PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 2 | 96-101
Article title

Inteligencja emocjonalna a preferowana specjalizacja medyczna – wyniki badania empirycznego

Content
Title variants
EN
Emotional intelligence and medical specialty preference – findings from the empirical study
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: Literature emphasizes a positive impact of emotional intelligence on interpersonal and communication skills, the doctor‑patient relationship, and the level of empathy. On the other hand, few research studies dealing with the correlation between emotional intelligence and medical specialty choice or preference are available. Our research was aimed at checking if there are differences in the ability to perceive and identify emotions according to facial expression (one of the dimensions of emotional intelligence) between students preferring different medical specialties. Method: The research involved 251 six‑year students of the Medical Faculty, Medical University of Łódź. The examined group consisted of 174 women (69.33%) and 77 men (30.67%). The subjects’ average age was 24.7 years. The surgical specialty was preferred by 44 women (28.21%) and 43 men (58.11%), non‑surgical by 112 women (71.79%) and 31 men (41.89%). The subjects were asked to fill in a questionnaire with demographic data (gender, age, preferred specialty) and the Emotional Intelligence Scale – Faces (SIE‑T) by Matczak, Piekarska and Studniarek. Results: Men significantly more frequently chose surgical specialty (58.11%), as compared to women (28.21%); chi2=19.08, p<0.001. No significant differences were found in SIE‑T results between women and men who study at the 6th year of the Medical Faculty; Mann‑Whitney U= 0.81, p>0.05. Similarly, no differences were found betweenthe students preferring surgical and non‑surgical procedures; Mann‑WhitneyU= ‑0.93, p>0.05. Results: Male and female students of the Medical Faculty do not differ in the level of emotional intelligence. Emotional intelligence does not differentiate the students preferring surgical and non‑surgical specialties.
PL
Cel pracy: W literaturze podkreśla się pozytywny wpływ inteligencji emocjonalnej na zdolności interpersonalne i komunikacyjne, na relację lekarza z pacjentem oraz poziom empatii. Jednocześnie dostępnych jest niewiele prac badawczych poświęconych zależności pomiędzy inteligencją emocjonalną a wybieraną lub preferowaną specjalizacją lekarską. Celem naszej pracy było sprawdzenie, czy istnieją różnice w zdolności spostrzegania i identyfikowania emocji na podstawie wyrazu twarzy (jeden z wymiarów inteligencji emocjonalnej) pomiędzy studentami preferującymi różne specjalizacje medyczne. Metoda: Badanie przeprowadzono z udziałem 251 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badana grupa składała się ze 174 kobiet (69,33%) i 77 mężczyzn (30,67%). Średni wiek osób badanych wynosił 24,7 roku. Specjalizację zabiegową preferowały 44 kobiety (28,21%) i 43 mężczyzn (58,11%), niezabiegową – 112 kobiet (71,79%) i 31 mężczyzn (41,89%). Badanych poproszono o wypełnienie kwestionariusza z danymi demograficznymi (płeć, wiek, preferowana specjalizacja) oraz Skali Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE‑T) Matczak, Piekarskiej i Studniarek. Wyniki: Mężczyźni istotnie częściej wybierali specjalizację zabiegową (58,11%) niż kobiety (28,21%); chi2=19,08, p<0,001. Nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach SIE‑T pomiędzy kobietami i mężczyznami studiującymi na VI roku Wydziału Lekarskiego; UManna‑Whitneya= 0,81, p>0,05. Nie odnotowano także różnic pomiędzy studentami preferującymi specjalizacje zabiegowe i niezabiegowe; UManna‑Whitneya= ‑0,93, p>0,05. Wnioski: Studenci i studentki Wydziału Lekarskiego nie różnią się poziomem inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna nie różnicuje studentów preferujących specjalizacje zabiegowe i niezabiegowe.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
96-101
Physical description
Contributors
 • I Katedra Psychiatrii, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe‑Jabłońska
 • I Katedra Psychiatrii, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe‑Jabłońska
 • Studium Informatyki i Statystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: dr Radosław Zajdel
 • I Katedra Psychiatrii, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe‑Jabłońska
 • I Katedra Psychiatrii, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe‑Jabłońska
References
 • 1. Bochenek K., Kortko D.: Dobry zawód. Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 • 2. Kępiński A.: Poznanie chorego. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
 • 3. Starzl T.E.: The Puzzle People: Memoirs of a Transplant Surgeon. University of Pittsburg Press, 2003.
 • 4. Verghese A.: My Own Country: A Doctor’s Story. Vintage Books, New York 1994.
 • 5. Grewal D., Davidson H.A.: Emotional intelligence and graduate medical education. JAMA 2008; 300: 1200‑1202.
 • 6. Brannick M.T., Wahi M.M., Arce M. i wsp.: Comparison of trait and ability measures of emotional intelligence in medical students. Med. Educ. 2009; 43: 1062‑1068.
 • 7. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997.
 • 8. Austin E.J., Evans P., Magnus B., O’Hanlon K.: A preliminary study of empathy, emotional intelligence and examination performance in MBChB students. Med. Educ. 2007; 41: 684‑689.
 • 9. Carrothers R.M., Gregory S.W. Jr, Gallagher T.J.: Measuring emotional intelligence of medical school applicants. Acad. Med. 2000; 75: 456‑463.
 • 10. Stratton T.D., Elam C.L., Murphy‑Spencer A.E., Quinlivan S.L.: Emotional intelligence and clinical skills: preliminary results from a comprehensive clinical performance examination. Acad. Med. 2005; 80 (supl.): S34‑S37.
 • 11. Birks Y.F., Watt I.S.: Emotional intelligence and patient‑centred care. J. R. Soc. Med. 2007; 100: 368‑374.
 • 12. Austin E.J., Evans P., Goldwater P., Potter V.: A preliminary study of emotional intelligence, empathy and exam performance in first year medical students. Pers. Individ. Dif. 2005; 39: 1395‑1405.
 • 13. McCallin A., Bamford A.: Interdisciplinary teamwork: is the influence of emotional intelligence fully appreciated? J. Nurs. Manag. 2007; 15: 386‑391.
 • 14. Humphreys J., Brunsen B., Davis D.: Emotional structure and commitment: implications for health care management. J. Health Organ. Manag. 2005; 19: 120‑129.
 • 15. Arora S., Ashrafian H., Davis R. i wsp.: Emotional intelligence in medicine: a systematic review through the context of the ACGME competencies. Med. Educ. 2010; 44: 749‑764.
 • 16. Borges N.J., Stratton T.D., Wagner P.J., Elam C.L.: Emotional intelligence and medical specialty choice: findings from three empirical studies. Med. Educ. 2009; 43: 565‑572.
 • 17. Matczak A., Piekarska J., Studniarek E.: Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze. SIE‑T. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2005.
 • 18. Stratton T.D., Saunders J.A., Elam C.L.: Changes in medical students’ emotional intelligence: an exploratory study. Teach. Learn. Med. 2008; 20: 279‑284.
 • 19. Carr S.E.: Emotional intelligence in medical students: does it correlate with selection measures? Med. Educ. 2009; 43: 1069‑1077.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-990bbee6-c6f4-4480-a488-ae7191cfb5c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.