PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 18 | 2 | 48-57
Article title

Informowanie o środowiskowym ryzyku dla zdrowia związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki lokalne z lat 2009–2013

Content
Title variants
EN
Informing about the environmental health risk related to air pollution in the city of Cracow by selected daily newspapers between 2009–2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Udowodniono naukowo, że zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Jednym z miast, w których od wielu lat systematycznie odnotowuje się ponadnormatywną koncentrację pyłu zawieszonego PM10 jest Kraków. Stwarza to potrzebę informowania mieszkańców o środowiskowym ryzyku dla zdrowia, wynikającym z zanieczyszczenia powietrza. Do przekazywania informacji o środowiskowym ryzyku wykorzystywane są m.in. drukowane media masowego przekazu. Celem badania jest ocena stopnia informowania o środowiskowym ryzyku dla zdrowia związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki lokalne ukazujące się w latach 2009–2013. Materiał i metody. Przeprowadzono eksploracyjne badanie jakościowe, z komponentami badania ilościowego. Analizowano treść artykułów prasowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, opublikowanych w Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej i Gazecie Wyborczej w latach 2009–2013. Następnie zestawiono liczbę artykułów dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie z roczną liczbą przekroczeń średniodobowej normy pyłu zawieszonego PM10 w Krakowie w latach 2009–2013 i na tej podstawie przedstawiono wykresy. Wyniki. Po analizie treści opublikowanych artykułów dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie stwierdzono, że ich liczba wzrastała w latach 2009–2012, podczas gdy średnioroczna koncentracja pyłu PM10 ulegała zmniejszeniu. Wnioski. Stopień zanieczyszczenia powietrza w Krakowie nie był jedynym czynnikiem, który wpłynął na liczbę artykułów prasowych poświęconych temu tematowi, opublikowanych przez trzy wybrane dzienniki lokalne wydane w latach 2009–2013. Wydaje się, że inne kwestie (np. działalność ruchu społecznego – Krakowski Alarm Smogowy), także mogły mieć wpływ na zainteresowanie prasy codziennej zagadnieniami jakości powietrza.
EN
Introduction. There is a multitude of reports concerning the prevalence of diseases connected with the occurrence of air pollution, mainly particulate contamination. Cracow has been struggling with the poor air quality and the excess concentration of PM10 for many years. This has established a need to inform inhabitants about the environmental health risks resulting from air pollution. One of the main sources of information is the printed mass media. The aim of the study is the assessment of the degree of information about the environmental health risks related to air pollution in the city of Cracow by selected daily newspapers between 2009-2013. Material and methods. A quality and exploration research with some components of quantitative research have been conducted. The content of newspaper articlesconcerning air pollution in Cracow published in Dziennik Polski, Gazeta Krakowska and Gazeta Wyborcza between 2009–2013 has been analysed. The number of articles concerning air pollution in Cracow has been compared with the annual number of instances of exceeding the daily standard of particulate matter PM10 in Cracow between 2009–2013. Then, graphs have been presented. Results. Multifarious aspects of articles concerning air pollution in Cracow have been distinguished. The annual number of articles each year has increased. Based on premises formulated as a result of conducted analysis, it has been stated that the number of published articles concerning air pollution in Cracow has not increased proportionally with the degree of air pollution. Conclusions. The degree of air pollution in Cracow has not been the only factor that has influenced the number of newspaper articles concerning the topic, published by selected daily newspapers between 2009–2013. It seems that other issues (for example the activity of the social movement Krakowski Alarm Smogowy) may have influenced the interest of daily newspapers in the questions of air pollution.
Contributors
 • Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
 • Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
References
 • 1. Juda-Rezler K., Manczarski P.: Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi. Nauka 2010; 4: 97-106.
 • 2. Jędrychowski W., Majewska R., Mróz E. i wsp.: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie (w:) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku. Kraków 2012: 23-24.
 • 3. European Environment Agency (2013). Europe’s Polluted Cities [Dok. elektr.] http://www.nytimes.com/interactive/2013/10/15/business/international/europe-airquality.html?ref=international (15.05.2014).
 • 4. Oudinet J.P., Méline J., Chełmicki W. et al.: Towards a multidisciplinary and integrated strategy in the assessment of adverse health effects related to air pollution: The case study of Cracow (Poland) and asthma. Environmental Pollution 2006; 143: 278-284.
 • 5. Europejska Agencja Środowiska: Z każdym oddechem. Poprawa jakości powietrza w Europie. Sygnały EEA 2013, Kopenhaga 2013: 4.
 • 6. Fitzpatrick M., Bonnefoy X.: Profile zawodowe, Publikacje Regionalne ŚOZ, Serie europejskie 1998; 82 (w:) Służby zdrowia środowiskowego w Europie. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź 1999: 297-393.
 • 7. The Department of the Environment, Transport and the Regions: Smog Information Made Clear. Press Release, 19 November, HMSO, London 1997 (za:) Bickerstaff K., Walker G.: Clearing the Smog? public responses to air-quality information. Local Environment 1999; 4(3): 281-294.
 • 8. Wright R.Ch.: Mass communication. New York 1975 (za:) Michalczyk S.: Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000: 37.
 • 9. Cox R.: Environmental Communication and the Public Sphere. Third Edition. The University of North Carolina at Chapell Hill, SAGE Publications, Inc 2013: 366-367.
 • 10. Wakefield S.E.L., Elliott S.J.: Constructing the News: The Role of Local Newspapers in Environmental Risk Communication. The Professional Geographer 2003; 55(2): 216-226.
 • 11. Balcerzak B.: Alarm smogowy w Krakowie – program edukacyjny oparty na społeczności lokalnej. Raport ze wstępnej fazy programu. Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996; 3.
 • 12. Wirtualnemedia.pl (2013). Jakie dzienniki są najchętniej czytane w województwach? [Dok. elektr.] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jakie-dzienniki-sa-najchetniejczytane-wwojewodztwach (2.12.2013).
 • 13. Kuzel A.J.: Sampling in qualitative inquiry (w:) Crabtree B.F., Miller W.L. (ed.): Doing qualitative research. Research Methods for Primary Care Series 1992; 3 (za:) Miles M.B., Huberman A.M.: Analiza danych jakościowych. Trans Humana, Białystok 2000: 29.
 • 14. Patton M.Q.: Qualitative evaluation and research methods 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA 1990 (za:) Miles M. B, Huberman A. M.: Analiza danych jakościowych. Trans Humana, Białystok 2000: 29.
 • 15. Miles M.B., Huberman A.M.: Analiza danych jakościowych. Trans Humana, Białystok 2000: 100.
 • 16. European Environment Agency: Air quality in Europe – 2013 report. EEA 2013: 6-7.
 • 17. Piontek D.: Tabloidyzacja i dziennikarstwo. Znak 2011; 670: 78-87.
 • 18. McCombs M.E., Shaw D.L.: The Agenda-setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly 1972; 36 (za:) Piontek D.: Tabloidyzacja i dziennikarstwo. Znak 2011; 670, 78-87.
 • 19. Yopp J.J., McAdams K.C., Thornburg R.M.: Reaching audiences: A guide to media writing (5th ed.). Allyn & Bacon, Boston 2009 (za:) Cox R.: Environmental Communication and Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2015, Vol. 18, No. 2 Bartosz Balcerzak, Agnieszka Magiera: Informowanie przez prasę o zapyleniu powietrza 56 the Public Sphere. Third Edition. The University of North Carolina at Chapell Hill, SAGE Publications, Inc 2013: 149: 150, 366.
 • 20. Anderson, A.: Media, culture, and the environment, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press (za:) Cox R.: Environmental Communication and the Public Sphere. Third Edition. The University of North Carolina at Chapell Hill, SAGE Publications, Inc 2013: 151.
 • 21. Krakowski Alarm Smogowy (2015) Kampania „Chcemy oddychać” [Dok. Elektr.] http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/galeria/szczegoly/id/123 (31.03.2015.).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a16c545c-b2f1-47be-88af-cc3822188789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.