PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 3 | 21-38
Article title

Opieka pielęgniarska po znieczuleniu podpajęczynówkowym w opinii badanych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych

Content
Title variants
EN
Nursing care for patient after subarnachnoid anaesthesia - patients' review based on selected sociodemographic variables
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Znieczulenie podpajęczynówkowe stanowi jedną z najbardziej przewidywalnych i efektywnych form znieczulenia. Znieczulenie podpajęczynówkowe jest w pełni odwracalne. Jest najczęściej stosowaną metodą spośród blokad centralnych, ze względu na prostotę jego wykonania oraz szybki początek działania. Aktualna definicja pielęgnowania według Światowej Organizacji Zdrowia przedstawia pielęgnowanie jako opiekowanie się chorym, a także zapobieganie chorobom i wzmacnianie zdrowia. Co stanowi idealne odzwierciedlenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po znieczuleniu podpajęczynówkowym, ponieważ pielęgniarka w tym czasie ma sprawować profesjonalną opiekę i zapobiegać wszelkim powikłaniom, a co za tym idzie umacniać zdrowie. Cel. Celem badań jest poznanie zadowolenia pacjentów i działań wdrożonych w ramach opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów po zabiegu wykonanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym w opinii badanych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 60 pacjentów w trzech oddziałach klinicznych zabiegowych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, wobec których w przebiegu leczenia operacyjnego zastosowano znieczulenie podpajęczynówkowe. Metodą badań był sondaż diagnostyczny, natomist techniką - ankietowanie. Narzędziem badawczym, był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Wszyscy badani byli zadowoleni z opieki pielęgniarskiej. Najczęściej wdrażanymi działaniami w ramach opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów po znieczuleniu podpajęczynówkowym były asekuracja podczas pierwszego wstawania z łóżka, regularne pomiary parametrów życiowych, kontrola natężenia bólu oraz kontrola zaburzeń czucia. Pacjenci zdecydowanie częściej potwierdzają udzielanie przez pielęgniarki konkretnych świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych niż informacyjnych. Wnioski. 1. Najczęściej wdrażanymi działaniami w ramach opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów po znieczuleniu podpajęczynówkowym były asekuracja podczas pierwszego wstawania z łóżka, regularne pomiary parametrów życiowych, kontrola natężenia bólu oraz kontrola zaburzeń czucia. 2. Zmienne socjodemograficzna takie jak płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie nie miały wpływu na istotne różnice w ocenie stopnia zadowolenia badanych z aspektów opieki pielęgniarskiej wdrażanych po znieczuleniu podpajęczynówkowym. 3. Pomimo braku konieczności leżenia na płasko po znieczuleniu podpajęczynówkowym, osoby sprawujące opiekę przekazują taką informację pacjentowi.
EN
Introduction. Subarnachnoid anaesthesia is one of the most effective forms of block anaesthesia.It is fully irreversable and most common form of block anaesthesia due to its nature and simplicity as well as its fast onset.According to World Health Organization nursing care is not only caring for the sick but also the promotion of health and the prevention of illness. Caring for patient after subarnachnoid anaesthesia reflects the definition since nursing care in that particular case should not only be proffessional but also prevent complications and foster health. Aim. The aim of the study was to evaluate patients' satisfaction and their view on the nursing care after subarnachnoid anaesthesia with reference to selected sociodemographic variables. Material and methods. The study was carried out among 60 patients after subarnachnoid anaesthesia in 3 surgical wards in Military Hospital and Policlinic, Independent Health Centre in Bydgoszcz. Diagnostic survey was used as a method. A questionnaire was used as a tool. The research instrument was a questionnaire prepared by the researchers. Results. All the respondents were satisfied with the nursing care provided. Most nursing activities after subarnachnoid anaesthesia involved supporting the patient in standing up, regular monitoring of vital signs and pain and sensory function control. Patients confirm that they were offered diagnostics and theraupetical support most often rather than informational feedback. Conclusions 1. Most nursing activities after subarnachnoid anaesthesia involved supporting the patient in standing up, regular monitoring of vital signs, pain and sensory function control. Patients confirm that they were offered diagnostics and theraupetical support most often rather than ifnformational feedback. 2. Selected sociodemographic variables such as gender, place of residence and education had no significant effect on differences in patients' evaluation of the level of satisfaction with the nursing care provided after subarnachnoid anaesthesia. 3. Although there is no aparent need for the patient to lie flat after subarnachoid anaethesia , nursing personnel provides the patient with such information.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu;Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
References
 • 1. Larsen, Kubler A. (red.). Anestezjologia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2002, s. 531-567.
 • 2. Kubler A., Kamiński B. (red.). Anestezjologia i Intensywna Terapia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014, s. 145-148, 195-198.
 • 3. Weinert M., Kubler A. (red.). Anestezjologia. Wyd. Urban &Partner, Wrocław 2016, s. 1-8, s. 41-51.
 • 4. Dyk D., Wołowiecka L. Anestezjologia i Intensywna Opieka. Klinika i Pielęgniarstwo. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014, s. 176-180.
 • 5. Kazimierczak S., Moser M., Siegling F.: Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego metodą „duża objętość-niskie stężenie”. Anestezjologia i Ratownictwo 2013, 7, s.13-18.
 • 6. Kubler A. (red.). Anestezjologia. Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2008, s. 342-350.
 • 7. Kruszyński Z. (red.). Podstawy Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2010, s. 61-65.
 • 8. Rozalska-Wałaszek I., Aftyka A., Mróz A.: Zadania pielęgniarki chirurgicznej w opiece nad pacjentem poddawanym blokadom centralnym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013, 2, s. 39-43.
 • 9. Machała W. Wykłady z anestezjologii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2017, s. 289-290.
 • 10. Jacobus Ch. Does bed rest prevent post-lumbar puncture headache?. Ann Emerg Med 2012;59, s. 139-140.
 • 11. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa. T.1. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011, s. 406-410.
 • 12. Gaszyński T., Jakubiak J. Woźniak K., Trafidło T., Ratajczyk P., Gaszyński W.: Badanie satysfakcji chorych i ich opinii na temat jakości świadczeń anestezjologicznych w świetle objawów niepożądanych znieczulenia. Anestezjologia Intensywna Terapia 2011, 43, s.214-219.
 • 13. Kapała W., Skrobisz J.: Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgii trybem planowym względem zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i warunków lokalowych. Nowiny Lekarskie 2006, 75, s. 351-358.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-999c6791-461c-4987-b910-60a2fb832cdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.