PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 2 | 111–127
Article title

Gruźlica u dzieci – od diagnostyki do chemioprofilaktyki i leczenia

Content
Title variants
EN
Tuberculosis in children – from diagnostics to chemoprophylaxis and treatment
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Tuberculosis is a disease known to the mankind for centuries, but still poses a big social problem and a challenge for the twenty-first century medicine. It is estimated that at least 30% of the global population is infected with the tubercle bacillus. The disease develops in 9 million people annually, including 1 million children aged below 15. Tuberculosis in the paediatric population requires particular attention because the incidence in this age group is a measure of the epidemiological situation of tuberculosis in a given area. Diagnosis of tuberculosis in children is particularly difficult due to its sparse and non-specific symptoms, imitating other diseases and increasing number of cases of mycobacterial infection without clinical, radiological and microbiological symptoms – so-called latent tuberculosis. If conditions are favourable, latent mycobacterial infection may develop into an active disease and therefore the authors draw attention to the need for rapid diagnosis of infection with Mycobacterium tuberculosis and describe the existing diagnostic methods (tuberculin skin test, interferon-gamma release assays) as well as indications for chemoprophylaxis and principles of conducting it in children. Moreover, the authors also emphasise the necessity for a thorough interview and physical examination, analysis of sputum-positive patient’s contacts, imaging and microbiological tests as well as a significant role of family physicians and paediatricians. Due to the growing phenomenon of resistance of mycobacteria to different drugs (according to the WHO, the general number of new cases of MDR-TB and XDR-TB diagnosed in 2012 amounts to 450 thousand), the issue of multidrug-resistant tuberculosis as well as its treatment and available medications are discussed.
PL
Choć gruźlica jest chorobą znaną ludzkości od stuleci, nadal stanowi duży problem społeczny i wyzwanie dla medycyny XXI wieku. Ocenia się, że co najmniej 30% światowej populacji jest zakażone prątkami gruźlicy. Choroba rocznie rozwija się u 9 milionow ludzi, w tym u 1 miliona dzieci poniżej 15. roku życia. Szczegolnej uwagi wymaga gruźlica właśnie w populacji dziecięcej, gdyż zapadalność w tej grupie wiekowej jest miernikiem sytuacji epidemiologicznej gruźlicy na danym terenie. Rozpoznawanie gruźlicy u dzieci jest szczegolnie trudne ze względu na jej skąpe i nieswoiste objawy, imitowanie innych jednostek chorobowych oraz zwiększającą się liczbę przypadkow zakażenia prątkami bez objawow klinicznych, radiologicznych i mikrobiologicznych – tzw. gruźlicy latentnej. Utajone zakażenie prątkiem gruźlicy może w dogodnych warunkach ulec progresji w czynną postać choroby i dlatego autorzy zwracają uwagę na konieczność szybkiej diagnostyki zakażenia Mycobacterium tuberculosis, opisują służące temu metody (OT, IGRA), wskazania do włączenia chemioprofilaktyki i zasady jej prowadzenia u dzieci. Podkreślają konieczność przeprowadzania wnikliwego badania podmiotowego, przedmiotowego, analizy kontaktow z osobą prątkującą, badań obrazowych i mikrobiologicznych oraz znaczącą rolę lekarzy rodzinnych i pediatrow w tym procesie. Ze względu na narastające zjawisko oporności prątkow na leki (według WHO ogolna liczba przypadkow MDR-TB i XDR-TB na świecie wśrod nowo zdiagnozowanych przypadkow w 2012 roku wynosiła 450 tys.) poruszają problematykę gruźlicy wielolekoopornej, zasady prowadzenia leczenia oraz stosowane leki.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
111–127
Physical description
Contributors
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Gastrologiczny, Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Polska. Ordynator Oddziału: dr n. med. Grażyna Dąbrowska
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
References
 • 1. Lonnroth K, Raviglione M: Global epidemiology of tuberculosis: prospects for control. Semin Respir Crit Care Med 2008; 29: 481–491.
 • 2. Grzelewska-Rzymowska I, Mańkowska-Baczyńska K, Gorski P: Gruźlica – od diagnostyki do leczenia według standardow dla krajow Unii Europejskiej. Pediatr Med Rodz 2013; 9: 224–231.
 • 3. Korzeniewska-Koseła M (ed.): Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2012. Instytut Gruźlicy i Chorob Płuc, Warszawa 2013.
 • 4. Corrigan DL, Paton JY: Tuberculosis in children. Breath 2007; 3: 353–363.
 • 5. Raviglione MC, Narain JP, Kochi A: HIV-associated tuberculosis in developing countries: clinical features, diagnosis, and treatment. Bull World Health Organ 1992; 70: 515–526.
 • 6. Mack U, Migliori GB, Sester M et al.; TBNET: LTBI: latent tuberculosis infection or lasting immune responses to M. Tuberculosis? A TBNET consensus statement. Eur Respir J 2009; 33: 956–973.
 • 7. Schwartzman K: Latent tuberculosis infection: old problem, new priorities. CMAJ 2002; 166: 759–761.
 • 8. Andrews JR, Noubary F, Walensky RP et al.: Risk of progression to active tuberculosis following reinfection with Mycobacterium tuberculosis. Clin Infect Dis 2012; 54: 784–791.
 • 9. Augustynowicz-Kopeć E, Zwolska Z: Epidemiologia gruźlicy u dzieci i niektore problemy diagnostyki mikrobiologicznej. Postępy Nauk Med 2008; 9: 569–577.
 • 10. Ziołkowski J, Krawiec M, Kulus M et al.: Trudności diagnozowania gruźlicy dziecięcej. Postępy Nauk Med 2008; 9: 578–581.
 • 11. WHO: Guidance for national tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in children. World Health Organization, Geneva 2006.
 • 12. Ziołkowski J: Zmiana obrazu gruźlicy pierwotnej u dzieci (rozprawa habilitacyjna). Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry Pediatrii Akademii Medycznej, Warszawa 2006.
 • 13. Michałowska-Mitczuk D, Kuś J: Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy. Postępy Nauk Med 2001; 1: 3–7.
 • 14. Krawczyk M, Kwiatkowska S: Gruźlica płuc – choroba wciąż aktualna. Pediatr Med Rodz 2007; 3: 84–90.
 • 15. Zwolska Z, Augustynowicz-Kopeć E: Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy i mykobakterioz. In: Szczeklik A (ed.): Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Krakow 2012: 609–612.
 • 16. Augustynowicz-Kopeć E, Zwolska Z: Postępy w diagnostyce i epidemiologii molekularnej Mycobacterium tuberculosis. Post Mikrobiol 2010; 49: 151–156.
 • 17. Erkens CG, Kamphorst M, Abubakar I et al.: Tuberculosis contact investigation in low prevalence countries: a European consensus. Eur Respir J 2010; 36: 925–949.
 • 18. WHO: Rapid implementation of the Xpert MTB/RIF diagnostic test. World Health Organization, Geneva 2011.
 • 19. Kruczak K, Niżankowska-Mogilnicka E: Nowe możliwości diagnostyki utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy. Pneumonol Alergol Pol 2008; 76: 446–450.
 • 20. Menzies D: Interpretation of repeated tuberkulin tests. Boosting, conversion, and reversion. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 15–21.
 • 21. Falzon D, Jaramillo E, Schunemann HJ et al.: WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 update. Eur Respir J 2011; 38: 516–528.
 • 22. Kuś J, Demkow U, Lewandowska K et al.: Ocena częstości występowania zakażenia prątkiem gruźlicy w populacji wojewodztwa mazowieckiego na podstawie wyniku testu mierzącego uwalnianie interferonu gamma po stymulacji swoistymi antygenami ESAT-6 i CFP-10. Pneumonol Alergol Pol 2011; 79: 407–418.
 • 23. National Institute for Health and Clinical Excellence: Tuberculosis: Clinical Diagnosis and Management of Tuberculosis, and Measures for Its Prevention and Control. National Institute for Health and Clinical Excellence, London 2011.
 • 24. Korzeniewska-Koseła M: Zapobieganie gruźlicy u chorych leczonych antagonistami czynnika martwicy nowotworow. Reumatol 2010; 48: 4–13.
 • 25. Leung CC, Rieder HL, Lange C et al.: Treatment of latent infection with Mycobacterium tuberculosis: update 2010. Eur Respir J 2011; 37: 690–711.
 • 26. Yew WW, Lange C, Leung CC: Treatment of tuberculosis: update 2010. Eur Respir J 2011; 37: 441–462.
 • 27. WHO: Rapid advice. Treatment of tuberculosis in children. World Health Organization, Geneva 2010.
 • 28. Kruczak K, Niżankowska-Mogilnicka E: Gruźlica wielolekooporna – wspołczesne problemy. Pneumonol Alergol Pol 2009; 77: 276–283.
 • 29. WHO: Global tuberculosis – report 2013. World Health Organization, Geneva 2013.
 • 30. Kwon YS, Kim YH, Suh GY et al.: Treatment outcomes for HIVuninfected patients with multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. Clin Infect Dis 2008; 47: 496–502.
 • 31. Migliori GB, Zellweger JP, Abubakar I et al.: European Union standards for tuberculosis care. Eur Respir J 2012; 39: 807–819.
 • 32. Szczuka I: Bezpieczeństwo szczepień BCG – niepożądane odczyny poszczepienne. Część I. Postacie powikłań. System nadzorowania. Przegl Epidemiol 2002; 56: 1–13.
 • 33. Basu Roy R, Sotgiu G, Altet-Gomez N et al.: Identifying predictors of interferon-γ release assay results in pediatric latent tuberculosis: a protective role of bacillus Calmette–Guerin? A pTB-NET collaborative study. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 378–384.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-99ba5a56-0f23-4726-922b-674a7110b5c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.