PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 183-192
Article title

Selected personality determinants in patients with rheumatoid arthritis

Content
Title variants
PL
Wybrane uwarunkowania osobowościowe pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The aim of the study was to identify selected personality determinants in patients with rheumatoid arthritis. MATERIAL AND METHODS: Pilot clinical studies were performed in 108 patients with rheumatoid arthritis. The majority of the study sample (69%) was women. The study was conducted from March to April 2015 in the rheumatology departments of Silesian hospitals. The selected personality traits were measured using two psychometric tools: the A-Framingham Scale in Juczyński's Polish adaptation and the NEO-FFI Personality Inventory adapted to Polish conditions by Zawadzki et al. The study also used sociodemographic metrics. RESULTS: The study results showed an increased intensification of the type A behaviour pattern in the study group. A positive relationship was observed between the A pattern and neuroticism. Furthermore, statistically significant positive correlations were reported between extraversion and openness to experience, and between conscientiousness and agreeableness. Moreover, statistically significant negative relationships were found between neuroticism and extraversion and agreeableness. There was a significant correlation between sociodemographic variables such as gender, marital status, education, age, and personality traits like extraversion, conscientiousness and neuroticism, agreeableness and openness to experience. CONCLUSIONS: The personality factor is important in patients with RA. Continuing clinical trials with regard to personality determinants in patients with RA and learning about these conditions may contribute to deeper understanding of the etiopathogenesis, the course of the disease and more effective treatment of this condition.
PL
WSTĘP: Celem pracy było określenie wybranych uwarunkowań osobowościowych pacjentów z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów. MATERIAŁ I METODY: Badania kliniczne o charakterze pilotażowym przeprowadzono wśród 108 pacjentów z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Większość badanej próby (69%) stanowiły kobiety. Badania prowadzono od marca do kwietnia 2015 r. na oddziałach reumatologicznych szpitali województwa śląskiego. Wybrane cechy osobowościowe zmierzono za pomocą dwóch narzędzi psychometrycznych: Skali Typu A-Framingham w polskiej adaptacji Juczyńskiego oraz Inwentarza Osobowości NEO-FFI, zaadaptowanego do polskich warunków przez Zawadzkiego i wsp. W badaniu wykorzystano także metryczkę socjodemograficzną. WYNIKI: Wyniki badań wykazały podwyższone nasilenie wzoru zachowania A w badanej grupie. Stwierdzono dodatnią zależność między wzorem zachowania A a neurotycznością. Zaobserwowano również istotne statystycznie dodatnie związki między ekstrawersją a otwartością na doświadczenie oraz między sumiennością i ugodowością. Wykazano także, że zachodzą istotne statystycznie ujemne związki między neurotycznością a ekstrawersją oraz ugodowością. Zaobserwowano istotną korelację pomiędzy zmiennymi socjodemograficznymi, takimi jak: płeć, stan cywilny, wykształcenie, wiek, a cechami osobowościowymi, jak: ekstrawersja, sumienność i neurotyczność, ugodowość i otwartość na doświadczenie. WNIOSKI: Czynnik osobowościowy ma istotne znaczenie u pacjentów z rozpoznanym RZS. Kontynuacja badań klinicznych w zakresie uwarunkowań osobowościowych chorych na RZS oraz poznanie tych uwarunkowań mogą przyczynić się do głębszego zrozumienia etiopatogenezy, przebiegu choroby oraz wpłynąć na efektywniejsze leczenie tego schorzenia.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
183-192
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, Politechnika Częstochowska w Częstochowie
 • Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w KatowicachStudium Doktoranckie, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w
References
 • 1. Kontny E. Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów. Część I – odpowiedź nabyta, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Reumato-logia 2011; 49(1): 47–54.
 • 2. Kucharz E.J. Reumatoidalne zapalenie stawów. W: Wielka Interna. Reumatologia. Red. M. Puszczewicz. Medical Tribune Polska. Warszawa 2010, s. 75–88.
 • 3. Fliciński J., Prajs K., Brzosko M. Genetyczne podłoże chorób reumatycznych. W: Wielka Interna. Reumatologia. Red. M. Puszczewicz. Medical Tribune Polska. Warszawa 2010, s. 6–13.
 • 4. Basińska M.A. Reumatoidalne zapalenie stawów. Obraz psychologiczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2006.
 • 5. Ziarko M., Kaczmarek Ł., Mojs E., Atarowska M., Samborski W. Styl ra- dzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2011; 49(3): 162–168.
 • 6. Hyphantis T.N., Bai M., Siafaka V., Georgiadis A.N., Voulgari P.V., Mavreas V., Drosos A.A. Psychological distress and personality traits in early rheumatoid arthritis: A primary survey. Rheumatol. Int. 2006; 26(9): 828–836.
 • 7. Basińska M.A. Nastrój u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004; 42(4): 525–535.
 • 8. Wolfe F. Psychological distress and rheumatic disease. Scand. J. Rheumatol. 1999; 28(3): 131–136.
 • 9. Jankowska B., Uchmanowicz I., Polański J., Uchmanowicz B., Dudek K. Czynniki kliniczne i socjodemograficzne determinujące jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Family Medicine & Primary Care Review 2010; 12(4): 1027–1034.
 • 10. Moćko J., Zurzycka P. Jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2013; 1(42): 15–19.
 • 11. Juczyński Z. Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wyd. 2. Warszawa 2012.
 • 12. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. Inwentarz Osobowości NEO-FFI Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2010.
 • 13. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D. Psychoonkologia 2008; 1: 7–13.
 • 14. Mieścicka L. Pracoholizm. PTP Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa 2002.
 • 15. Costa P.T., Somerfield M.R., McCrae R.R. Personality and coping. Reconceptualization. W: Zeidner R., Endler N.S. Handbook of coping: theory, research, application. John Wiley & Sons. Oxford 1996.
 • 16. Wiebe J.S., Christensen A.J. Patient adherence in chronic illness: personality and coping in context. J. Pers. 1996; 64(4): 815–835.
 • 17. Bajcar A. Osobowość jako wyznacznik przystosowania psychospołecz-nego i dobrostanu chorych przewlekle. Studia Psychologica 2012; 5: 45–53.
 • 18. Korabel H., Dudek D., Jaworek A., Wojas-Pelc A. Tendencje samobój-cze wśród pacjentów dermatologicznych. Post. Dermatol. Alergol. 2008; 25(2): 69–75.
 • 19. Zegarska B., Izdebski P., Barska K. Osobowość młodzieży ze zmianami skórnymi w przebiegu trądziku młodzieńczego na podstawie testu NEO-FFI. Dermatol. Estet. 2005; 7: 17–21.
 • 20. Watson D., Pennebaker J.W. Health complaints, stress and distress: exploring the central role of negative affectivity. Psychol. Review 1989; 96(2): 234–254.
 • 21. Bogg T., Roberts B.W. Conscientiousness and health-related behaviors: a meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. Psychol. Biull. 2004; 130(6): 887–919.
 • 22. Szpiczak mnogi. Wybrane zagadnienia. Tom II. Red. A. Jurszczyn, A.B. Skotnicki. Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka. Kraków 2011.
 • 23. Vliet Vlieland T.P.M., Buitenhuis N.A., Van Zeben D., Vandenbroucke J.P., Breedveld F.C., Hazes J.M.W. Sociodemographic factors and the outcome of rheumatoid arthritis in young women. Ann. Rheum. Dis. 1994; 53(12): 803–806.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9e99be5d-2fb6-4638-bc6c-df31128b976b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.