PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 1 | 62–73
Article title

Hormonalna terapia zastępcza w ginekologii onkologicznej

Content
Title variants
EN
Hormone replacement therapy in gynecologic oncology
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Age-related increase of risk of developing a genital malignancy in the females, increasing level of health awareness in general population, improved oncologic prevention, better diagnostic techniques and therapies, all of them con­tribute to increased number of patients at menopausal age completing oncological treatment. The problem con­cerns also young women, who require radical surgical consisting in oophorectomy, radiotherapy and chemotherapy. An increasingly frequent problem in the gynecologic practice is the use of hormonal replacement therapy in patients with a history of malignancy. Oophorectomy before menopause results in development of atrophic lesions in estro­gen-dependent tissues, osteoporosis, cardiovascular and urogenital diseases, sexual dysfunction, vasomotor dis­orders and compromised quality of life, resulting in disorders of lipid metabolism and affects mental condition. An absolute contraindication for hormonal replacement therapy during menopause is active estrogen-dependent malignancy. Other clinical situations and controversies associated therewith concerning safety, particularly in view of hormone-dependent tumors, result in several attempts at development of uniform and generally accepted guide­lines concerning the use of hormonal replacement therapy in menopausal women. This paper discusses hormonal replacement therapy in the context of its role in the carcinogenesis process and its use in patients with current or past history of a malignancy. The aim of this paper is to present current state-of-the-art in the aspect of safety of hor­monal replacement therapy in patients with a malignancy: endometrial cancer, breast cancer, ovarian cancer, cervi­cal cancer, vulvar cancer and also benign tumors, e.g. uterine myoma and endometrial cyst.
PL
Zwiększające się z wiekiem ryzyko zachorowania na nowotwory żeńskich narządów płciowych, wzrost poziomu świadomości społecznej, profilaktyki onkologicznej, lepsze możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne schorzeń nowotworowych przyczyniają się do wzrostu liczby pacjentek w wieku menopauzalnym po leczeniu onkologicznym. Problem dotyczy również kobiet w młodym wieku, wymagających radykalnego leczenia chirurgicznego obejmują­cego usunięcie jajników, radioterapię i chemioterapię. Coraz częstszy problem w praktyce ginekologicznej stanowi aspekt stosowania hormonalnej terapii zastępczej u pacjentek z chorobą nowotworową w wywiadzie. Usunięcie jaj­ników przed menopauzą skutkuje rozwojem zmian zanikowych w tkankach estrogenozależnych, osteoporozy, scho­rzeń układu sercowo-naczyniowego i układu moczowo-płciowego, dysfunkcji seksualnych, objawów wazomoto­rycznych oraz pogorszeniem jakości życia, stanowi przyczynę rozwoju zaburzeń gospodarki lipidowej oraz wpływa na kondycję psychiczną. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania hormonalnej terapii wieku menopau­zalnego jest czynna estrogenozależna choroba nowotworowa. Pozostałe sytuacje kliniczne i związane z nimi kon­trowersje dotyczące bezpieczeństwa stosowania terapii, szczególnie w aspekcie nowotworów hormonozależnych, skłaniają do licznych prób wypracowania ujednoliconych, obowiązujących wytycznych stosowania leczenia hormo­nalnego wieku menopauzalnego w tej grupie pacjentek. W opracowaniu omówiono hormonalną terapię zastępczą w kontekście udziału w procesie karcynogenezy oraz stosowania leczenia u pacjentek z rozpoznaną aktualnie lub w przeszłości chorobą nowotworową. Celem opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa stosowania hormonalnej terapii zastępczej w przypadku nowotworów złośliwych: raka endome­trium, piersi, jajnika, szyjki macicy, sromu oraz guzów łagodnych: mięśniaków macicy, torbieli endometrialnych.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
62–73
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
author
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
References
 • 1.Pawlikowski M. (red.): Zaburzenia hormonalne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 • 2.Skałba P. (red.): Hormonalna terapia zastępcza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • 3.Committee on Gynecologic Practice: ACOG committee opin­ion. Hormone replacement therapy in women treated for endo­metrial cancer. Int. J. Gynecol. Obstet. 2001; 73: 283–284.
 • 4.Paszkowski T., Woźniakowska E.: Menopauza chirurgiczna – korzyści wcześnie wdrożonej estrogenosubstytucji. Przegląd Menopauzalny 2004; 6: 33–39.
 • 5.Parazzini F., La Vecchia C., Negri E. i wsp.: Case-control study of oestrogen replacement therapy and risk of cervical cancer. BMJ 1997; 315: 85–88.
 • 6.Hendrix S.L.: Bilateral oophorectomy and premature meno­pause. Am. J. Med. 2005; 118 supl. 12B: 131–135.
 • 7.Sajdak S., Skrzypczak J. (red.): Endometrium. Modulacja – rozwój – zanik. Blackhorse, Warszawa 2004.
 • 8.Speroff L., Fritz M.A.: Kliniczna endokrynologia ginekologicz­na i niepłodność. Wyd. 1, Medipage, Warszawa 2007.
 • 9.North American Menopause Society: The 2012 hormone ther­apy position statement of The North American Menopause Society. Menopause 2012; 19: 257–271.
 • 10.North American Menopause Society: Estrogen and progesto­gen use in postmenopausal women: 2010 position statement of The North American Menopause Society. Menopause 2010; 17: 242–255.
 • 11.Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Wyd. 2, Else­vier Urban & Partner, Wrocław 2006.
 • 12.Skałba P.: Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekar­skie PZWL, Warszawa 2008.
 • 13.DiSaia P.J., Brewster W.R.: Hormone replacement therapy for survivors of breast and endometrial cancer. Curr. Oncol. Rep. 2002; 4: 152–158.
 • 14.Meurer L.N., Lená S.: Cancer recurrence and mortality in women using hormone replacement therapy: meta-analysis. J. Fam. Pract. 2002; 51: 1056–1062.
 • 15.Münstedt K., Grant P., Woenckhaus J. i wsp.: Cancer of the endometrium: current aspects of diagnostics and treatment. World J. Surg. Oncol. 2004; 2: 24.
 • 16.Marsden J., Sacks N.: The role of hormone replacement ther­apy and alternative treatments. The management of estrogen deficiency symptoms in breast cancer survivors. Am. J. Cancer 2004; 3: 67–78.
 • 17.Taylor M.: Psychological consequences of surgical menopause. J. Reprod. Med. 2001; 46 (supl.): 317–324.
 • 18.Shai A., Brake T., Somoza C., Lambert P.F.: The human papil­lomavirus E6 oncogene dysregulates the cell cycle and contrib­utes to cervical carcinogenesis through two independent activ­ities. Cancer Res. 2007; 67: 1626–1635.
 • 19.Tsutsumi K., Sun Q., Yasumoto S. i wsp.: In vitro and in vivo analysis of cellular origin of cervical squamous metaplasia. Am. J. Pathol. 1993; 143: 1150–1158.
 • 20.Turyk M.E., Golub T.R., Wood N.B. i wsp.: Growth and char­acterization of epithelial cells from normal human uterine ectocervix and endocervix. In Vitro Cell. Dev. Biol. 1989; 25: 544–556.
 • 21.Pater A., Bayatpour M., Pater M.M.: Oncogenic transforma­tion by human papillomavirus type 16 deoxyribonucleic acid in the presence of progesterone or progestins from oral con­traceptives. Am. J. Obstet. Gynecol. 1990; 162: 1099–1103.
 • 22.Pater M.M., Mittal R., Pater A.: Role of steroid hormones in potentiating transformation of cervical cells by human papil­lomaviruses. Trends Microbiol. 1994; 2: 229–234.
 • 23.Pater M.M., Hughes G.A., Hyslop D.E. i wsp.: Glucocorti­coid-dependent oncogenic transformation by type 16 but not type 11 human papilloma virus DNA. Nature 1988; 335: 832–835.
 • 24.Adami H.O., Persson I., Hoover R. i wsp.: Risk of cancer in women receiving hormone replacement therapy. Int. J. Cancer 1989; 44: 833–839.
 • 25.Dziubińska-Parol I., Gasowska U., Rzymowska J., Kwaśniew­ska A.: Influence of physiologic 17 beta-estradiol concentra­tions on gene E6 expression in HPV type 18 in vitro. Ginekol. Pol. 2003; 74: 710–713.
 • 26.Scherman K.J., Daling J.R., McKnight B., Chu J.: Hormonal factors in vulvar cancer. A case-control study. J. Reprod. Med. 1994; 39: 857–861.
 • 27.Bodurka D.C.: Post-treatment surveillance. W: Eifel P.J., Lev­enback C. (red.): Cancer of the Female Lower Genital Tract. Wyd. 1, BC Decker Inc., Hamilton, London 2001: 283–290.
 • 28.Palomba S., Sammartino A., Di Carlo C. i wsp.: Effects of ral­oxifene treatment on uterine leiomyomas in postmenopausal women. Fertil. Steril. 2001; 76: 38–43.
 • 29.Palomba S., Orio F. Jr, Morelli M. i wsp.: Raloxifene adminis­tration in premenopausal women with uterine leiomyomas: a pilot study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002; 87: 3603–3608.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9fd0a2e2-2138-42b5-b3e8-b12ed9951d8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.