PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 3-4 | 76-82
Article title

Dostępność świadczeń zdrowotnych w ramach Wspólnoty Europejskiej

Content
Title variants
EO
Availability of health care services within the European Community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawo swobodnego przepływu osób oraz usług, będące podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej, spowodowało konieczność zapewnienia obywatelom Unii Europejskiej, przemieszczającym się wewnątrz Wspólnoty, dostępu do świadczeń wynikających z zabezpieczenia społecznego, a w szczególności usług medycznych na terytorium innego kraju niż kraj pochodzenia. W celu całościowego przedstawiania zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dokonano analizy podstawowych aktów prawnych, ustanawiających obowiązujące rozwiązania formalno-proceduralne, niezbędne dla zrozumienia niniejszego zagadnienia. Opracowanie stanowi teoretyczno-empiryczną analizę faktów, w oparciu o ustawowe zadania i ich realizację prowadzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z wykorzystaniem danych statystycznych pochodzących z raportów przygotowywanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, zgromadzonych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych NFZ.
EN
Underdiagnosis of childhood asthma is a well known problem in many countries. In Poland the estimated occurrence of this problem reaches 50% and is similar to fi ndings published in foreign literature. The causes of the problem are not unequivocally recognized and are addressed by few authors. Among potential causes there are circumstances related to organization and practice of pediatric health care, including application of standard diagnostic criteria of asthma, availability of diagnostic tests, nozologic preferences, etc. Another category of circumstances in charge of underdiagnosis of childhood asthma stems from environmental infl uences, including family-related factors. Findings published in foreign literature show that underdiagnosis is more frequent in children of low socio-economic status, in rural setting or in families burdened by stress. Evidence however is far from being complete. There is a lack of Polish data on the subject and it remains unknown to what extent underdiagnosis of childhood asthma in this country is related to the above mentioned factors. Scientifi c investigation into the problem is necessary for a number of reasons and justifi es implementation of subject-oriented epidemiological studies. Identifi cation of factors associated with an increased probability of underdiagnosis of childhood asthma should facilitate planning of proper preventive measures, above all involving screening programs addressed to selected groups of population.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
3-4
Pages
76-82
Physical description
Contributors
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego Zakład Ekonomiki Zdrowia, ul. Piekarska 18, 41-900 Bytom, tel. +48 32 397 65 37
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, słuchaczka studium doktoranckiego
References
 • 1. Tatara T., Matysiak A., Wyrozębska A. Opieka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej – organizacja i funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, Zdrowie Publiczne, Polish Journal of Public Health 2009 Nr 119, s. 175-178.
 • 2. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. (Dz. U. 04.90.864/2).
 • 3. Dz. U. L 149 z 5.07.1971, z późn. zm.
 • 4. Dz. U. L 74 z 27.03.1972, z późn. zm.
 • 5. Art. 7. ust. 2 lit. c Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.
 • 6. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 859/ 2003 z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. L124 z 20.05.2003).
 • 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz. U. L 209 z 25.07.1998) zmieniające rozporządzenie nr 1408/71 i rozporządzenie 574/72.
 • 8. Art. 2, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71.
 • 9. Art. 5, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 • 10. Art. 26 ust. 1 i art. 97 ust. 3 pkt. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 • 11. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 rok.
 • 12. §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 • 13. § 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 • 14. § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 • 15. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. L 166 z 30.04.2004, sprostowanie: L 200 z 07.06.2004).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9e339dc2-3349-4e03-89ea-e707459e68b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.