PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 4 | 104-115
Article title

Próba weryfikacji interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek liczby urodzeń i niską dzietność

Content
Title variants
EN
Attempt to verify the interdisciplinary hypothesis explaining the decline of birth rates and low fertility
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Aim of the study: The aim of study was to estimate
the total fertility rate in the group of women, the participants
of so called supplementary study of nursing. We
aimed to acquire and analyze the attitudes, beliefs and attitudes
of women to motherhood and the desire to have
children. These data enable to verify the interdisciplinary
hypothesis justifying the decline of birth rate and low fertility.
Materials and methods: The authors performed the
survey by means of a questionnaire formulated after a comprehensive
discussion of possible reasons of birth rate
decline. Through the questions of the survey we tried to
verify the hypothesis that the decline is the result of the
cumulative mental changes occurring in contemporary societies.
The questionnaire was completed by 62 women
studying nursing at the State Higher Vocational School in
Nysa, during the academic year 2011/2012. Results: The
age of the students under study ranged <32, 55> years, and
mean age was 44.5 years, 62 surveyed women gave birth
to 113 children, so fertility rates calculated for this group
is 1.82. Discussion: Attitude and views of nurses, assessed
by the degree of compliance with the pattern of beliefs not conducive to have children seems to justify why the
fertility rate in the group of women is quite high. Conclusions:
The multifaceted and interdisciplinary hypothesis
(theoretical model) formulated at the outset of our work,
describing the decline in birth rates, as it seems, may be
useful for attempts to estimate the pro-family attitudes in
different populations of women. The results, in the light
of compliance with the proposed theoretical model, allow
for the formulation of proposals for action, which would
counteract the decline in birth rates.
PL
Cel pracy: Celem pracy jest próba oszacowania wskaźnika
dzietności w grupie studentek studiów pomostowych
oraz pozyskanie i analiza danych o postawach i zapatrywaniach
tych kobiet na temat macierzyństwa i chęci posiadania
dzieci. Dane te zamierzamy wykorzystać dla próby
weryfikacji interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek
liczby urodzeń i niską dzietność. Materiał i metodyka:
Wykonano badanie sondażowe przy pomocy autorskiej
ankiety, sformułowanej po wyczerpującej dyskusji możliwych
przyczyn spadku liczby urodzeń. Poprzez pytania
ankiety staraliśmy się zweryfikować hipotezę zakładającą,
że spadek przyrostu naturalnego jest wynikiem ciągu kumulatywnych
przemian mentalnych zachodzących we współczesnych
społeczeństwach europejskich. Ankietę wypełniło
62 studentek z tzw. trybu AB, D i C studiów pomostowych
realizujących naukę w PWSZ w Nysie roku akademickim
2011/2012. Wyniki: W badanej próbie wiek studentek
wahał się w przedziale <32, 55> lat, a średnia wieku wynosiła
44,3 lat; 62 badanych kobiet urodziło 113 dzieci,
a więc wskaźnik dzietności wyliczony dla tej grupy wynosi
1,82. Dyskusja: Postawa i zapatrywania pielęgniarek, oceniona
przez stopień zgodności z poglądami nie sprzyjającymi
posiadaniu dzieci, wydaje się wyjaśniać dlaczego
wskaźnik dzietności w zbadanej grupie kobiet jest dość
wysoki. Wnioski: Sformułowana na wstępie naszych prac
wieloaspektowa i interdyscyplinarna hipoteza (teoretyczny
model), opisujący zachodzący w Europie spadek liczby urodzeń,
jak się wydaje, może być użyteczny dla prób oszacowania
postawy prorodzinnej w różnych populacjach
kobiet. Uzyskane wyniki, przedstawione na tle zgodności
z zaproponowanym modelem teoretycznym, umożliwiają
sformułowanie propozycji działań, które przeciwdziałałyby
spadkowi liczby urodzeń.
Publisher

Year
Volume
15
Issue
4
Pages
104-115
Physical description
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, andrzejbrodziak@wp.pl
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
References
 • 1. Yoldemir T., Oral E.: Has fertility declined in recent decades? Curr Opin Obstet Gynecol. 2012; 24: 119-26.
 • 2. ESHRE Capri Workshop Group, Europe the continent with the lowest fertility. Hum Reprod Update. 2010; 16: 590-602.
 • 3. Rządowa rada ludnościowa. Sytuacja demograficzna Polski http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf
 • 4. Rocznik demograficzny http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf
 • 5. Popko A., Smyrgała D.: Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki. Ekspertyza IJ nr 1 (1)/2011. Instytut Jagielloński. Warszawa, 2011, http://www.jagiellonski.pl/wpcontent/uploads/2011/07/Ekspertyza-nr-1.-Kryzys-demograficzny-RP.pdf
 • 6. Pszczółkowska D.: Wywiad z Helene Perivier pt. Płodna Francja. Gazeta Wyborcza z dnia 27.06.2012
 • 7. Priskorn L., Holmboe S.A., Jacobsen R. i wsp: Increasing trends in childlessness in recent birth cohorts – a registry-based study of the total Danish male population born from 1945 to 1980. Int J Androl. 2012; 35: 449-55.
 • 8. Baird D.T., Collins J., Egoscue J. i wsp.: Fertility and ageing. Hum Reprod Update. 2005; 11: 261-76.
 • 9. Hvidtfeldt U.A., Gerster M., Knudsen L.B. i wsp: Are low Danish fertility rates explained by changes in timing of births? Scand J Public Health. 2010; 38: 426-33.
 • 10. Matorras R., Matorras F., Expósito A. i wsp: Decline in human fertility rates with male age: a consequence of a decrease in male fecundity with aging? Gynecol Obstet Invest. 2011; 71: 229-35.
 • 11. Baranowska-Rataj A., Matysiak A.: Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2012 www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/publikacje/ISiD_WP_EwaluacjaPolitykiRodzinnej.pdf
 • 12. Baranowska-Rataj A.: Premarital conceptions and their resolution. The decomposition of trends in rural and urban areas in Poland 1985 – 2009. ISD Working Paper nr 10. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2012.
 • 13. Duvander A., Lappegard T., Andersson G: Gender equality and fertility in Sweden. Marriage and Family Review, 2006; 39: 121-142.
 • 14. Duvander A., Lappegard T., Andersson G.: Family policy and fertility: fathers’ and mothers’ use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden. J Europ Social Policy, 2010; 20: 45-57.
 • 15. Hank K., Kreyenfelf M.: A multilevel analysis of child care and women’s fertility decisions in Western Germany. J Marriage and Family, 2003; 65: 584-596.
 • 16. Holzer-Żelażewska D., Tymicki K.: Cohort and period fertility of Polish women 1945-2008. Studia Demograficzne, 2008; 155: 30-48.
 • 17. Neyer G.: Family Policie and fertility in Europe: Fertility police at the intersection of gender policies, employment policies and care policies. MPIDR Working Paper nr 10. Max Planck Institute for Demographic Research, 2006, Rostock.
 • 18. Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P., Kravdal O.: Child care availability and fertility in Norway. Popul and Develop Review, 2010; 36; 725-748.
 • 19. Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P. i wsp: Child care availability and first – birth timing in Norway. Demography. 2007, 44; 345-372.
 • 20. Okólski M.: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2005.
 • 21. Kędelski M., Paradysz J.: Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2006.
 • 22. Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C.: Polityka społeczna w kryzysie. Instytut Polityki Społecznej UW – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2009.
 • 23. http://forum.gazeta.pl/forum/w,32,135372377,135372377,Zapasc_demograficzna_8211_co_robic_.html oraz pod:
 • 24. http://forum.gazeta.pl/forum/w,32,136201317,136201317,Zapasc_demograficzna_TO_robic_.html
 • 25. The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world– factbook/rankorder/2127rank.html
 • 26. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_birth_rate
 • 27. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_death_rate
 • 28. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html
 • 29. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a0e99740-db46-4b11-94c5-9f63cf20e1be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.