PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 2 | 123-130
Article title

Palliative care in advanced breast cancer

Content
Title variants
PL
Opieka paliatywna w zaawansowanym raku piersi
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Breast cancer is currently one of the most frequent malignant neoplasms in Polish women. Since the ‘80s of past century, breast cancer is the leading cause of mortality in women aged 40-59. Patients are usually admitted to the stationary palliative care facilities in a far advanced stage of neoplastic disease originating primarily in the breast and are mostly in a poor general condition. Their overall condition is a resultant of development and severity of the tumour itself with possible distant metastases, coexisting diseases, as well as late complications of cause-oriented or palliative treatment implemented. In the setting of palliative treatment, the primary goal is relief of pain, according to the recommendations of the so-called “analgetic ladder”, conforming with general principles of analgetic management. This consists in determination of cause of pain, evaluation of its type and severity, regular pace of administration of analgetic drugs, careful titration of dose of strong analgetics, oral administration of drugs, as this is the most physiologic and recommended route of administration, if only the patient can tolerate it. An important issue is also to relieve other bothersome ailments, both somatic, mental, spiritual and social. According to the WHO definition, palliative care ensures the patients a comprehensive and active care, improves their quality of life and, when justified, includes all oncologic therapeutic modalities. In the setting of palliative care, oncologic treatment aims at arresting or slowing-down of development of primary tumour and metastatic foci, thus improving the patient’s comfort and quality of life, obviously taking into account current state of the patient and toxicity of drugs.
PL
Rak piersi należy obecnie do najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce. Począwszy od lat 80. ubiegłego wieku rak piersi stanowi pierwszą co do częstości przyczynę zgonów kobiet w wieku między 40. a 59. rokiem życia. Chore przyjmowane na stacjonarny oddział opieki paliatywnej w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej wywodzącej się pierwotnie z obszaru piersi są zazwyczaj w złym stanie ogólnym. Jest to spowodowane rozwojem i nasileniem objawów choroby, z możliwością występowania przerzutów do odległych narządów, a także chorobami współistniejącymi, jak również powikłaniami późnymi po stosowanym leczeniu przyczynowym lub paliatywnym. W oddziale opieki paliatywnej stosuje się w pierwszej kolejności leczenie przeciwbólowe, zgodnie z zaleceniami drabiny analgetycznej oraz uwzględnieniem głównych zasad postępowania przeciwbólowego. Leczenie to polega na ustaleniu przyczyny bólu, ocenie rodzaju i jego natężenia, regularności podawanego leku, miareczkowaniu dawki silnego analgetyku, podawaniu leków doustnie, gdyż jest to droga fizjologiczna i zalecana, o ile chory może w ten sposób przyjmować preparaty. Istotne jest także łagodzenie innych uciążliwych dolegliwości - zarówno somatycznych, psychicznych, duchowych, jak i socjalnych. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach opieki paliatywnej zapewnia się chorym całościową, czynną opiekę, poprawiającą ich jakość życia, a także stosuje w uzasadnionych przypadkach wszystkie onkologiczne metody leczenia. Terapia onkologiczna w ramach opieki paliatywnej ma na celu zahamowanie lub spowolnienie rozwoju guzów nowotworowych lub przerzutowych, a co za tym idzie poprawę komfortu i jakości życia chorego, oczywiście z uwzględnieniem jego aktualnego stanu i toksyczności ewentualnego leczenia.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
123-130
Physical description
Contributors
 • Oddział Opieki Paliatywnej Szpitala Miejskiego nr 1 w Będzinie, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin, tel.: 032 267 30 11. Ordynator: dr n. med. Tatiana Pietrzyńska
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Bytomiu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM w Katowicach. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Ewa Podwińska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, tel.: 032 786 15 40. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anita Olejek.
 • Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej w Bytomiu SUM w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski
References
 • 1. Wronkowski Z., Chmielarczyk W., Zwierko M.: Rak piersi zagrożenie populacji polskiej. Służba Zdrowia - Klinika 2000; 24-26: 3-5.
 • 2. Kryj M.: Wpływ czynników rokowniczych na niepowodzenia po radykalnym leczeniu chorych na raka piersi. Wiad. Lek. 2002; 55: 382-393.
 • 3. Zemła B.F., Banasik T.R., Tomaka A. i wsp.: Epidemiologia nowotworów złośliwych piersi w populacji śląskich kobiet. Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice 2003: 1-18.
 • 4. Braun S.: The history of breast cancer advocacy. Breast J. 2003; 9 (supl. 2): 101-103.
 • 5. Pasternak K., Późniak E., Cipora E.: Amputacja piersi - tragedia i nadzieja. Zdrow. Publiczne 2002; 112 (supl. 1): 148-151.
 • 6. Kułakowski A., Pieńkowski T: Breast cancer - the past, the present and the perspectives for the future. Nowotwory 2000; 50 (supl. 2): 8-14.
 • 7. Krzakowski M., Siedlecki P. (red.): Standardy leczenia systemowego nowotworów złośliwych u dorosłych w Polsce. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Warszawa 1999: 11-27.
 • 8. Łuczak J., Kujawska-Tenner J.: Medycyna paliatywna. Gazeta Lek. 1998; 5: 11-16.
 • 9. Jarosz J.: Opieka paliatywna w onkologii. Pol. Med. Paliat. 2005; 4: 137-143.
 • 10. Saunders C.: Historia ruchu hospicyjnego. Nowotwory 1993; 43: 105-109.
 • 11. Łuczak J., Hunter G.: Hospice care in eastern Europe. Lancet 2000; 356 (supl.): 23.
 • 12. Saunders C.: The evolution of palliative care. J. R. Soc. Med. 2001; 94: 430-432.
 • 13. de Walden-Gałuszko K.: Ocena jakości życia w onkologii. Nowotwory 1994; 44 (supl. 2): 92-97.
 • 14. Jarema A., Marzęcki Z.: Badanie jakości życia w klinice onkologicznej. Nowotwory 1994; 44 (supl. 2): 79-85.
 • 15. de Walden-Gałuszko K.: Problemy jakości życia u chorych w stanie terminalnym. Medipress Med. Paliat. 2003; 1: 3-6.
 • 16. Spagnola S., Zabora J., BrintzenhofeSzoc K. i wsp.: The satisfaction with Life Domains Scale for Breast Cancer (SLDS-BC). Breast J. 2003; 9: 463-471.
 • 17. Dvorak M., Fisher C.G.: Clinical practice guidelines: breast cancer pain. CMAJ 2002; 167: 14-15.
 • 18. Leppert W, Łuczak J.: Postępowanie paliatywne w nowotworach gruczołu piersiowego i narządu rodnego. Ginekol. Prakt. 1999; 7: 30-40.
 • 19. de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M., Trzebiatowska I.: Psychiczne predykatory czasu przeżycia pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Psychoonkologia 1999; 4: 29-34.
 • 20. Bottomley A., Biganzoli L., Cufer T. i wsp.: Randomized controlled trial investigating short-term health-related quality of life with doxorubicin and paclitaxel versus doxorubicin andcyclophosphamide as first-line chemotherapy in patients metastatic breast cancer: European Organization for Research and Treatment of Cancer Breast Cancer Group, Investigational Drug Branch for Breast Cancer and the New Drug Development Group Study. J. Clin. Oncol. 2004; 22: 2576-2586.
 • 21. Rogowski W., Wełnicka-Jaśkiewicz M.: Rola hormonoterapii indukcyjnej u chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi - szanse dla leków nowej generacji. Współcz. Onkol. 2002; 6: 676-685.
 • 22. Pyszkowska J.: Potrzeby chorych cierpiących w okresie terminalnym w aspekcie opieki farmaceutycznej. Ann. Acad. Med. Silesien. 2002; supl. 42: 77-80.
 • 23. Hilgier M.: Leczenie bólu nowotworowego. Nowa Klin. 2000; 7: 993-999.
 • 24. Hilgier M.: Bóle nowotworowe i ich leczenie. Medipress Med. Paliat. 2002; 2: 3-19.
 • 25. Twycross R.: Factors involved in difficult-to-manage pain. Pol. Med. Paliat. 2005; 1: 28-47.
 • 26. Hilgier M., Jarosz J.: Leczenie bólu w chorobie nowotworowej. W: Dobrogowski J., Wordliczek J. (red.): Medycyna bólu. PZWL, Warszawa 2004: 514-573.
 • 27. Wordliczek J., Dobrogowski J.: Farmakologia i mechanizm działania opioidów. Nowa Klin. 2000; 7: 939-943.
 • 28. Tawfik M.O., Bryuzgin V, Kourteva G.: Zastosowanie fentanylu przezskórnego bez wcześniejszej stabilizacji opioidami u pacjen -tów z bólem nowotworowym. Curr. Med. Res. Opin. 2004; 20: 259-267.
 • 29. Pieńkowski T, Jagiełło-Gruszfeld A.: Rak piersi. Nowa Med. 2001; 113: 13-17.
 • 30. Gałecki J., Bujko K., Niwińska A. i wsp.: Pooperacyjna radioterapia w skróconym czasie u chorych na raka piersi. Nowotwory 2004; 54: 148-154.
 • 31. Płużańska A., Potemski P.: Chemioterapia w raku piersi. Onkol. Pol. 2002; 5: 37-44.
 • 32. Pawlaczyk A., Kocobolska-Znamiec W.: Wielodyscyplinarne podejście do problemu przerzutów do kości w przebiegu raka piersi. Ocena wyników leczenia. Współcz. Onkol. 2002; 6: 162-169.
 • 33. Küçük NO, Ibiş E, Aras G. i wsp.: Palliative analgesic effect of Re-186 HEDP in various cancer patients with bone metastases. Ann. Nucl. Med. 2000; 14: 239-245.
 • 34. Giammarile F., Mognetti T., Blondet C. i wsp.: Bone pain palliation with 85Sr therapy. J. Nucl. Med. 1999; 40: 585-590.
 • 35. Maini C.L., Bergomi S., Romano L., Sciuto R.: 153Sm-EDTMP for bone pain palliation in skeletal metastases. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2004; 31 (supl. 1): 171-178.
 • 36. Makarewicz R., Roszkowski K.: Zastosowanie radioizotopów strontu, samaru i renu w leczeniu bolesnych przerzutów do kości. Współcz. Onkol. 1997; 3: 37-39.
 • 37. Kulik A., Łyczek J., Kawczańska M. i wsp.: Zastosowanie aplikatora HAM w brachyterapii HDR miejscowych wznów raka piersi. Doniesienie wstępne. Nowotwory 1998; 48: 67-73.
 • 38. Mannix K., Ahmedzai S.H., Anderson H. i wsp.: Using biphos-phonates to control the pain of bone metastases: evidence-based guidelines for palliative care. Palliat. Med. 2000; 14: 455-461.
 • 39. Grudzień-Kowalska M., Gałecki J., Hicer-Grzenkowicz J.: Przerzuty do mózgu u chorych na raka piersi - postępowanie i rokowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Nowotwory 2001; 51: 157-162.
 • 40. Chang E.L., Lo S.: Diagnosis and management of central nervous system metastases from breast cancer. Oncologist. 2003; 8: 398-410.
 • 41. Jassem E., Jassem J.: Krwawienie z dróg oddechowych. Pol. Med. Paliat. 2003; 2: 23-25.
 • 42. Drozdowska A., Jassem E.: Postępowanie w nawracających wysiękach opłucnowych w przebiegu chorób nowotworowych. Pol. Med. Paliat. 2003; 2: 227-233.
 • 43. Łuczak J., Kluziak M., Kotlińska-Lemieszek A. i wsp.: Stany naglące w opiece paliatywnej. Mag. Med.: Med. Palia. 2005; 5: 41-46.
 • 44. Słomian G., Woźniak G., Miszczyk L.: Wyniki radioterapii przerzutów do wątroby. Współcz. Onkol. 2002; 6: 328-334.
 • 45. Terlikiewicz J., Marciniak L.: Wodobrzusze. Pol. Med. Paliat. 2003; 2: 105-109.
 • 46. Leonard R., Hardy J., van Tienhoven G. i wsp.: Random-ized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial of 6% miltefosine solution, a topical chemotherapy in cuta-neous metastases from breast cancer. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 4150-4158.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a1b3f662-e778-431a-9dd2-58d55874bc4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.