PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 71-77
Article title

Przydatność tomografii komputerowej jamy brzusznej z rekonstrukcją wielopłaszczyznową i trójwymiarową w diagnostyce skomplikowanych wad układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Usefulness of abdominal computed tomography with multiplanar and three-dimensional reconstruction in the diagnosis of complex malformations of the urinary tract in children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowoczesna diagnostyka wad nerek i układu moczowego u dzieci obejmuje szeroki zakres badań, przede wszystkim obrazowych. Mają one na celu wykrycie określonych nieprawidłowości anatomicznych, ale znajdują również zastosowanie w monitorowaniu ich leczenia, przewidywaniu zagrożenia rozwojem przewlekłej choroby nerek i jej wielonarządowych odległych skutków. Właściwa interpretacja obrazu układu moczowego możliwa jest jedynie pod warunkiem dokładnej znajomości anatomii obrazowej nerek, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej, wraz ze wszelkiego rodzaju najczęściej spotykanymi odmianami ich budowy. Wady układu moczowego to najczęściej występujące anomalie wrodzone. Większość z nich ma przebieg bezobjawowy, co może utrudniać rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania. Dlatego też wczesne postawienie diagnozy i właściwe leczenie wad dróg moczowych ma podstawowe znaczenie dla rokowania, daje szansę na utrzymanie funkcji nerek, a tym samym prawidłowy rozwój dziecka. Przedstawione w pracy opisy przypadków ukazują kolejne etapy diagnostyki konkretnego problemu zdrowotnego, w którym kluczowym elementem okazało się wykonanie badania tomografii komputerowej (TK). TK pozwala na bardzo dobrą ocenę anatomii nerek i dróg moczowych, która umożliwia dokładne określenie anomalii rozwojowych układu moczowego, a co za tym idzie – ustalenie pewnego rozpoznania. Daleko idący postęp w dziedzinie diagnostyki obrazowej i perspektywa nowych możliwości technicznych wykonywanych badań daje klinicystom wiele możliwości diagnostyczno-terapeutycznych i przyczynia się do podwyższenia standardu opieki nefrologicznej u dzieci.
EN
Modern diagnostics of kidneys and urinary tract defects in children covers a wide range of examination, first of all of diagnostic imaging. They are designed mainly to detect specific diseases but they are also useful in monitoring treatment, predicting the risk of developing chronic kidney disease and its multiorgan long-term effects. The correct interpretation of images of the urinary system requires the knowledge of kidneys, ureters, bladder and urethra, anatomy with all kinds of the most common varieties of their construction. Malformations of the urinary tract are the most common congenital anomalies. Most of them are asymptomatic, which may hinder the identification and implementation of appropriate procedure. Early diagnosis and appropriate treatment of urinary tract defects is essential in prognosis, gives a chance to maintain renal function, and thus to normal development of the child. The article describes the cases of clinical diagnostic steps successively achieved in particular health problem, In which the key element proved to be computed tomography (TK). TK allows a good assessment of the anatomy of the kidney and urinary tract. Progress in the field of diagnostic imaging and the prospect of new technical possibilities of tests gives clinicians many diagnostic and therapeutic opportunities and helps to improve the standard of care in children with nephrological problems.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
71-77
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Zakład Radiologii Lekarskiej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
 • Zakład Radiologii Lekarskiej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
References
 • 1. Wyszyńska T.: Objawy chorób układu moczowego u dzieci. W: Wyszyńska T. (red.): Choroby układu moczowego u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1975; 3: 42.
 • 2. Marciński A., Brzewski M., Biejat A. i wsp.: Badania obrazowe układu moczowego. W: Sieniawska M., Wyszyńska T. (red.): Nefrologia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003; 6: 71–72.
 • 3. Grenda R.: Diagnostyka schorzeń nerek i układu moczowego u dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. Forum Nefrologiczne 2010; 3: 51–56.
 • 4. Riccabona M., Lindbichler F., Sinzig M.: Conventional imaging in paediatric uroradiology. Eur. J. Radiol. 2002; 43: 100–109.
 • 5. Bieniaś B., Borzęcka H., Wieczorkiewicz-Płaza A. i wsp.: Wady układu moczowego w materiale własnym – postępowanie terapeutyczne. Pol. Merkur. Lekarski 2008; 24 (supl. 4): 84–86.
 • 6. Damasio M.B., Darge K., Riccabona M.: Multi-detector CT in the paediatric urinary tract. Eur. J. Radiol. 2013; 82: 1118–1125.
 • 7. Berrocal T., López-Pereira P., Arjonilla A., Gutiérrez J.: Anomalies of the distal ureter, bladder, and urethra in children: embryologic, radiologic, and pathologic features. Radiographics 2002; 22: 1139–1164.
 • 8. Guillerman R.P.: Newer CT applications and their alternatives: what is appropriate in children? Pediatr. Radiol. 2011; 41 (supl. 2): 534–548.
 • 9. Cronenwett J.L., Johnston K.W.: Computed tomography. W: Cronenwett J.L., Johnston K.W. (red.): Rutherford’s Vascular Surgery. Wyd. 7, Saunders Elsevier Publishers, 2010: 329–343.
 • 10. Thomson J.M., Glocer J., Abbott C. i wsp.: Computed tomography versus intravenous urography in diagnosis of acute flank pain from urolithiasis: a randomized study comparing imaging costs and radiation dose. Australas. Radiol. 2001; 45: 291–297.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9c1ade13-c7de-4826-b052-88e960bc639e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.