraz alergicznego nieżytu nosa. Z cytowanych poniżej publikacji wynika, że są to metody skuteczne, zmniejszające lub eliminujące objawy choroby u alergików. Przedstawiono również najnowsze, bardzo obiecujące drogi podania alergenu, w tym przezskórną immunoterapię, szczególnie korzystną u najmłodszych pacjentów. W dobie ogromnego postępu medycyny należy oczekiwać dalszego udoskonalania ASI, eliminacji poważnych objawów ubocznych oraz rozszerzenia grupy pacjentów objętych tą formą terapii.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
212-217
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Ring J., Guthermuth J.: 100 years of hyposensitization: history of allergen-specific immunotherapy (ASIT) . Allergy 2011; 66: 713-724.
 • 2. Emeryk A.: Immunoterapia alergenowa u dzieci - spojrzenie pediatry. Alergia 2010; 1: 21-25 .
 • 3. Tse K. , Horner AA: Allergen tolerance versus the allergic march: the hygiene hypothesis revisited . Curr. Allergy Asthma Rep . 2008; 8: 475-483 .
 • 4. Lopes Dos S antos J . M . : How to stop the allegry march . Int. J . Immunopathol . Pharmacol . 2005; 18 (4 supl. ): 39-40.
 • 5. Malling H.J. , Bousquet J. : Subcutaneous immunotherapy for allergic rhinoconjunctivitis, allergic asthma, and prevention of allergic diseases . Allergy 1998; 53 (supl . ): 1-42 .
 • 6. Bidad K , Nicknam M . H . , Farid R: A review of allergy and allergen specific immunotherapy. Iran J . Allergy Asthma Immunol . 2011; 10: 1-9 .
 • 7. Schadewaldt H.: Geschichte der Allergie. Rozdziały 1-4. Wyd . 1, Dustri-Verlag, MMchen-Deisenhofen 1979-1983 .
 • 8. Besredka A.: Comment empecher l’anaphylaxie? C. R. Soc. Biol. 1907; 59: 1053 .
 • 9. Noon L.: Prophylactic inoculation against hay fever Lancet 1911; 1: 1572-1573 .
 • 10. Freeman J. : Further observations on the treatment of hay fever by hypodermic inoculations of pollen vaccine . Lancet 1911; 178: 814-817 .
 • 11. Valenta R , Linhart B , Swoboda I , Niederberger V : Recombinant allergens for allergen-specific immunotherapy: 10 years anniversary of immunotherapy with recombinant allergens . Allergy 2011; 66: 775-783 .
 • 12. Moldaver D . , Larche M .: Immunotherapy with peptides . Allergy 2011; 66: 784-791.
 • 13. Radulovic S . , Wilson D . , Calderon M. , Durham S .: Systematic reviews of sublingual immunotherapy (SLIT) Allergy 2011; 66: 740-752.
 • 14. Novak N. , Bieber T. , Allam J . P : Immunological mechanisms of sublingual allergen-specific immunotherapy Allergy 2011; 66: 733-739.
 • 15. Senti G., Freiburghaus A.U., Kundig T.M.: Epicutaneous/transcutaneous allergen-specific immunotherapy: rationale and clinical trials . Curr. Opin . Allergy Clin . Immunol. 2010; 10: 582-586 .
 • 16. Martinez-Gómez J.M., Johansen P., Erdmann I. i wsp.: Intralymphatic injections as a new administration route for allergen-specific immunotherapy Int Arch Allergy Immunol . 2009; 150: 59-65.
 • 17. Green T.D., Burks A.W: Oral food desensitization. Curr. Allergy Asthma Rep . 2010; 10: 391-397 .
 • 18. Stańczyk-Przyłuska A.: Wybrane problemy immunoterapii u dzieci. Post. Dermatol . Alergol . 2009; 26: 339-341.
 • 19. Senti G., von Moos S., Ktodig T.M.: Epicutaneous allergen administration: is this the future of allergen-specific immunotherapy? Allergy 2011; 66: 798-809.
 • 20. Dupont C . , Kalach N. , Soulaines P i wsp .: Cow’s milk epicutaneous immunotherapy in children: a pilot trial of safety, acceptability, and impact on allergic reactivity J . Allergy Clin . Immunol. 2010; 125: 1165-1167 .
 • 21. Agostinis F., Forti S., Di Berardino F.: Grass transcutaneous immunotherapy in children with seasonal rhinocon-junctivitis .Allergy 2010; 65: 410-411.
 • 22. Senti G., Graf N., Haug S. i wsp.: Epicutaneous allergen administration as a novel method of allergen-specific immunotherapy. J . Allergy Clin . Immunol . 2009; 124: 997-1002 .
 • 23. Kϋndig T. M .: Immunotherapy concepts under investigation . Allergy 2011; 95 supl . 66: 60-62 .
 • 24. Kowal K.: Immunoterapia alergenowa u chorych na alergię poliwalentną. Post. Dermatol. Alergol. 2009; 26: 296-297.
 • 25. Widerska-Kurzawa A.: Immunoterapia swoista w leczeniu chorób alergicznych u dzieci. Alergia 2005; 2: 51-54.
 • 26. Kulis M., Vickery B .P, Burks AW: Pioneering immunotherapy for food allergy: clinical outcomes and modulation of the immune response . Immunol. Res . 2011; 49: 216-226.
 • 27. Itoh N., Itagaki Y., Kurihara K.: Rush specific oral tolerance induction in school-age children with severe egg allergy: one year follow up . Allergol . Int. 2010; 59: 43-51.
 • 28. Bousquet J. , Khaltaev N. , Cruz A A i wsp .: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2) LEN and AllerGen). Allergy 2008; 63 supl. 86: 8-160.
 • 29. Rogala B., Jutel M., Kuna P i wsp.: Stanowisko ekspertów PTA nt. immunoterapii podjęzykowej. Alerg. Astma Immunol . Kliniczna 2007; 12: 181-183 .
 • 30. Bacharier LB . , Boner A. , Carlsen K H. i wsp .: Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy 2008; 63: 5-34.
 • 31. Mazurek H.: Immunoterapia alergenowa u dzieci. Przegląd Alergologiczny 2004; 1: 32-35.
 • 32. Till S J , Francis J N , Nouri-Aria K , Durham S R : Mechanisms of immunotherapy. J. Allergy Clin. Immunol. 2004; 113: 1025-1034.
 • 33. Jutel M , Akdis C A : Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Allergy 2011; 66: 725-732.
 • 34. Jutel M .: Patofizjologiczne podstawy immunoterapii swoistej . Post. Derm . Alerg. 2003; 20: 125-129 .
 • 35. Akdis C .A. , Blaser K: IL-10-induced anergy in peripheral T cell and reactivation by microenviromental cytokines: two key steps in specific immunotherapy. FASEB J . 1999; 13: 603-609
 • 36. Jutel M., Akdis M., Budak F. i wsp.: IL-10 and TGF-β cooperate in the regulatory T cell response to mucosal allergens in normal immunity and specific immunotherapy. Eur J. Immunol . 2003; 33: 1205-1214.
 • 37. Nouri-Aria K.T., Wachholz PA., Francis J.N. i wsp.: Grass pollen immunotherapy induces mucosal and peripheral Il-10 responses and blocking IgG activity. J. Immunol. 2004; 172: 3252-3259 .
 • 38. Rak S ., Lowhagen O . , Venge P: The effect of immunotherapy on bronchial hyperresponsiveness and eosinophil cationic protein in pollen allergic patients J Allergy Clin 1988; 82: 470-480.
 • 39. Rak S . , Lowhagen O . , Venge P: Immunotherapy abrogates the generation of eosinophil and neutrophil chemotactic activity during pollen season . J . Allergy Clin . Immunol. 1990; 86: 706-713 .
 • 40. Alzakar R H . , Alsamarai A. M .: Efficacy of immunotherapy for treatment of allergic asthma in children Allergy Asthma Proc. 2010; 31: 324-330.
 • 41. Bousquet J , Lockey R F , Malling H J i wsp : Immunoterapia alergenami: szczepionki terapeutyczne w chorobach alergicznych. Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia Alergia . Astma Immunologia 2000; 5: 7-30 .
 • 42. Niggemann B , Jacobsen L , Dreborg S i wsp : Five-year follow-up on the PAT study: specific immunotherapy and long-term prevention oh asthma in children. Allergy 2006; 61: 855-859
 • 43. Nittner-Marszalska M.: Immunoterapia podjęzykowa (SLIT) - skuteczność w świetle badań ostatnich lat. Alergia 2009; 4: 34-38.
 • 44. Wilson D . R. , Lima M .T., Durham S. M .: Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis: systematic review and meta-analysis . Allergy 2005; 60: 4-12 .
 • 45. Durham S R , Emminger W , Kapp A i wsp : Long-term clinical efficacy grass pollen-induced rhinoconjunctivitis after treatment with SQ-standarized grass allergy immunotherapy tablet J Allergy Clin Immunol 2010; 125: 131-138
 • 46. Ciprandi G., Cadario G., Di Gioacchino G.M. i wsp.: Sublingual immunotherapy in children with allergic polysensitization. Allergy Asthma Proc. 2010; 31: 227-231.
 • 47. Campbell D . E . : Sublingual immunotherapy for children: Are we there yet? Defining its role in clinical practice Peadiatr. Respir. Rev. 2009; 10: 69-74.
 • 48. Larenas-Linnemann D . : Sublingual immunotherapy in children: complete and updated review supporting evidence of effect. Curr. Opin . Allergy Clin . Immunol . 2009; 9: 168-176.
 • 49. Eng PA. , Borer-Reinhold M. , Heijnen I.A. i wsp .: Twelve-year follow-up after discontinuation of preseasonal grass pollen immunotherapy in childhood . Allergy 2006; 61: 198-201
 • 50. Durham S . R. , Walker S . M. , Varga E. M. i wsp . : Longterm clinical efficacy of grass pollen immunotherapy. N. Eng . J . Med . 1999; 341: 468-475.
 • 51. Eng PA., Reinhold M., Gnehm H.P: Long-term efficacy of preseasonal grass pollen immunotherapy in children Allergy 2002; 57: 306-312 .
 • 52. Penagos M., Passalacqua G., Compalati E. i wsp.: Metaanalysis of the efficacy of sublingual immunotherapy in the treatment of allergic asthma in pediatric patients, 3 to 18 years of age . Chest 2008; 133: 599-609.
 • 53. Di Bona D . , Plaia A. , Scafidi M. i wsp .: Efficacy of sublingual immunotherapy with Grass allergens for seasonal allergic rhinitis: a systemic review and meta-analysis . J. Allergy Clin. Immunol. 2010; 126: 558-566.
 • 54. Ross R. N. , Nelson H.S . , Finegold I: Effectiveness of specific immunotherapy in the treatment of asthma: a metaanalysis of prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled studies Clin Ther 2000; 22: 329-341
 • 55. Olaguibel J . M . , Alvarez Puebla M J .: Efficacy of sublingual allergen vaccination for respiratory allergy in children . Conclusions from one meta-analysis . J . Investig . Allergol Clin Immunol 2005; 15: 9-16
 • 56. Calderon M A , Alves B , Jacobson M i wsp : Allergen injection immunotherapy for seasonal allergic rhinitis. Cochrane Database Syst. Rev. 2007; (1): CD001936 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a1e157e7-ea90-47be-8fb0-0754fcdbebb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.