PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 4 | 189–194
Article title

Samobójstwa wśród osób starszych

Content
Title variants
EN
Suicides among the elderly
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Suicides are a major problem in the modern world. In the literature, they are investigated in their sociological, psychological, health-related, and criminological aspects. The age of the people committing suicide is diverse, with the most vulnerable groups being children and the elderly. Aging is a natural and universal process of life. The changes it causes are gradual, but irreversible at the same time. They involve many spheres of life of an individual. In today’s world, there is a cult of youth, resulting in the elderly not being fully respected by the society. Especially in the urban environment, an elderly person is frequently treated as anonymous and often decrepit. The manner in which they generally conform to the requirements of reality influences their aging in a positive or negative way. Retirement, socioeconomic consequences, reduction of life autonomy, the felt loneliness, lack of support on the part of relatives, and diseases may ultimately push an elderly person to committing suicide. Using the Scopus, Wiley Online Library, PubMed and Web of Science repositories in the current study we have carried out an analysis of research literature from 2014–2015 in regard to suicide risk factors and specificity among the elderly.
PL
Samobójstwa są istotnym problemem współczesnego świata. W literaturze rozpatruje się je w kontekście socjologicznym, psychologicznym, zdrowotnym i kryminologicznym. Wiek samobójców okazuje się zróżnicowany, jednak najbardziej narażone grupy to dzieci i osoby starsze. Starzenie się jest naturalnym procesem życiowym. Zmiany z nim związane są stopniowe, ale też nieodwracalne. Dotyczą wielu sfer życia jednostki. W dzisiejszym świecie panuje kult młodości, przez co osoby starsze nie są w pełni szanowane przez społeczeństwo. Zwłaszcza w wielkomiejskim środowisku człowiek w podeszłym wieku traktowany jest jako anonimowy, a niejednokrotnie także niedołężny. Sposób, w jaki dostosowuje się on do wymogów rzeczywistości, wpływa na pozytywne bądź negatywne starzenie się. Zaprzestanie wykonywania pracy zawodowej, konsekwencje socjoekonomiczne, ograniczenie samodzielności, samotność, brak wsparcia ze strony bliskich i obecność zmian o charakterze chorobowym mogą popychać osobę starszą do popełnienia samobójstwa. W niniejszej pracy za pomocą baz Scopus, Wiley Online Library, PubMed i Web of Science przeanalizowano literaturę naukową z lat 2014–2015 pod kątem specyfiki i czynników ryzyka samobójstw wśród osób w wieku starszym.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
189–194
Physical description
Contributors
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
author
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
References
 • Araszkiewicz A: Depresja u kobiet. In: Ostrowska A (ed.): Zdrowie i jego zagrożenia. Raport Polki 2013. Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Warszawa 2013: 55–60.
 • Bartoszek A, Kachaniuk H, Kocka K et al.: Uwarunkowania i następstwa zachowań zdrowotnych osób starszych. J Health Sci 2014; 4: 259–270.
 • Baumann K: Problem aktów samobójczych wśród osób w starszym wieku. Gerontol Pol 2008; 16: 80–88.
 • Bernert RA, Turvey CL, Conwell Y et al.: Association of poor subjective sleep quality with risk for death by suicide during a 10-year period: a longitudinal, population-based study of late life. JAMA Psychiatry 2014; 71: 1129–1137.
 • Cavalcante FG, Minayo MC: Qualitative study on suicide attempts and ideations with 60 elderly in Brazil. Cien Saude Colet 2015; 20: 1655–1666.
 • Cheung G, Merry S, Sundram F: Late-life suicide: Insight on motives and contributors derived from suicide notes. J Affect Disord 2015; 185: 17–23.
 • De Leo D, Padoani W, Scocco P et al.: Attempted and completed suicide in older subjects: results from the WHO/EURO Multicentre Study of Suicidal Behaviour. Int J Geriatr Psychiatry 2001; 16: 300–310.
 • Eurostat: Causes of death in the EU28 in 2010. Circulatory diseases main cause of death for men and women aged 65 years and over. Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-178_en.pdf, 2013.
 • Fässberg MM, Cheung G, Canetto SS et al.: A systematic review of physical illness, functional disability, and suicidal behavior among older adults. Aging Ment Health 2015: 1–29.
 • Golding S, Nadorff MR, Winer ES et al.: Unpacking sleep and suicide in older adults in a combined online sample. J Clin Sleep Med 2015; 11: 1385–1392.
 • Guidry ET, Cukrowicz KC: Death ideation in older adults: psychological symptoms of depression, thwarted belongingness, and perceived burdensomeness. Aging Ment Health 2015: 1–8.
 • http://www.cdna-online.org.uk/abuse.html#.
 • http://statystyka.policja.pl.
 • Innamorati M, Pompili M, Di Vittorio C et al.: Suicide in the old elderly: results from one Italian county. Am J Geriatr Psychiatry 2014; 22: 1158–1167.
 • Kawka Z: Starość w cyklu życia. In: Krzyszkowski J, Majer R (eds.): Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski. Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2004.
 • Kluz M: Starość wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji. Stud Redemptor 2012; 10: 314–332.
 • Law CK, Kõlves K, De Leo D: Influences of population-level factors on suicides in older adults: a national ecological study from Australia. Int J Geriatr Psychiatry 2015; DOI: 10.1002/gps.4343.
 • Makara-Studzińska M, Kryś-Noszczyk K: Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa. Psychogeriatr Pol 2012; 9: 77–86.
 • Makara-Studzińska M, Sosnowska K: Przemoc wobec osób starszych – przegląd badań. Psychiatr Psychol Klin 2012; 12: 57–61.
 • Nowicka A: Starość jako faza życia człowieka. In: Nowicka A (ed.): Wybrane problemy osób starszych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006: 17–25.
 • Oh DJ, Park JY, Oh M et al.: Suicidality-based prediction of suicide attempts in a community-dwelling elderly population: results from the Osan Mental Health Survey. J Affect Disord 2015; 184: 286–292.
 • Rembowski J: Samotność. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
 • Rosa K: Zachowania samobójcze w domach pomocy społecznej. Psychiatria 2013; 10: 91–100.
 • Segal DL, Gottschling J, Marty M et al.: Relationships among depressive, passive-aggressive, sadistic and self-defeating personality disorder features with suicidal ideation and reasons for living among older adults. Aging Ment Health 2015; 19: 1071–1077.
 • Sethi D, Wood S, Mitis F et al.: European report on preventing elder maltreatment. World Health Organization, 2011.
 • Sokołowska E: Osobowość seniora – dylemat ciągłości w świecie ponowoczesnym. Rocz Andragog 2014; 21: 249–258.
 • Solarz JK: Finanse seniorów – analiza instytucjonalna. Przeds Zarz 2014; 15: 37–49.
 • Szymańczak J: Samobójstwa Polaków. Analizy BAS 2015; 6 (126).
 • Trnka J, Szleszkowski Ł, Szatny H: Samobójstwa osób starszych. In: Kowaleski JT, Szukalski P (eds.): Nasze starzejące się społeczeństwo: nadzieje i zagrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004: 210–216.
 • Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B (eds.): Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.
 • World Health Organization: Preventing suicide. A global imperative. 2014.
 • Zawadzka D, Stalmach M: Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. II. Drogi rozwojowe i wybrane metody pomocy psychologicznej. Hygeia Public Health 2015; 50: 305–313.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-99f96f30-4027-41d3-861f-fb032b8c7ba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.