PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 4 | 80-89
Article title

Poziom wiedzy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat narkomanii i jej profilaktyki

Content
Title variants
EN
Level of knowledge the teenagers in secondary schools about addiction, and its prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Środki odurzające są obecne na świecie od tysięcy
lat. Człowiek od pradawnych czasów próbował osiągnąć
zmiany w swojej psychice za pomocą środków psychoaktywnych.
Początkowo narkotyki używane były jako element
kultu religijnego, pomocne były także w urozmaicaniu
spotkań towarzyskich. Z czasem zaczęto ich używać
jako substancji leczniczych. Zjawisko odurzania się dzieci
i młodzieży różnymi substancjami odurzającymi jest jednym
z najpoważniejszych przejawów wykolejenia społecznego
i na całym świecie stanowi trudny problem wychowawczy.
Zjawisko narkomanii wśród młodzieży przybiera
charakter groźny i ma tendencję wzrostową, zagrażającą
zdrowiu i życiu. Przyczyn zażywania narkotyków jest tak
wiele jak środków psychoaktywnych. Młodzi ludzie nie
doceniają zdrowia, ich zdaniem choroby wiążą się z podeszłym
wiekiem. Nie rozumieją konsekwencji zażywania
narkotyku, jest to dla nich tylko zabawa. Celem strategii
profilaktyki uzależnień jest przede wszystkim redukcja ich
dostępności. Strategie profilaktyczne skoncentrowane na
kosztach mają pomagać jednostkom rozwijać się i zachowywać
zdrowy styl życia. Strategie skoncentrowane na środowisku
powinny uwzględniać czynniki środowiskowe tj.
np. czynniki prawne, ekonomiczne, rodzinne, kulturowe,
polityczne, religijne. Cel pracy: Poznanie poziomu wiedzy
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat narkomanii,
jej przyczyn, skutków zdrowotnych oraz profilaktyki.
Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 80 uczniów
klas 1–3 szkół ponadgimanzjalnych powiatu opatowskiego.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający
się z 21 pytań, które dotyczyły wiedzy licealistów
na temat: przyczyn sięgania po narkotyki, możliwości
pozyskania narkotyków w szkole, skutków zdrowotnych
ich zażywania oraz profilaktyki narkotykowej prowadzonej
przez nauczycieli i pedagogów szkolnych. Wyniki: Tylko
25% ankietowanych określiło narkomanię jako zjawisko
patologii społecznej. 65% badanych stwierdziło, że w ostatnim
czasie obserwuje się wzrost spożycia narkotyków. Jako
przyczynę tego stanu 33% uznaje sytuacje stresowe, a 48%
wpływ grupy rówieśniczej. 45% ankietowanych przyznało
się do kontaktu z narkotykami, a 50% twierdzi, iż narkotyki
są łatwo dostępne w szkole. Dla 52% okazjonalne
zażywanie narkotyków nie jest uzależnieniem, jednak zdaniem
87% badanych narkomania wymaga leczenia. Tylko
23% ankietowanych uważa podejmowane instytucjonalnie
działania profilaktyki antynarkotykowej za skuteczne. 68%
badanych podkreśliło ogromną rolę rodziców w profilaktyce
narkomanii. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na
potrzebę prowadzenia szeroko rozumianej profilaktyki narkomanii
w szkołach. Celem podejmowanych działań
powinno być promowanie zdrowego stylu życia, opóźnienie
wieku inicjacji oraz ograniczenie dostępności do narkotyków.
Ważne jest rozwijanie umiejętności, pozwalających
radzić sobie z trudnymi sytuacjami stresowymi.
Realizatorami działań poza rodzicami powinni być nauczyciele
wspierani przez psychologów i pedagogów szkolnych
a terenem tych działań, szkoła i inne miejsca w których
młodzież spędza czas.
EN
Background: Narcotics have been present in the world
for thousands of years. People have been trying to change
their psyche by means of psychoactive drugs. At the very
beginning drugs were used as the element of religious cult,
helpful in varying social meetings. With time, they were used as medicinal substances. The phenomenon of narcosis
among children and teenagers by means of various narcotics
is one of the most serious aspects of social aberration
and it is a very difficult educational problem all over the
world. Drug abuse among teenagers is becoming more and
more serious and is increasing, which puts health and
life in danger. There are as many reasons of drug abuse as
narcotics. Young people do not appreciate their health, as
in their opinion illnesses are directly related to an old age.
They do not understand the consequences of drug abuse
which is just a good fun for them. The aim of drug prevention
strategy is, first of all, the reduction of drugs availability.
The prevention strategies concentrated on costs aim
at helping the individuals to develop and keep the healthy
way of life. The strategies concentrated on society should
include the environmental factors, such as legal, economical,
family, cultural, political and religious aspects. The
aim of this work was to specify the awareness of secondary
school students concerning drug abuse, its reasons, health
effects and prevention. Materials and methods: The
research was conducted among 80 students of 1–3 grade
of secondary schools from Opatów province. The questionnaire
was the research tool, which consisted of 21
questions concerning the students’ knowledge about the
reasons for reaching for drugs, the possibilities of getting
drugs at school, the health reasons of drug abuse as well
as the drug prevention conducted by the teachers and
school educationalists. Results: Only 25% of the students
believed drug abuse to be a socially pathological phenomenon.
65% claimed that lately the increase of drug abuse
could have been observed. As the reason for this, 33% give
stress and 48% – the peer pressure. 45% of those questioned
admitted they had already tried drugs, and 50%
claimed that drugs are easily available at school. For 52%
taking drugs occasionally is by no means an addiction;
still according to 87% drug abuse requires medical treatment.
Only 23% of the young believed that the actions
undertaken by the institution concerning drug prevention
are effective. 68% of the questioned stressed a huge role of
parents in drug prevention. Conclusions: The results of
the research prove the need of conducting a wide prevention
campaign at schools. The aim of undertaken actions
should be healthy life promotion, delaying the age of sexual
initiation, as well as limiting the availability of drugs.
It is important to increase the abilities allowing the young
people to cope with difficult stressful situations. Teachers,
apart from parents, backed up by psychologists and educationalists
should carry out the above mentioned campaigns.
As far as the places of the campaigns are concerned,
these should be schools and other places where the young
spend their free time.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
author
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
References
 • 1. Cekiera Cz.: Ryzyko uzależnień, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 • 2. Zajączkiewicz K.: Nikotyna, alkohol, narkotyki, Wyd. Rubikon, Kraków 2001.
 • 3. Słowik-Gabryelska A.: Patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, nikotynizm, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • 4. Perwenis J.: Postępowanie z uzależnionymi od narkotyków, Narkomania problem opiekuńczo wychowawczy” 1998, Nr 1.
 • 5. Ciekiera Cz.: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993.
 • 6. Olak A.: Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne – zarys problematyki, Wyd. Amelia, Rzeszów 2012.
 • 7. Pindera M.: Narkomania wśród uczniów szkół gimnazjalnych, Nauczyciel i Szkoła Nr 3-4(36-37) Mysłowice 2007; 131-135.
 • 8. Świderska-Kofacz J., Marcinkowski J.T., Janowska K.: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. III. Stosowanie substancji psychoaktywnych, Pr. Hig. Epidemiol. 2008; 89 (1): 71-75.
 • 9. Żurowska R., Gaworska-Krzemińska A., Kowalkiewicz-Husscin E.: Wiedza uczniów na temat uzależnienia od marihuany, [W]: Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C., Lewko J. (red.): Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. AM w Białymstoku WOiOZ, Białystok 2007; 1: 177-183.
 • 10. Baranowska A., Chrzanowska E., Krajewska-Kułak E., OstapowiczVan Domme K., Jankowiak B., Rolka H.: Wiedza uczniów na temat zachowań ryzykownych dla zdrowia, [W]:Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C., Lewko J., (red.) Problemy terapeutyczno - pielęgnacyjne od poczęcia do starości. AM w Białymstoku WOiOZ, Białystok 2007; 1: 167-176.
 • 11. Juszczak S., Juszczak K.: Ocena rozmiaru występowania narkomanii, alkoholizmu i środków odurzających wśród uczniów klas 4,5 i 6 szkoły podstawowej, Pielęgniarstwo Polskie 4(26); 2007; 273-278.
 • 12. Pospiszyl I.: Patologie społeczne, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008.
 • 13. Sierosławski J., Zieliński A.: Dorośli warszawiacy i substancje psychoaktywne, Alkoholizm i Narkomania 1(30); 2003; 57-72.
 • 14. Sierosławski J.: Substancje psychoaktywne, postawy i zachowania. Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002.
 • 15. Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.): Mały słownik Języka Polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 16. Macander D.: Profilaktyka uzależnień w szkole, „Narkomania”, 2007, nr 1.
 • 17. Cekiera M.: Zjawisko narkomanii wśród młodzieży, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, nr 3.
 • 18. Dziennik Ustaw Nr 4, Ustawa o z zapobieganiu narkomani z dnia 12.02.1999.
 • 19. Marcysiak M., Diabelec M., Zagroba M., Marcysiak M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Skotnicka-Klonowicz G.: Wiedza uczniów na temat skutków uzależnienia od marihuany., Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 191-197.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9dbdecf2-d7e0-403f-9187-7bbf1ae92c42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.