PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 2 | 120–128
Article title

Diagnostyka i leczenie raka piersi u kobiet w ciąży

Content
Title variants
EN
Diagnosis and treatment of breast cancer in pregnancy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Rak piersi współistniejący z ciążą stanowi 10–20% wszystkich nowotworów piersi u kobiet poniżej 30. roku życia. Jego diagnostyka i leczenie wymagają uwzględnienia ryzyka poszczególnych metod postępowania dla zarodka lub płodu. Za badania bezwzględnie przeciwwskazane w ciąży uważa się tomografię komputerową i pozytonową tomografię emisyjną. Standardem leczenia jest zabieg operacyjny: mastektomia radykalna, którą można przeprowadzić na każdym etapie ciąży, lub operacja oszczędzająca pierś, zalecana wyłącznie w  III trymestrze. Chemioterapię opartą na doksorubicynie i antracyklinach uważa się za względnie bezpieczną w II i III trymestrze. Przeciwwskazane są: leczenie hormonalne, stosowanie trastuzumabu i  bifosfonianów. Szczególne ograniczenia dotyczą stosowania radioterapii. Skutki wewnątrzmacicznej ekspozycji na promieniowanie zależą od okresu ciąży, dawki promieniowania oraz mocy dawki. Narażenie na promieniowanie w okresie preimplantacji może prowadzić do śmierci zarodka lub popromiennej karcynogenezy. W okresie organogenezy istnieje ryzyko opóźnienia wzrostu płodu oraz powstania malformacji narządowych. Ekspozycja na promieniowanie pomiędzy 8. a 25. tygodniem ciąży wiąże się z ryzykiem rozwoju upośledzenia umysłowego, mikrocefalii i karcynogenezy. Powyżej 25. tygodnia ciąży stwarza wyłącznie ryzyko karcynogenezy. Oszacowano, że zastosowanie u kobiet ciężarnych terapeutycznych dawek radioterapii na obszar klatki piersiowej wiąże się z niedopuszczalną ekspozycją płodu na promieniowanie. Jedyną metodą napromieniania dopuszczalną w ciąży, w I i II trymestrze, jest śródoperacyjna radioterapia wiązką elektronową na obszar loży po guzie piersi. Decyzja o podjęciu i kontynuacji leczenia onkologicznego u ciężarnych kobiet powinna być poprzedzona szczegółową analizą potencjalnych korzyści i ryzyka oraz uwzględniać wolę pacjentki.
PL
Pregnancy-associated breast cancer accounts for 10–20% of all breast cancers in women under the age of 30 years. The diagnosis and treatment of this type of cancer require an assessment of the risk of different management methods for the embryo or fetus. Computed tomography and positron emission tomography are absolutely contraindicated in pregnancy. Surgical management, i.e. radical mastectomy, which may be performed at any stage of pregnancy, or breast conserving treatment, which is recommended only in the third trimester, is standard treatment. Doxorubicin/anthracycline-based chemotherapy is considered relatively safe in the second and the third trimester. Hormonal treatment, trastuzumab and bisphosphonates are contraindicated. Special restrictions have been introduced for radiation therapy. The consequences of intrauterine exposure to radiation depend on the stage of pregnancy, radiation dose and dose rate. Preimplantation radiation can cause death of the embryo or radiation-induced carcinogenesis. There is a risk of delayed fetal growth and organ malformations in the period of organogenesis. Exposure to radiation between 8 and 25 weeks gestation is associated with the risk of intellectual disability, microcephaly and carcinogenesis. Exposure after 25 weeks gestation is associated only with the risk of carcinogenesis. It was estimated that targeting the chest with therapeutic radiation doses during pregnancy causes unacceptable fetal exposure to radiation. Electron beam intraoperative irradiation of the breast tumor bed is the only acceptable radiation method in the first and the second trimester. The decision on initiation and continuation of cancer therapy in a pregnant patient should be based on a detailed analysis of potential benefits and risks as well as patient’s will.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
120–128
Physical description
Contributors
 • Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Bydgoszcz, Polska
 • Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Bydgoszcz, Polska
 • Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Bydgoszcz, Polska
References
 • 1. Pentheroudakis G, Pavlidis N: Cancer and pregnancy: poena magna, not anymore. Eur J Cancer 2006; 42: 126–140.
 • 2. Mignot L: Cancer du sein et grossesse: le point de vue du sénologue. Bull Cancer 2002; 89: 772–778.
 • 3. Waalen J: Pregnancy poses tough questions for cancer treatment. J Natl Cancer Inst 1991; 83: 900–902.
 • 4. Krzakowski M, Jassem K (eds.): Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2009: 233–234.
 • 5. Ring AE, Smith IE, Ellis PA: Breast cancer and pregnancy. Ann Oncol 2005; 16: 1855–1860.
 • 6. Krzakowski M, Warzocha K (eds.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. Vol. I, Via Medica, Gdańsk 2013: 492–503.
 • 7. Cardonick E, Dougherty R, Grana G et al.: Breast cancer during pregnancy: maternal and fetal outcomes. Cancer J 2010; 16: 76–82.
 • 8. International Commission on Radiological Protection: Pregnancy and medical radiation. Ann ICRP 2000; 30: iii–viii, 1–43.
 • 9. National Council on Radiation Protection and Measurements: Review of NCRP Radiation Dose Limit for Embryo and Fetus in Occupationally-Exposed Women. Report 53, Bethesda, MD, NCRP, 1977.
 • 10. Sharp C, Shrimpton JA, Bury RF: Diagnostic Medical Exposures: Advice on Exposure to Ionising Radiation during Pregnancy. National Radiological Protection Board, College of Radiographers, Royal College of Radiologists, Chilton, Didcot, Oxon, UK, 1998.
 • 11. National Council on Radiation Protection and Measurements: Recommendations on Limits for Exposure to Ionizing Radiation. Report 91, Bethesda, MD, NCRP, 1987.
 • 12. National Council on Radiation Protection and Measurements: Recommendations on Limits for Exposure to Ionizing Radiation. Report 116, Bethesda, MD, NCRP, 1993.
 • 13. Streffer C, Shore R, Konermann G et al.: Biological effects after prenatal irradiation (embryo and fetus). A report of the International Commission on Radiological Protection. Ann ICRP 2003; 33: 205–206.
 • 14. International Commission on Radiological Protection: Biological Effects after Prenatal Irradiation (Embryo and Fetus). ICRP Publication 90. Elsevier Science Ltd, Oxford UK, 2004.
 • 15. Hall EJ, Giaccia AJ: Radiobiology for the Radiologist. 6th ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006.
 • 16. Hatch M, Brenner A, Bogdanova T et al.: A screening study of thyroid cancer and other thyroid diseases among individuals exposed in utero to iodine-131 from Chernobyl fallout. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 899–906.
 • 17. Gentilini O, Cremonesi M, Trifirò G et al.: Safety of sentinel node biopsy in pregnant patients with breast cancer. Ann Oncol 2004; 15: 1348–1351.
 • 18. Middleton LP, Amin M, Gwyn K et al.: Breast carcinoma in pregnant women: assessment of clinicopathologic and immunohistochemical features. Cancer 2003; 98: 1055–1060.
 • 19. Pirvulescu C, Mau C, Schultz H et al.: Breast cancer during pregnancy: an interdisciplinary approach in our institution. Breast Care (Basel) 2012; 7: 311–314.
 • 20. Goldstein L, Murphy DP: Microcephalic idiocy following radium therapy for uterine cancer during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1929; 18: 189–195, 281–282.
 • 21. Otake M, Schull WJ: Radiation-related brain damage and growth retardation among the prenatally exposed atomic bomb survivors. Int J Radiat Biol 1998; 74: 159–171.
 • 22. Otake M, Schull WJ: Radiation-related small head sizes among prenatally exposed A-bomb survivors. Int J Radiat Biol 1993; 63: 255–270.
 • 23. Otake M, Schull WJ, Lee S: Threshold for radiation-related severe mental retardation in prenatally exposed A-bomb survivors: a re-analysis. Int J Radiat Biol 1996; 70: 755–763.
 • 24. Kal HB, Struikmans H: Radiotherapy during pregnancy: fact and fiction. Lancet Oncol 2005; 6: 328–333.
 • 25. Doll R, Wakeford R: Risk of childhood cancer from fetal irradiation. Br J Radiol 1997; 70: 130–139.
 • 26. Greer BE, Goff BA, Koh W: Cancer in the pregnant patient. In: Hoskins WJ, Perez CA, Young RC (eds.): Principles and Practice of Gynecologic Oncology. 2nd ed., Lippincott Raven, New York 1997.
 • 27. Brent RL: The effects of embryonic and fetal exposure to X-ray, microwaves, and ultrasound. Clin Obstet Gynecol 1983; 26: 484–510.
 • 28. Van der Giessen PH: Measurement of the peripheral dose for the tangential breast treatment technique with Co-60 gamma radiation and high energy X-rays. Radiother Oncol 1997; 42: 257–264.
 • 29. Antypas C, Sandilos P, Kouvaris J et al.: Fetal dose evaluation during breast cancer radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 40: 995–999.
 • 30. Ngu SL, Duval P, Collins C: Foetal radiation dose in radiotherapy for breast cancer. Australas Radiol 1992; 36: 321–322.
 • 31. Mazonakis M, Varveris H, Damilakis J et al.: Radiation dose to conceptus resulting from tangential breast irradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 55: 386–391.
 • 32. Veronesi U, Orecchia R, Luini A et al.: A preliminary report of intraoperative radiotherapy (IORT) in limited-stage breast cancers that are conservatively treated. Eur J Cancer 2001; 37: 2178–2183.
 • 33. Veronesi U, Gatti G, Luini A et al.: Full-dose intraoperative radiotherapy with electrons during breast-conserving surgery. Arch Surg 2003; 138: 1253–1256.
 • 34. Veronesi U, Orecchia R, Luini A et al.: Full-dose intraoperative radiotherapy with electrons during breast-conserving surgery: experience with 590 cases. Ann Surg 2005; 242: 101–106.
 • 35. Veronesi U, Gatti G, Luini A et al.: Intraoperative radiation therapy for breast cancer: technical notes. Breast J 2003; 9: 106–112.
 • 36. Galimberti V, Ciocca M, Leonardi MC et al.: Is electron beam intraoperative radiotherapy (ELIOT) safe in pregnant women with early breast cancer? In vivo dosimetry to assess fetal dose. Ann Surg Oncol 2009; 16: 100–105.
 • 37. Whelan T, Olivotto I, Levine M; Health Canada’s Steering Committee on Clinical Practice Guidelines for the Care and Treatment of Breast Cancer: Clinical practice guidelines for the care and treatment of breast cancer: breast radiotherapy after breastconserving surgery (summary of the 2003 update). CMAJ 2003; 168: 437–439.
 • 38. Vujovic O, Yu E, Cherian A et al.: Eleven-year follow-up results in the delay of breast irradiation after conservative breast surgery in node-negative breast cancer patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 64: 760–764.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9ed920be-6b48-4e6b-b7c3-df6075ca30b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.