PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 1 | 51-57
Article title

Wiedza na temat szkodliwości nikotynizmu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Content
Title variants
EN
Harmfulness of smoking among high school students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy uczniów
palących i niepalących na temat szkodliwego działania nikotyny
i dymu papierosowego na organizm człowieka. Materiał
i metody: Badania przeprowadzono w marcu 2011
roku w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta
Szczecina. Materiał empiryczny zebrano za pomocą autorskiego
kwestionariusza ankiety. Grupę badawczą, liczącą
288 osób, stanowili uczniowie liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Wyniki:
Większość respondentów (95,1%) uważała, że dym papierosowy
jest szkodliwy dla osób zarówno palących czynnie
jak i biernie. Ankietowani najczęściej za choroby i objawy
chorobowe, które mogą być wywołane przez działanie nikotyny,
uznali: choroby płuc (264 osoby) oraz nowotwory
(240 osób). Wśród badanej młodzieży prawie 90% ankietowanych
zauważyła negatywny wpływ wyrobów tytoniowych
na rozwój płodu u kobiet, które palą w czasie ciąży.
Przeważająca większość ankietowanych (83,2%) denerwuje
się, gdy musi przebywać w zadymionym pomieszczeniu.
Wnioski: Świadomość negatywnego wpływu nikotynizmu
na organizm człowieka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
jest zadawalająca, jednak należało by zwiększyć
działania edukacyjne w zakresie znajomości chorób i objawów
chorobowych wywoływanych przez nikotynę.
EN
Introduction: The aim of the study was to assess the
level of awareness of smoking and non smoking students
on harmful impact of nicotine and cigarette smoke on human
body. Material and methods: The study was carried
out in March 2011 in high schools in Szczecin. Own elaborated
questionnaire was used. 288 students from high school,
technical college and vocational school were tested. Results:
The majority of responders (95,1%) claimed that cigarette
smoke is harmful both for passive and active smokers. They
most often pinpoint the direct cause connected with smoking
to pulmonary diseases (264 persons) and cancers (240
persons). Almost 90% of students found negative impact of
tobacco products on development of fetus of pregnant
women. Overwhelming majority of respondents (83,2%)
feels anxious if it comes to stay in a room filled with smoke.
Conclusions: The awareness of high school students on
negative influence of smoking on human body is quite satisfactory,
but there is still a need for more education in the
range of diseases and symptoms connected with smoking.
Keywords
Contributors
author
 • Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej PUM w Szczecinie.
 • Zakład Zdrowia Publicznego PUM
 • Studenckie Koło Naukowe Zakładu Zdrowia Publicznego PUM
 • Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
 • Zakład Zdrowia Publicznego PUM
 • Zakład Zdrowia Publicznego PUM
 • Zakład Zdrowia Publicznego PUM
References
 • 1. Basa A., Mocarska D., Buczyńska-Górna M., Adamska R., Kusztal K.: Problem uzależnienia od tytoniu wśród młodzieży szkół licealnych. Prz Lek 2007; 64(10):770-773.
 • 2. Stelmach W.: Palący problem – czyli prawie wszystko o tytoniu i skutkach jego używania. Cz. II. Post Fitoter 2009;2:137-140.
 • 3. Sygit M.: Zdrowie publiczne. Wyd. 1. Warszawa: Wydaw. Oficyna a Wolters Kluwer Polska; 2010. Rozdział 3, Nikotynizm, s. 75-97.
 • 4. Słowik-Gabryelska A.: Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Wyd. 1. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 2006. Rozdział 3, Nikotynizm, s. 99-146.
 • 5. Gajewska E., Malak R., Mojs., Samborski W.: Palenie papierosów – zagrożenie od pierwszych dni życia. Prz Lek 2008; 65(10):709-711.
 • 6. Przybylski G., Pasińska M., Pyskir J., Gołda R., Piotr K., Gadzinska A.: Analiza rozpowszechnienia palenia tytoniu u ciężarnych kobiet pacjentek Poradni Badań Prenatalnych w latach 2005-2006. Prz Lek 2007; 64(10):827-830.
 • 7. Guzikowski W., Pirogowicz I.: Wpływ palenie tytoniu przez kobiety ciężarne na masę urodzeniową – analiza danych z porodów w 2007 w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im. dr S. Mossora w Opolu. Prz Lek 2008; 65(10):424-426.
 • 8. Chełkowska M., Gajewska J., Ambroszkiewicz J., Laskowska- Klita T.: Narażenie kobiet ciężarnych i ich dzieci na toksyczne działanie ołowiu inhalowanego z dymem tytoniowym. Prz Lek 2009; 66(10):869-872.
 • 9. Chądzyński R., Woźniak K., Nowogórska A., Domagała-Kulawik J.: Narażenie na palenie bierne wśród czynnych palaczy tytoniu i osób niepalących. Pneumon Alergol Pol 2009; 77:440-445.
 • 10. Górecka D. (red.): Palenie albo zdrowie. Warszawa: Wydaw. Elipsa; 1999. Rozdział 5, Wpływ palenia papierosów na układ krążenia, s. 31-36.
 • 11. Wójciak R. W., Mojs E., Gajewska E.: Ocena narażenia na bierne palenie u dzieci otyłych. Prz Lek 2009; 66(10):677-679.
 • 12. Przybylski G., Pyskir J., Pasińska M., Kopiński P., Gołda R., Modrzyński M.: Bierne palenie w domu nastolatka, chorego na astmę oskrzelową a kontrola choroby przy użyciu testu ACTTM. Prz Lek 2007; 64(10):626-629.
 • 13. Domżał-Drzewicka R., Ścibior A., Kaźmierak H. (red.): Uzależnienia a rodzina– wybrane zagadnienia. Lublin: Wydaw. Makmed; 2008. Rozdział 4, Poziom wiedzy na temat uzależnień, s. 95-97.
 • 14. Woźniak J., Dzirba A., Goniewicz M.: Uzależnienia a rodzina – wybrane zagadnienia. Lublin: Wydaw. Makmed; 2008. Rozdział 4, Uzależnienie od palenia tytoniu studentów kierunku ratownictwo medyczne, s.79-83.
 • 15. Kanicka M., Szpak A.: Rozpowszechnienie i uwarunkowania palenia tytoniu wśród uczniów kończących białostockie gimnazja. Probl Hig Epidemiol 2011;92(1):146-149.
 • 16. Świderska-Kopacz J., Marcinkowski J. T.: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Probl Hig Epidemiol 2007;88(4): 441-445.
 • 17. Kowalewska A., Mazur J., Woynarowska B.: Charakterystyka wybranych czynników psychospołecznych u 15 latków, którzy palą tytoń i rzucili palenie. Prze Lek 2007;64(10):747-751.
 • 18. Musiał Z, Dziubak M, Kubik B i wsp.: Ocena poziomu wiedzy i postaw młodzieży gimnazjalnej wobec palenia papierosów. Probl Hig Epidemiol 2007;88(3): 29-32.
 • 19. Adamek R., Kurzępa-Hasan E., Pietrzak A., Zysnarska M., Jagielska J.: Palenie tytoniu i samoocena stanu zdrowia wśród studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie– doniesienia wstępne. Prz Lek 2008; 65(10): 565-567.
 • 20. Jaszczuk A., Kleszczewska E., Łogwiniuk K.: Analiza zjawiska i wiedzy na temat palenia papierosów wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i studentów. Prz Lek 2009; 66(10): 683-686.
 • 21. Duda G., Wichura A., Tabat K.: Palenie tytoniu i podstawowe wskaźniki stanu odżywienia młodzieży szkół ponadpodstawowej. Prz Lek 2008;65(10): 455-457.
 • 22. Wójtowicz-Chomicz K., Kowal M., Kowalska M., Nieradko– Iwanicka B., Borzęcki A.: Analiza uzależnienia od nikotyny, motywacji do zaprzestania palenia i narażenia na palenie bierne wśród studentów Akademii Medycznej w Lublinie. Probl Hig Epidemiol 2008; 89(1):142-145.
 • 23. Krzyżanowska A., Głogowski C.: Nikotynizm na świecie. Następstwa ekonomiczne. Przew Lek 2004; 3: 98-103.
 • 24. Wojtal M., Kurpas D., Sochocka L., Seń M., Steciwko A.: Analiza problemu palenia tytoniu wśród studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oplou. Prz Lek 2007; 64(10):804-807.
 • 25. Chmiel-Połeć Z., Boratyn-Dubiel L., Binkowska-Bury M.: Palenie papierosów wśród gimnazjalistów powiatu rzeszowskiego. Prz Lek 2007; 64(10):762-766.
 • 26. Kostiukow A., Pioterek A., Mojs E.: Problem nikotynizmu wśród uczniów na terenie województwa wielkopolskiego. Prz Lek 2007; 64(10):752-756.
 • 27. Kułak A., Shpakov A., Kułak P.: Wstępna analiza problemu nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii w populacji studentów. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(1):137-145.
 • 28. Kłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M.: Palenie papierosów jako aspekt stylu życia wśród 18-letnich uczniów poznańskich szkół. Prz Lek 2008;65(10):553-559.
 • 29. Kleszczewska E., Jaszczuk A., Szpakow A.: Badanie wiedzy oraz postaw wobec nałogu palenia papierosów wśród studentów wybranych kierunków w Polsce i na Białorusi. Prz Lek 2008;65(10):580-584.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9a343da4-105d-49a7-ad53-e084d586c177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.