PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 2 | 115–124
Article title

Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u kobiet po mastektomii

Content
Title variants
EN
Health behaviors and health locus of control in women after mastectomy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Health is a significant value in every person’s life. The effectiveness in obeying recommendations regarding health behaviors depends on one’s belief concerning their health locus of control. Aim: To present the relations between preferred health behaviors and health locus of control in women after mastectomy, as a determi­nant of returning to optimal health. Material and methods: The study was conducted among 98 patients of the Clinical Department of Breast Cancer and Reconstructive Surgery in Oncology Centre in Bydgoszcz. Health behav­iors were assessed using the Health Behaviour Inventory by Juczyński and health locus of control was determined using an MHLC questionnaire version B, in the adaptation of Juczyński. Results: The examined women present an average level of health behaviors. The higher their education, the higher level of health behaviors. Among all the dimensions of health locus of control, the highest scores were gained in the dimension of chance and the lowest in the dimension of internal control. The greatest number of high scores was obtained in the dimension of chance and the lowest - in the dimension of influence of others. Conclusions: The obtained results allow for a better recog­nition of the needs of women with breast cancer. They may serve as educational materials for medical personnel to help to introduce certain modifications in their patients’ lifestyles.
PL
Wstęp: Zdrowie w życiu każdego człowieka jest bardzo ważną wartością. Skuteczność w przestrzeganiu zaleceń do­tyczących zachowań zdrowotnych zależy od własnego przekonania o umiejscowieniu kontroli zdrowia. Cel: Ukaza­nie zależności pomiędzy preferowanymi zachowaniami zdrowotnymi a umiejscowieniem kontroli zdrowia u kobiet po mastektomii, jako wykładnika w powrocie do optymalnego stanu zdrowia. Materiał i metody: Badania przepro­wadzono wśród 98 pacjentek Oddziału Klinicznego Nowotworów i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zachowania zdrowotne określono za pomocą Inwentarza zachowań zdrowotnych autorstwa Juczyń­skiego, a umiejscowienie kontroli zdrowia – za pomocą kwestionariusza MHLC w wersji B w adaptacji Juczyńskiego. Wyniki: Badane prezentują przeciętny poziom zachowań zdrowotnych. Im wyższe wykształcenie, tym większy poziom zachowań prozdrowotnych. Ze wszystkich wymiarów umiejscowienia kontroli zdrowia najwyższe wartości otrzymano w wymiarze przypadku, natomiast najniższe w wymiarze kontroli wewnętrznej. Największą liczbę wy­ników wysokich uzyskano w wymiarze przypadku, zaś najmniejszą w kontroli wpływu innych. Wnioski: Otrzymane wyniki umożliwią lepsze rozpoznanie potrzeb kobiet z rakiem piersi. Mogą posłużyć jako materiał edukacyjny dla personelu medycznego, w celu wprowadzenia modyfikacji w stylu życia pacjentów.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
115–124
Physical description
Contributors
  • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, UMK Toruń. Kierownik: dr n. med. Mirosława Felsmann
  • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, UMK Toruń. Kierownik: dr n. med. Mirosława Felsmann
References
  • 1.Wronkowski Z., Chmielarczyk W., Zwierko M.: Rak piersi. Zagrożenie populacji polskiej. Służba Zdrowia 2000; (24–26).
  • 2.Pieńkowski T., Jaśkiewicz J., Wronkowski Z. i wsp.: Leczenie raka piersi. Służba Zdrowia 2000; (24–26).
  • 3.Kowalewska M.: Standard opieki nad pacjentką po mastekto­mii. W: Kózka M. (red.): Wybrane standardy opieki pielęgniar­skiej. Instytut Pielęgniarstwa CM UJ, Kraków 1997: 144–153.
  • 4.Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001: 112–122.
  • 5.Andruszkiewicz A., Oźmińska A.: Zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii. Ann. Acad. Med. Siles. 2005; 59: 298–301.
  • 6.Rak piersi u kobiet [cytowany 11 kwietnia 2013 r.]. Adres: http://www.nhs.uk/translationpolish/Documents/Cancer_of_ the_breast_female_Polish_FINAL.pdf.
  • 7.Sak J., Wiechetek M., Mosiewicz J. i wsp.: Percepcja własnej choroby a poczucie sensu życia – badanie osób hospitalizo­wanych. W: Janowski K., Gierus J. (red.): Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom 1, Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, Lublin 2009: 322–333.
  • 8.Becker H.: The permanent tissue expander. Clin. Plast. Surg. 1987; 14: 519–527.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9cf54e4d-009b-4ade-9295-b1c26111c90c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.