PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 1 | 54–68
Article title

Zakażenie układu moczowego u dzieci w pierwszym roku życia w materiale Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego

Content
Title variants
EN
Urinary tract infection in children during their first year of life as evidenced by the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology, Military Institute of Medicine
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urinary tract infections are the most common type of infection of bacterial origin in the paediatric population. The main aetiological factor for urinary tract infections are Gram-negative bacteria colonising the gastrointestinal tract, subpreputial area or vaginal vestibule. The most common cause of the infection is Escherichia coli. Quite frequently a urinary tract infection may be the first symptom of anatomical or functional abnormalities in the urinary tract; therefore, special attention should be paid to urinary tract infection incidents in the youngest age group. Cases of children aged 1–12 months during a first-time urinary tract infection episode hospitalised at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine in 2008–2014 were assessed retrospectively. The method of retrospective analysis of medical records was used. A group of 217 children was assessed, with girls slightly outnumbering boys. The most commonly observed symptom was fever, which was often accompanied by symptoms indicating a respiratory tract infection. This fact is worth emphasising since in such cases the presence of a urinary tract infection may be overlooked. Elevated inflammation parameters were observed in the majority of patients. The most common cause of the infection was Escherichia coli. A normal ultrasound image of the urinary tract was reported in only 17% of children. In 60% of patients who had a voiding cystourethrography no abnormalities were observed, in 30% vesicoureteral reflux was found and in 7% of such patients posterior urethral valves were the primary abnormality. Clinical symptoms and inflammation parameter values did not differentiate children with an isolated infection, vesicoureteral reflux and other urinary tract defects. In patients with urinary tract defects other than vesicoureteral reflux a different cause of the infection than Escherichia coli was significantly more common – strains of Gram-positive bacteria were more frequently found.
PL
Zakażenia układu moczowego są najczęstszą chorobą infekcyjną o etiologii bakteryjnej w populacji dziecięcej. Główny czynnik etiologiczny zakażenia układu moczowego stanowią bakterie Gram-ujemne zasiedlające przewód pokarmowy, okolicę podnapletkową lub przedsionek pochwy. Najczęściej zakażenia powodują Escherichia coli. Niejednokrotnie zakażenie układu moczowego może być pierwszym objawem nieprawidłowości anatomicznych lub czynnościowych w układzie moczowym, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na incydenty zakażenia układu moczowego w najmłodszej grupie wiekowej. Oceną retrospektywną objęto dzieci hospitalizowane w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2008–2014, których wiek w momencie pierwszego epizodu zakażenia układu moczowego wynosił 1–12 miesięcy. Posłużono się retrospektywną analizą dokumentacji medycznej. Oceniano grupę 217 dzieci, z niewielką przewagą dziewczynek. Najczęściej obserwowanym objawem choroby była gorączka, której często towarzyszyły objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych, co warto podkreślić, gdyż w tej sytuacji można przeoczyć obecność zakażenia układu moczowego. U większości pacjentów obserwowano podwyższone wykładniki stanu zapalnego. Najczęstszą przyczyną zakażenia była Escherichia coli. W badaniu ultrasonograficznym prawidłowy obraz dróg moczowych opisano jedynie u około 17% dzieci. Wśród pacjentów, u których wykonano cystografię mikcyjną, u ponad 60% nie opisano nieprawidłowości, u około 30% stwierdzono odpływy pęcherzowo-moczowodowe, u 7% pierwotną nieprawidłowością były zastawki cewki tylnej. Objawy kliniczne i wysokość parametrów zapalnych nie różnicowały dzieci z izolowanym zakażeniem, z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi i innymi wadami układu moczowego. U pacjentów z wadami układu moczowego innymi niż odpływ pęcherzowo-moczowodowy znamiennie częściej występowała inna niż Escherichia coli etiologia zakażenia – częściej wykrywano szczepy bakterii Gram-dodatnich.
Discipline
Publisher

Year
Volume
12
Issue
1
Pages
54–68
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
author
 • Studenckie Koło Naukowe Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa
 • Studenckie Koło Naukowe Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa
 • Studenckie Koło Naukowe Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa
 • Studenckie Koło Naukowe Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, Warszawa
 • Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
References
 • 1. Robinson JL, Finlay JC, Lang ME et al.; Canadian Paediatric Society, Infectious Diseases and Immunization Committee, Community Paediatrics Committee: Urinary tract infections in infants and children: diagnosis and management. Paediatr Child Health 2014; 19: 315–325.
 • 2. Kiliś-Pstrusińska K: Zakażenia układu moczowego. Praktyka Lekarska. Zeszyty Specjalistyczne 2012; 72 (9/2012): 5–13.
 • 3. Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management, Roberts KB: Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011; 128: 595–610.
 • 4. Mishra OP, Abhinay A, Prasad R: Urinary infections in children. Indian J Pediatr 2013; 80: 838–843.
 • 5. Tsai JD, Chang SJ, Lin CC et al.: Incomplete bladder emptying is associated with febrile urinary tract infections in infants. J Pediatr Urol 2014; 10: 1222–1226.
 • 6. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego.
 • 7. Jahnukainen T, Honkinen O, Ruuskanen O et al.: Ultrasonography after the first febrile urinary tract infection in children. Eur J Pediatr 2006; 165: 556–559.
 • 8. Shaikh N, Morone NE, Bost JE et al.: Prevalence of urinary tract infection in childhood: a meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 302–308.
 • 9. Shaikh N, Morone NE, Lopez J et al.: Does this child have a urinary tract infection? JAMA 2007; 298: 2895–2904.
 • 10. Finnell SM, Carroll AE, Downs SM; Subcommittee on Urinary Tract Infection. Technical report – diagnosis and management of an initial UTI in febrile infants and young children. Pediatrics 2011; 128: e749–e770.
 • 11. Leroy S, Gervaix A: [Procalcitonin, a useful biomarker in pediatric urinary tract infection]. Arch Pediatr 2013; 20: 54–62.
 • 12. Biggi A, Dardanelli L, Pomero G et al.: Acute renal cortical scintigraphy in children with a first urinary tract infection. Pediatr Nephrol 2001; 16: 733–738.
 • 13. McDonald K, Kenney I: Paediatric urinary tract infections: a retrospective application of the National Institute of Clinical Excellence guidelines to a large general practitioner referred historical cohort. Pediatr Radiol 2014; 44: 1085–1092.
 • 14. Tkaczyk M (ed.): Zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego. Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, 2009.
 • 15. Krzemień G, Szmigielska A, Turczyn A et al.: Wskazania do wykonania cystoureterografii mikcyjnej u dzieci w pierwszych 2 latach życia – doświadczenia jednego ośrodka. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Łódź, 24–26 maja 2015 r: 46.
 • 16. Hoberman A, Charron M, Hickey RW et al.: Imaging studies after a first febrile urinary tract infection in young children. N Engl J Med 2003; 348: 195–202.
 • 17. Peru H, Bakkaloglu SA, Soylemezoglu O et al.: The relationship between urinary tract infections and vesicoureteral reflux in Turkish children. Int Urol Nephrol 2009; 41: 947–951.
 • 18. Shaikh N, Ewing AL, Bhatnagar S et al.: Risk of renal scarring in children with a first urinary tract infection: a systematic review. Pediatrics 2010; 126: 1084–1091.
 • 19. Brandström P, Esbjörner E, Herthelius M et al.: The Swedish reflux trial in children: III. Urinary tract infection pattern. J Urol 2010; 184: 286–291.
 • 20. Doganis D, Mavrikou M, Delis D et al.: Timing of voiding cystourethrography in infants with first time urinary infection. Pediatr Nephrol 2009; 24: 319–322.
 • 21. Bieniaś B, Wojciechowska M, Wieczorkiewicz-Płaza A et al.: Lekowrażliwość patogenów wywołujących zakażenia układu moczowego u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi – doświadczenia własne ośrodka. Pediatr Pol 2015; 90: 378–383.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9e55d2de-425f-407a-84b6-f666c4925c6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.