PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 5 | 15–21
Article title

Study of health risks in patients with type 2 diabetes by assessing their diet

Content
Title variants
PL
Badanie zagrożeń zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 2 za pomocą oceny ich sposobu żywienia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Treating diabetes is a complex process covering proper diet, regular and moderate physical activity and medication. The basis of diet planning is to determine the energy requirements, considering the age, sex, physical activity, physiological condition, concomitant diseases and body mass of the patient. The aim of the study was to evaluate the energy value of meals consumed by patients with type 2 diabetes considering their age, sex and body mass. MATERIAL AND METHODS The study was performed three times on 100 patients, including 52 men and 48 women. It consisted in a 24-hour diet recall and performing anthropometric measures. To evaluate the energy value of meals, the Dieta 2 computer program was used, whereas the Statistica 7.1 program was used for statistical analyses purposes. RESULTS Among the men and women of all the age groups, the daily energy requirements were lower comparing to the dietary recommendations. Moreover, the energy value of individual meals was lower in comparison to the recommendations, excluding dinner which for all the age and weight groups (excluding men aged 31–50 of 90–99kg body mass and women over 75 years of age of 60–69 kg body mass) provided more energy comparing to the recommended value. The energy value of individual meals consumed by the studied patients regardless of their age, weight and body mass was lower comparing to the dietary recommendations. An improper distribution of energy in daily rations and its inadequate division in meals was noted, regardless of the age and sex of the studied subjects. CONCLUSIONS A 24-hour diet recall is an element enabling possible health risks assessment, including undernutrition, overweight or obesity in patients with type 2 diabetes.
PL
Leczenie cukrzycy jest procesem kompleksowym i obejmuje stosowanie odpowiedniej diety, regularnej i umiarkowanej aktywności fizycznej oraz przyjmowanie leków. Podstawą planowania diety jest ustalenie zapotrzebowania energetycznego, które powinno uwzględniać wiek, płeć, aktywność fizyczną, stan fizjologiczny, współistnienie chorób oraz masę ciała pacjenta. Celem pracy była ocena wartości energetycznej posiłków spożywanych przez pacjentów z cukrzycą typu 2, z uwzględnieniem ich płci, wieku i masy ciała. MATERIAŁ I METODY Badanie zostało przeprowadzone trzykrotnie. Uczestniczyło w nim 100 pacjentów, w tym 52 mężczyzn i 48 kobiet. Składały się na nie 24-godzinny wywiad żywieniowy oraz pomiary antropometryczne. Do oceny wartości energetycznej posiłków posłużono się programem komputerowym Dieta 2, do analiz statystycznych wykorzystano program Statistica 7.1. WYNIKI Dla mężczyzn i kobiet we wszystkich grupach wiekowych dobowa podaż energii była niższa od wskazywanej w zalecaniach żywieniowych. Także wartość energetyczna poszczególnych posiłków była niższa od zalecanej, z wyjątkiem posiłku obiadowego, który we wszystkich grupach wiekowych i wagowych (poza mężczyznami w wieku 31–50 lat i masie ciała 90–99 kg oraz kobietami powyżej 75 lat i masie ciała 60–69 kg) dostarczał więcej energii od ilości rekomendowanej. Wartość energetyczna poszczególnych posiłków spożywanych przez badanych pacjentów niezależnie od ich płci, wieku i masy ciała była niższa od zaleceń żywieniowych. Stwierdzono nieprawidłowy rozkład energii zawartej w dziennej racji pokarmowej i podział jej na posiłki, niezależnie od płci i wieku badanych osób. WNIOSEK 24-godzinny wywiad żywieniowy jest elementem umożliwiającym ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń zdrowia, w tym niedożywienia, nadwagi lub otyłości, u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
5
Pages
15–21
Physical description
Contributors
 • Department of Human Nutrition Faculty of Public Health Medical University of Silesia in Katowice Jordana 19 street 41-808 Zabrze tel. +48 32 275 51 97
 • Department of Human Nutrition
 • Department of Human Nutrition
author
 • Department of Human Nutrition
 • Department of Internal Diseases, Faculty of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Nilsson A.K. Lasting improvement of hyperglycaemia and bodyweight: low-carbohydrate diet in type 2 diabetes. Ups. J. Med. Sci. 2005; 110: 179–183.
 • 2. Brehm J.B., Seeley R.J., Daniels S.R., D’Alessio D.A. A randomised trial comparing a very low carbohydrate diet and calorie-restricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women. J. Clin. Endocrinol. 2003; 88: 1617–1623.
 • 3. Heleniak G., Jabłoński E., Cypryk K. Leczenie dietetyczne chorych na cukrzycę przy współistnieniu innych schorzeń lub dolegliwości. Diabetol. Pol. 2004; 1: 51–57.
 • 4. Krieger J.W., Sitren H.S., Daniels M.J., Langkamp-Henken B. Eff ects of variation in protein and carbohydrate intake on body mass and composition during energy restriction: a meta-regression. Am. J. Clin. Nutr. 2006; 83: 260–274.
 • 5. Nielsen J.V., Joensson E. Low-carbohydrate diet in type 2 diabetes. Stable improvement of bodyweight and glycemic control during 22 months follow-up. Nutr. Metab. 2006; 3: 22–25.
 • 6. Boden G., Sargrad K., Homko C., Mozzoli M., Stein T.P. Eff ects of a low- carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance in obese patients with type 2 diabetes. Ann. Intern. Med. 2005; 142: 403–411.
 • 7. Tatoń J., Czech A., Idaszak D. Żywienie w cukrzycy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • 8. Yancy W.S. Jr, Foy M., Chalecki A.M., Vernon M.C., Westman E.C. A low-carbohydrate, ketogenic diet to treat type 2 diabetes. Nutr. Metab. 2005; 2: 34.
 • 9. Buczek S., Cypryk K., Jabłoński E. Zawartość składników odżywczych w racjach pokarmowych pacjentów chorych na cukrzycę. Diabetol. Pol. 2000; 1: 47–51.
 • 10. Samaha F.F., Iqbal N., Seshadri P et al. A low-carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N. Eng. J. Med. 2003;348:2074-2081.
 • 11. Jarosz M., Bułchak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • 12. Foster G.D., Wyatt H.R., Hill J.O. et al. A randomized trial of low-carbohydrate diet for obesity. N. Engl. J. Med. 2003; 348: 2082–2090.
 • 13. Stubbs R.J., van Wyk M.C., Johnstone A.M., Harbron C.G. Breakfast high protein, fat or carbohydrates: eff ect on within-day appetite and energy balance. Eur. J. Clin. Nutr. 1996; 50: 409–417.
 • 14. Heropolitańska-Janik J., Kunachowicz H. Zawadzka D. Ocena akceptacji diety przez chorych na cukrzycę – uwarunkowania medyczne i społeczne. Pol. Med. Rodz. 2004; 1:25–29.
 • 15. Tokarz A., Stawarska A., Kolczewska M. Ocena sposobu żywienia osób starszych (60–69 lat) z wybranymi schorzeniami. Bromatol. Chem. Toksykol. 2008; 3: 419– 423.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a00f5ce4-20ef-44e8-9117-a9f38fc95bb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.