Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 24 | 1 | 24-29

Article title

Ocena stanu wiedzy młodych ludzi na temat HIV/AIDS

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Knowledge of HIV/AIDS among young people

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wprowadzenie. Zespół nabytego niedoboru odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome), wywoływany przez ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV, ang. human immunodeficiency virus) to jedna z najpoważniejszych chorób w skali świata. Szacuje się, że od wybuchu epidemii zakażeniu wirusem uległo 78 milionów ludzi, a około 35 milionów chorych zmarło. W Polsce epidemiologia i problematyka AIDS oraz HIV została podjęta w 1988 roku. Cel pracy. Ocena stanu wiedzy młodych ludzi na temat HIV i AIDS. Materiały i metody. Przeprowadzono ankietę internetową wśród 346 osób. Respondenci otrzymali 12 pytań na temat podstawowych pojęć, dróg zakażenia oraz diagnostyki AIDS. Wyniki. Wyniki ankiety potwierdzają, że wiedza młodych ludzi na temat HIV i AIDS jest niewystarczająca. Niecałe 40% ankietowanych potrafiło wskazać poprawnie główne drogi infekcji oraz prawidłowy przedział czasu pomiędzy ekspozycją a pojawieniem się pierwszych niespecyficznych objawów. Blisko połowa badanych miała świadomość, że pojęcia AIDS i HIV nie są tożsame. Wnioski. Istnieje potrzeba szerzenia wiedzy na temat HIV i AIDS, szczególnie wśród młodych ludzi. Tylko świadomość mechanizmu choroby, dróg zakażenia, a przede wszystkim możliwej profilaktyki, pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zachorowania na chorobę, na którą obecnie wciąż nie wynaleziono remedium.
EN
Introduction. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) caused by human immunodeficiency virus (HIV) is one of the most serious infectious diseases on a global scale. Since the outbreak of the epidemic there was 78 million people infected with HIV, 35 million of whom have died. The AIDS control in Poland began in 1988. Aim. Assessment the knowledge level of young Polish people about AIDS. Materials and methods. The survey was conducted among 346 people utilizing the social media channels. They received 11 questions including the basic definitions, ways of infection and diagnosis of AIDS. Results. The results of our study confirm that people have insufficient knowledge of this serious disease. Less than 40% of all respondents could point the most common paths of infection and the time of first symptoms after exposure. Nearly 50% knew that AIDS and HIV are not equal terms. Conclusions. There is a need to raise awareness about HIV and AIDS. Young people should learn much more about mechanisms, symptoms and particularly prevention of this still untreatable disorder.

Keywords

EN
AIDS   HIV   profilaktyka   wiedza  

Discipline

Year

Volume

24

Issue

1

Pages

24-29

Physical description

Contributors

 • Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

References

 • Korporowicz V. Alkoholizm, prostytucja, zakażenia HIV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia Społecznego (w świetle badań). Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2012; 3: 95-112.
 • Strzelecka-Węklar D. Polityczne implikacje epidemii AIDS w Afryce. (w) "Stare" i "nowe" mocarstwa w Afryce - stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne. Żukowski A (red.). Forum Politologiczne, Olsztyn 2012: 721-32.
 • Kalichman SC, Simbayi LC. HIV testing attitudes, AIDS stigma, and voluntary HIV counselling and testing in a black township in Cape Town, South Africa. Sex Transm Infect 2003; 79: 442-7.
 • Jabłecki J, Arendarczyk M. Fenomeny epidemiologiczne zakażeń HIV/AIDS. Nowiny Lekarskie 2006; 75: 70-4.
 • Huk-Wieliczuk E, Czeczuk A, Michalska A. Ocena poziomu wiedzy o HIV/AIDS studentek kosmetologii. (w) Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. Wolska-Adamczyk A (red.). WSIiZ, Warszawa 2015: 211-21.
 • Dane Krajowe Centrum do spraw AIDS, http://www.aids.gov.pl/ wspolpraca_miedzynarodowa/810/ [dostęp: 19.03.2017].
 • Gąsiorowski J, Szymczak A, Inglot M i wsp. Naturalny przebieg zakażenia HIV/AIDS u dorosłych i dzieci- różnice w obrazie klinicznym. (w) Zakażenia HIV/AIDS- poradnik dla lekarzy praktyków. Gładysz A (red.). Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2007: 37-57.
 • Dane NIZP PZH, http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/ index.htm [dostęp: 19.03.2017].
 • Szeląg H, Wąż K. Profilaktyka i poradnictwo dla dorosłych w zakresie HIV/AIDS. Zmieniające się potrzeby. Dyskursy Młodych Andragogów 2015; 16: 115-27.
 • Dane Krajowe Centrum do spraw AIDS, http://www.aids.gov.pl/badania_spoleczne/805/ [dostęp: 19.03.2017].
 • Imacka J, Bulsa M. Świadomość seksualna młodzieży w polskiej rzeczywistości. Probl Hig Epidemiol 2012; 93: 453-6.
 • Simon V, Ho DD, Karim QA. HIV/AIDS epidemiology, pathogenesis, prevention, and treatment. Lancet 2006; 368: 489-504.
 • Hogg RS, O'Shaughnessy MV, Gataric N, et al. Decline in deaths from AIDS due to new antiretrovirals. Lancet 1997; 349: 1294.
 • Izdebski Z, Durka B. Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS I zachowania seksualne. Raport z realizacji terenowej badania TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum do Spraw AIDS. TNS OBOP 2001; 3-21.
 • Izdebski Z. Wiedza Polaków na temat HIV/AIDS oraz zachowania seksualne- 2005 rok, badanie wykonane na zlecenie Krajowego Centrum do spraw AIDS. TNS OBOP. 2005; 36-37.
 • Kuśnierek A, Zajic M. Raport z pomiaru poziomu wiedzy i postaw uczniów szkół gimnazjalnych odnośnie HIV/AIDS, badanie wykonane na zlecenie Krajowego Centrum do spraw AIDS. TNS OBOP 2007; 65-85.
 • Raport 1: diagnoza stanu wiedzy Polaków na temat HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP) oraz zachowania seksualne. Ipsos Polska 2015; 78-80.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a1392976-c9e9-4807-8af6-4f0514e20ea6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.