PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 23-30
Article title

Ocena świadomości chorych palących papierosy na temat wpływu palenia tytoniu na występowanie chorób cywilizacyjnych

Content
Title variants
EN
Assessment of smoking patients awareness on the effects of smoking on the incidence of civilization diseases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Palenie tytoniu wpływa negatywnie na stan zdrowia
organizmu i ma znaczący udział w rozwoju wielu chorób.
Konieczne jest prowadzenie edukacji, kształtowanie
postaw prozdrowotnych i motywowanie osób palących do
podejmowania walki z nałogiem. Celem pracy jest ocena
świadomości chorych w zakresie niekorzystnego wpływu
nikotynizmu na stan zdrowia. Podjęto próbę oceny wiedzy
pacjentów na temat wpływu palenia tytoniu na występowanie
chorób cywilizacyjnych. Autorzy analizują zachowania
zdrowotne i nawyki chorych uzależnionych od nikotyny,
hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji i oddziale chorób
wewnętrznych. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono
metodą ankietową w grupie osób hospitalizowanych w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym w Olsztynie oraz w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. W badaniu uczestniczyło
50 osób palących papierosy w wieku od 21 do 80 lat. Do
opracowania danych posłużono się metodami statystycznymi:
analizą korelacji rho-Spearmana do zbadania współzależności
pomiędzy zmiennymi, testem nieparametrycznym
U-Manna Whitneya do wykrycia istotnych różnic między
porównywanymi grupami oraz jednoczynnikową analizą
wariancji do sprawdzenia różnic międzygrupowych. Wyniki:
Występowanie symptomów choroby u pacjentów nie jest
powiązane ze zwiększoną świadomością zagrożeń wynikających
z palenia tytoniu. Wiedza na temat tych zagrożeń
wśród badanych respondentów jest niezależna od wieku
i wykształcenia. Działania edukacyjne prowadzone przez
terapeutów są istotnie ważne z punktu widzenia prozdrowotnych
zachowań pacjentów. Wnioski: Świadomość zagrożeń
wynikających z palenia papierosów jest stała i nie determinuje
jej wiek palacza, wykształcenie ani fakt zachorowania
na określoną chorobę. Istotne znaczenie dla rezygnacji
z palenia papierosów ma jednostka chorobowa. Terapeuci,
którzy mają częsty kontakt z pacjentami, są w stanie wpływać
na ich zachowania prozdrowotne. W związku z przejawianą
tolerancją nałogowych palaczy wobec zjawiska nikotynizmu,
osoby z ich otoczenia są bardziej narażone na
wejście w nałóg. Wciąż brakuje skutecznych metod motywowania
palaczy do rezygnacji z nałogu.
EN
Background: Smoking is known to affect the body
adversely and to contribute significantly to the development
of many diseases. It is necessary to carry out education programs,
to develop healthy attitudes and to motivate smokers
to start the fight against addiction. The aim is to show the
patients’ point of view on the effects of tobacco smoking
on health. It was also an attempt to assess patients’ knowledge
about the effects of smoking and the incidence of civilization
diseases. The authors analyze the health behaviours
and habits of nicotine-dependent patients from data from
patients hospitalized in the rehabilitation and internal diseases
wards. Material and methods: A questionnaire survey
was conducted in patients hospitalized at the University
Hospital in Olsztyn and Healthcare Complex in Nidzica.
The study included 50 smokers aged 21 to 80 years. The
data was used to develop statistical methods: analysis of rho-Spearman correlation to examine relationships between
variables, non-parametric test of Mann-Whitney U to detectsignificant
differences between the compared groups and
one-way analysis of variance to test differences between
groups. Results: Prevalence of symptoms of the disease in
patients is associated with an increased awareness of the
dangers of smoking tobacco. Knowledge of these risks
among the respondents is independent of age and education.
Educational activities conducted by therapists are indeed
important for the patients’ health-related behaviors. Conclusions:
Awareness of the dangers of cigarette smoking is
fixed and is not determined by the age of the smoker, education
or the fact of suffering from a particular disease.
Therapists who have frequent contact with the patients are
able to affect their health behaviors. In connection with the
manifestation of tolerance to the phenomenon of heavy
smokers’ nicotine addiction, people from a particular physical
neighborhood are more likely to adopt the habit. There
are still no effective methods of motivating people to give
up the habit.
Contributors
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
author
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
References
 • 1. Łabuzek M., Kołodziejski L., Moździerz K.: Wiedza na temat szkodliwości palenia tytoniu mężczyzn hospitalizowanych z powodu raka płuc. Probl Hig Epidemiol 2007, 88; 33–34.
 • 2. Dłużniewska M.: Choroby układu krążenia a palenie tytoniu. Epidemiologia, mechanizmy patogenne. Kardiol Pol 1997; 47: 54–149.
 • 3. Lu J.T., Creager M.A.: The Relationship of cigarette smoking to peripheral arterial disease. Rev Cardiovasc Med 2004; 5: 93–189.
 • 4. Cwynar M., Wojciechowska W., Kawecka-Jaszcz K. i wsp.: Mechanizmy przebudowy dużych naczyń tętniczych. Przegl Lek 2002; 59 (Suppl 3).
 • 5. Sobczak A., Wardas W., Zielińska-Danch W. i wsp.: Wpływ czynnego palenia papierosów na stężenie homocysteiny w osoczu krwi. Czynniki Ryzyka 2000; 3–4: 55.
 • 6. Białkowska J.: Problem uzależnienia od nikotyny (Badanie studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej). Szkice Humanistyczne. OSW 2008: 121–129.
 • 7. GUS Departament Społeczny: Europejskie Ankietowe BadanieZdrowia w 2009; 65–66.
 • 8. A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence. A US public health service report. JAMA 2000, 283, 3244–3254.
 • 9. Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Ministerstwo Zdrowia 2012.(http://adst.mp.pl/s/www/uzaleznienia/ zagrozeniaepidemiapalenia.pdf)
 • 10. Maciejewski J., Bednarek M., Korzybski D. i wsp.: Palenie tytoniu wśród podopiecznych lekarza rodzinnego. Pneumonol. Alergol. Pol. 2009; 77: 248–255.
 • 11. Suwała M., Drygas W., Gerstenkorn A.: Zaprzestanie palenia tytoniu a subiektywne poczucie zdrowia osób w starszym wieku. Nowiny Lekarskie 2007; 76, 3, 237–241.
 • 12. Czarnecki D., Łangowska-Godzka B., Ziółkowski M. i wsp.: Zaprzestawanie palenia papierosów przez pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych. Zdr Publ 2007; 117(2): 149–152.
 • 13. Zysnarska M., Bernad D. i wsp.: Palenie papierosów przez pielęgniarki zatrudnione na oddziałach onkologicznych w aspekcie realizowanych zadań edukacyjnych. Przegląd Lekarski 2007; 10: 842–844.
 • 14. Dziankowska-Zaborszczyk E., Polańska K. i wsp.: Rozpowszechnienie palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród pielęgniarek. Przegląd Lekarski 2009; 10: 738–740.
 • 15. Zatoński W.: Leczenie uzależnienia od tytoniu jest obowiązkiem lekarza. Medipress 2000, supp. 7, 3-5.
 • 16. Suwała M., Drygas W., Gerstenkorn A.: Zaprzestanie palenia tytoniu a subiektywne poczucie zdrowia osób w starszym wieku. Nowiny Lekarskie 2007; 76, 3, 237-241.
 • 17. Stokłosa A., Skoczylas A., Rudnicka A.: Ocena motywacji do rzucenia palenia u pacjentów poradni antynikotynowej. Pneumonol. Alergol. Pol. 2010; 78, 3: 211–215.
 • 18. Andruszkiewicz A., Basińska M.A., Kubica A.: Czynniki wpływające na poziom motywacji do zaprzestania palenia tytoniu w grupie osób uzależnionych od nikotyny. Folia Cardiologica Excerpta 2010, tom 5, nr 2, 49–53.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9b9e9125-97ba-47e4-af80-ffb57829bdb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.