PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 4 | 256–267
Article title

Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania orientacji seksualnej

Content
Title variants
EN
Biological and environmental determinants of sexual orientation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niezgodność pociągu płciowego, zachowań seksualnych bądź odczuwanej tożsamości seksualnej z budową ciała powoduje u wielu osób rozliczne problemy psychologiczne i bytowe. Dotyczy to około 12% populacji ogólnej. Istnienie odmiennych orientacji seksualnych ma więc także znaczenie społeczne i wchodzi w zakres problematyki szeroko pojmowanego zdrowia publicznego. Autorzy dokonali przeglądu publikacji dotyczących kształtowania się orientacji seksualnej u ludzi, próbując odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny powstawania orientacji homoseksualnej. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy przytaczają dane dotyczące uwarunkowań biologicznych, neurobiologicznych, genetycznych, hormonalnych, środowiskowych i psychologicznych kształtowania się orientacji seksualnej. W podsumowaniu starają się oszacować, czy współcześnie nauka zna odpowiedź na pytanie o przyczyny orientacji homoseksualnej. Zdaniem autorów, po przyjęciu hipotezy, że u części osób orientacja homoseksualna ukształtowała się pod wpływem relacji rodzinnych, oddziaływań rówieśników i współczesnych permisywnych wzorców kulturowych i wychowawczych, istotne staje się pytanie: czy orientacja homoseksualna jest czasami podatna na próby jej modyfikacji. Autorzy traktują swoją pracę jako wstęp do rozpatrzenia możliwości oddziaływań korekcyjnych.
EN
When sexual attraction, sexual behavior or perceived sexual identity are not compatible with the structure of the body, it causes many psychological, living problems and harm. This applies to about 12% of the general population. The existence of different sexual orientations therefore has social significance and falls within the broadly defined domain of public health. The authors have reviewed past and recent publications on the formation of sexual orientation in humans. They try to answer the question of what the causes of homosexual orientation are. This issue is highly interdisciplinary thus, the authors cite data on possible biological, neurobiological, genetic, hormonal, environmental, and psychological determinants of the development of sexual orientation. In conclusion, the authors try to assess whether modern science knows the answer to the question about the causes of homosexual orientation. According to the authors, after assuming the hypothesis that some persons develop homosexual orientation under the influence of family relations, peer interactions and are influenced by contemporary permissive cultural patterns, then the relevant question arises whether homosexual orientation is sometimes prone to modification. The authors thus treat their work as an introduction to exploring the possibility of corrective activities.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
4
Pages
256–267
Physical description
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 266 08 85
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
References
 • 1. Crompton L. Homosexuality and civilization. Belknap Press of Harvard University Press, Harvard 2006.
 • 2. Ankerberg J., Weldon J. The Facts on Homosexuality. ATRI Publishing – Simon & Schuster (Kindle edition), London 2011.
 • 3. Fiałkowski P. Homoseksualizm. Eneteia, Warszawa 2009.
 • 4. Kowalska B., Siany K., Śmietana M. Homoseksualizm – perspektywa interdyscyplinarna. Wydawnictwo Nomos, Kraków 2008.
 • 5. Lech-Starowicz Z. Homoseksualizm. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
 • 6. Verweij K.J., Shekar S.N., Zietsch B.P. i wsp. Genetic and environmental influences on individual differences in attitudes toward homosexuality: an Australian twin study. Behav. Genet. 2008; 38: 257–265.
 • 7. Sanchez F.J., Bocklandt S., Vilain E. The biology of sexual orientation and gender identity W: Hormones and behavior. Red. D.W. Pfaff, A.P. Arnold, A.M. Etgen, S.E. Fahrbach, R.T. Rubin. Academic Press, San Diego 2009: 1911–1929.
 • 8. Ngun T.C., Ghahramani N., Sanchez F.J., Bocklandt S., Vilain E. The genetics of sex differences in brain and behavior. Front. Neuroendocrinol. 2011; 32: 227–246.
 • 9. Beckstead A.L. Can we change sexual orientation? Arch. Sex. Behav. 2012; 41: 121–134.
 • 10. Bartel H. Embriologia medyczna ilustrowany podręcznik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 11. Development of Genital Systems http://wiki.medpedia.com/Develop-ment_of_Genital_Systems [dostęp z dn. 25.09.2012, godz. 20.30].
 • 12. McFadden D. Masculinization of the mammalian cochlea. Hear Res. 2009; 252: 37–38.
 • 13. McFadden D, Champlin C.A. Comparison of auditory evoked potentials in heterosexual, homosexual, and bisexual males and females. J. Assoc. Res. Otolaryngol. 2000; 1: 89–99.
 • 14. McFadden D. Sexual orientation and the auditory system. Front. Neuroendocrinol. 2011; 32: 201–213.
 • 15. Johns M.M., Zimmerman M., Bauermeister J.A. Sexual attraction, sexual identity and psychosocial wellbeing in a national sample of young women during emerging adulthood. J. Youth. Adolesc. 2013 Jan; 42: 82–95.
 • 16. Vrangalova Z., Savin-Williams R.C. Mostly heterosexual and mostly gay/lesbian: evidence for new sexual orientation identities. Arch. Sex. Behav. 2012; 41: 85–101.
 • 17. Mock S.E., Eibach R.P. Stability and change in sexual orientation identity over a 10-year period in adulthood. Arch. Sex. Behav. 2012; 41: 641–648.
 • 18. Swaab D.F., Zhou J.N., Fodor M., Hofman M.A. Sexual differentiation of the human hypothalamus: Differences according to sex, sexual orientation, and transsexuality. W: Sexual orientation: Toward biological understanding. Red. L. Ellis, L. Ebertz. Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group, Inc. Westport, CT, US: 1997: 129–150.
 • 19. LeVay S. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science. 1991; 253: 1034–1037.
 • 20. Allen L.S., Gorski R.A. Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain. Proceed. Nat. Acad. Sci. 1992; 89: 7199–7202.
 • 21. Swaab D.F., Hofman M.A. An enlarged suprachiasmatic nucleus in homosexual men. Brain Res. 1990; 537: 141–148.
 • 22. Garcia-Falgueras A., Swaab D.F. A sex difference in the hypothalamic uncinate nucleus: relationship to gender identity. Brain 2008; 131: 3132–3146.
 • 23. Byne W., Tobet S., Mattiace L.A. i wsp. The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status. Horm. Behav. 2001; 40: 86–92.
 • 24. Roselli C.E., Estill C.T., Stadelman H.L., Stormshak F. The volume of the ovine sexually dimorphic nucleus of the preoptic area is independent of adult testosterone concentrations. Brain Res. 2009; 1249: 113–117.
 • 25. Phoenix C.H., Goy R.W., Gerall A.A., Young W.C. Organizing action of prenatally administered testosterone propionate on the tissues mediating mating behavior in the female guinea pig. Endocrinology 1959; 65: 369–382.
 • 26. Hines M. Prenatal testosterone and gender-related behaviour. Eur. J. Endocrinol. 2006; 155: 115–121.
 • 27. Hines M., Brook C., Conway G.S. Androgen and psychosexual development: core gender identity, sexual orientation and recalled childhood gender role behavior in women and men with congenital adrenal hyperplasia (CAH). J. Sex. Res. 2004; 41: 75–81.
 • 28. Meyer-Bahlburg H.F., Dolezal C., Baker S.W., New M.I. Sexual orientation in women with classical or non-classical congenital adrenal hyperplasia as a function of degree of prenatal androgen excess. Arch. Sex. Behav. 2008; 37: 85–99.
 • 29. Meyer-Bahlburg H.F. Brain development and cognitive, psychosocial, and psychiatric functioning in classical 21-hydroxylase deficiency. Endocr. Dev. 2011; 20: 88–95.
 • 30. Speiser P.W., Azziz R., Baskin L.S. i wsp. Congenital adrenal hyperpla-sia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010; 95: 4133–4160.
 • 31. Blaustein J.D., McCarthy M.M. Phoenix, Goy, Gerall, and Young, Endocrinology, 1959: 50 years young and going strong. Endocrinology. 2009; 150: 2501.
 • 32. Wallen K. The Organizational Hypothesis: Reflections on the 50th anniversary of the publication of Phoenix, Goy, Gerall, and Young (1959). Horm. Behav. 2009; 55: 561–565.
 • 33. Wallen K. Hormonal influences on sexually differentiated behavior in nonhuman primates. Front. Neuroendocrinol. 2005; 26: 7–26.
 • 34. Herman R.A., Zehr J.L., Wallen K. Prenatal androgen blockade accelerates pubertal development in male rhesus monkeys. Psychoneuroendocrinology 2006; 31: 118–130.
 • 35. Thornton J., Zehr J.L., Loose M.D. Effects of prenatal androgens on rhesus monkeys: a model system to explore the organizational hypothesis in primates. Horm. Behav. 2009; 55: 633–645
 • 36. Ward I.L. Prenatal stress feminizes and demasculinizes the behavior of males. Science 1972; 175(4017): 82–84.
 • 37. Ward I.L. Exogenous androgen activates female behavior in non – copulating, prenatally stressed male rats. J. Comp. Physiol. Psychol. 1977; 91: 465–471.
 • 38. Ward I.L., Stehm K.E. Prenatal stress feminizes juvenile play patterns in male rats. Physiol. Behav. 1991; 50: 601–605.
 • 39. Ellis L., Cole-Harding S. The effects of prenatal stress, and of prenatal alcohol and nicotine exposure, on human sexual orientation. Physiol Behav. 2001; 74: 213–226.
 • 40. Gattis M.N., Sacco P., Cunningham-Williams R.M. Substance use and mental health disorders among heterosexual identified men and women who have Same-Sex Partners or Same-Sex Attraction: Results from the National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch. Sex. Behav. 2012; 41: 1185–1197.
 • 41. Blanchard R., Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual males and females. Ann. Rev. Sex. Res. 1997; 8: 27–67.
 • 42. Bogaert A.F. Biological versus nonbiological older brothers and men's sexual orientation. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2006, 103: 10771–10774.
 • 43. McConaghy N., Hadzi-Pavlovic D., Stevens C., Manicavasagar V., Buhrich N., Vollmer-Conna U. Fraternal birth order and ratio of heterosexual/homosexual feelings in women and men. J. Homosex. 2006; 51: 161–174.
 • 44. Lippa R.A. Handedness, sexual orientation, and gender-related personality traits in men and women. Arch. Sex. Behavior. 2003; 32: 103–114.
 • 45. Blanchard R., Cantor J. M., Bogaert A. F., Breedlove S.M., Ellis L. Interaction of fraternal birth order and handedness in the development of male homosexuality. Horm. Behav. 2006; 49: 405–414.
 • 46. Blanchard R., Lippa R.A. Birth order, sibling sex ratio, handedness, and sexual orientation of male and female participants in a BBC internet research project. Arch. Sex. Behav. 2007; 36: 163–176.
 • 47. Valenzuela C.Y. Sexual orientation, handedness, sex ratio and fetomaternal tolerance-rejection. Biol. Res. 2010; 43: 347–356.
 • 48. Bogaert A.F., Skorska M. Sexual orientation, fraternal birth order, and the maternal immune hypothesis: a review. Front. Neuroendocrinol. 2011; 32: 247–254.
 • 49. Voracek M., Dressler S.G. Digit ratio (2D : 4D) in twins: heritability estimates and evidence for a masculinized trait expression in women from opposite-sex pairs. Psychol. Rep. 2007; 100: 115–126.
 • 50. Lish J.D., Meyer-Bahlburg H.F., Ehrhardt A.A., Travis B.G., Veridiano N.P. Prenatal exposure to diethylstilbestrol (DES): childhood play behavior and adult gender-role behavior in women. Arch. Sex. Behav. 1992; 21: 423–441.
 • 51. Rieger G., Linsenmeier J.A., Gygax L., Bailey J.M. Sexual orientation and childhood gender nonconformity: evidence from home videos. Dev. Psychol. 2008; 44: 46–58.
 • 52. Rieger G., Gygax L., Linsenmeier J.A., Siler-Knogl A., Moskowitz D.A., Bailey J.M. Sex typicality and attractiveness in childhood and adult-hood: assessing their relationships from videos. Arch. Sex. Behav. 2011; 40: 143–154.
 • 53. Kendler K.S., Thornton L.M., Gilman S.E., Kessler R.C. Sexual orientation in a U.S. national sample of twin and nontwin sibling pairs. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 1843–1846.
 • 54. Bailey J.M., Dunne M.P., Martin N.G. Genetic and environmental influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample. J. Pers. Soc. Psychol. 2000; 78: 524–536.
 • 55. Hamer D.H., Hu S., Magnuson V.L., Hu N., Pattatucci A.M. A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. Science 1993; 261(5119): 321–327.
 • 56. Mustanski B.S., Dupree M.G., Nievergelt C.M., Bocklandt S., Schork N.J., Hamer D.H. A genomewide scan of male sexual orientation. Hum. Genet. 2005; 116: 272–278.
 • 57. Bocklandt S., Hamer D.H. Beyond hormones: a novel hypothesis for the biological basis of male sexual orientation. J. Endocrinol. Invest. 2003; 26 (3 Suppl): 8–12.
 • 58. Brown C.J., Robinson W.P. The causes and consequences of random and non-random X chromosome inactivation in humans. Clin. Genet. 2000; 58: 353–363.
 • 59. Bocklandt S., Horvath S., Vilain E., Hamer D.H. Extreme skewing of X chromosome inactivation in mothers of homosexual men. Hum. Genet. 2006; 118: 691–694.
 • 60. Bailey J.M., Pillard R.C., Dawood K., Miller M.B., Farrer L.A., Trivedi S., Murphy R.L. A family history study of male sexual orientation using three independent samples. Behav. Genet. 1999; 29: 79–86.
 • 61. Dawood K., Pillard R.C., Horvath C., Revelle W., Bailey J.M. Familial aspects of male homosexuality. Arch. Sex. Behav. 2000; 29: 155–163.
 • 62. Frisch M., Hviid A. Childhood family correlates of heterosexual and homosexual marriages: a national cohort study of two million Danes. Arch. Sex. Behav. 2006; 35: 533–547.
 • 63. Lung F.W., Shu B.C. Father-son attachment and sexual partner orientation in Taiwan. Compr. Psychiatry. 2007; 48: 20–26.
 • 64. Bregman H.R., Malik N.M., Page M.J., Makynen E., Lindahl K.M. Identity profiles inlesbian, gay, and bisexual youth: The role of family influences. J. Youth. Adolesc. 2013; 42: 417–430.
 • 65. James W.H. Two hypotheses on the causes of male homosexuality and paedophilia. J. Biosoc. Sci. 2006; 38: 745–761.
 • 66. Wilsnack S.C., Kristjanson A.F., Hughes T.L., Benson P.W. Characteristics of childhood sexual abuse in lesbians and heterosexual women.Child Abuse. Negl. 2012; 36: 260–265.
 • 67. Stoddard J.P., Dibble S.L., Fineman N. Sexual and physical abuse: a comparison between lesbians and their heterosexual sisters. J. Homosex. 2009; 56: 407–420.
 • 68. Långström N., Rahman Q., Carlström E., Lichtenstein P. Genetic and environmental effects on same-sex sexual behavior: a population study of twins in Sweden. Arch. Sex. Behav. 2010; 39: 75–80.
 • 69. Pattatucci A.M., Hamer D.H. Development and familiality of sexual orientation in females. Behav. Genet. 1995; 25: 407–420.
 • 70. Gartrell N.K., Bos H.M., Goldberg N.G. Adolescents of the U.S. national longitudinal lesbian family study: sexual orientation, sexual behavior, and sexual risk exposure. Arch. Sex. Behav. 2011; 40: 1199–1209.
 • 71. Rupp R, Rosenthal S.L. Parental influences on adolescent sexual behaviors. Adolesc. Med. State. Art Rev. 2007; 18: 460–470.
 • 72. Roberts A.L., Glymour M.M., Koenen K.C. Does maltreatment in childhood affect sexual orientation in adulthood? Arch Sex Behav. 2013; 42: 161–171.
 • 73. Gladue B.A., Green R., Hellman R.E. Neuroendocrine response to estrogen and sexual orientation. Science 1984; 225 (4669): 1496–1499.
 • 74. Dörner G. Neuroendocrine response to estrogen and brain differentiation in heterosexuals, homosexuals, and transsexuals. Arch. Sex. Behav. 1988; 17: 57–75.
 • 75. Fergusson D.M., Horwood L.J., Beautrais AL. Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people? Arch. Gen. Psychiatry 1999; 56: 876–880.
 • 76. Herrell R., Goldberg J., True W.R. i wsp. Sexual orientation and suicidality: a co-twin control study in adult men. Arch. Gen. Psychiatry 1999; 56: 867–874.
 • 77. van Heeringen C., Vincke J. Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young people: a study of prevalence and risk factors. Soc. Psychiatr. Epidemiol. 2000; 35: 494–499.
 • 78. Meyer I.H. Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychol. Bull. 2003; 129: 674–697.
 • 79. King M., Nazareth I., The health of people classified as lesbian, gay and bisexual attending family practitioners in London: a controlled study. BMC Public Health. 2006; 6: 127.
 • 80. Silenzio V.M., Pena J.B., Duberstein P.R., Cerel J., Knox K.L. Sexual orientation and risk factors for suicidal ideation and suicide attempts among adolescents and young adults. Am. J. Public Health. 2007; 97: 2017–2019.
 • 81. King M., Semlyen J., Tai S.S. I wsp. A systematic review of mental disorder, suicide and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual people. BMC Psychiatry 2008; 18; 8: 70.
 • 82. Balsam K.F., Lehavot K., Beadnell B., Circo E. Childhood abuse and mental health indicators among ethnically diverse lesbian, gay, and bisexual adults. J. Consult. Clin. Psychol. 2010; 78: 459–468.
 • 83. Liu R.T., Mustanski B. Suicidal ideation and self-harm in lesbian, gay, bisexual, and transgender youth. Am. J. Prev. Med. 2012; 42: 221–228.
 • 84. Needham B.L., Austin E.L. Sexual orientation, parental support, and health during the transition to young adulthood. J. Youth. Adolesc. 2010; 39: 1189–1198.
 • 85. Bouris A., Guilamo-Ramos V., Pickard A. i wsp. A systematic review of parental influences on the health and well-being of lesbian, gay, and bisexual youth: time for a new public health research and practice agenda. J. Prim. Prev. 2010; 31: 273–309.
 • 86. Haas AP, Eliason M, Mays VM i wsp. Suicide and suicide risk in lesbian, gay, bisexual, and transgender populations: review and recommendations. J. Homosex. 2011; 58: 10–51.
 • 87. Rieger G., Linsenmeier J.A., Gygax L., Garcia S., Bailey J.M. Dissecting “gaydar”: accuracy and the role of masculinity-femininity. Psychol. Bull. 2003; 129: 674–697.
 • 88. Valentova J., Rieger G., Havlicek J., Linsenmeier J.A., Bailey J.M. Judgments of sexual orientation and masculinity-femininity based on thin slices of behavior: a cross-cultural comparison. Arch. Sex. Behav. 2011; 40: 1145–1152.
 • 89. Rieger G., Gygax L., Linsenmeier J.A., Siler-Knogl A., Moskowitz D.A., Bailey J.M. Sex typicality and attractiveness in childhood and adulthood: assessing their relationships from videos. Arch. Sex. Behav. 2011; 40: 143–154.
 • 90. Munson B. The acoustic correlates of perceived masculinity, perceived femininity, and perceived sexual orientation. Lang Speech. 2007; 50: 125–142.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9a31f8df-09c9-46d4-87e7-5c089907f615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.