PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 2 | 77–83
Article title

Ocena stanu czynnościowego chorych geriatrycznych zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej

Content
Title variants
PL
Clinical research the functional state of elderly patients qualified to the geriatric physical activity program
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Nawet bardzo dokładne badania kliniczne nie pozwalają w pełni zobrazować stanu funkcjonalnego pacjenta w podeszłym wieku. W jego ocenie zastosowanie znajduje wiele prostych i złożonych testów czynnościowych. Celem pracy jest ocena stanu czynnościowego osób zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej chorych geriatrycznych, kierowanych do leczenia szpitalnego, na podstawie wybranych wskaźników badania funkcjonalnego, przeprowadzonego na etapie zerowym badania oraz po 6 miesiącach programu rehabilitacyjnego. MATERIAŁ I METODY Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów (18 kobiet oraz 12 mężczyzn) w wieku 61–81 lat (śr. 72  5,3 roku), spełniających kryteria włączenia (rokowanie przeżycia ≥ 3 lata, możliwość wykonania testów czynnościowych przewidzianych w programie). Większość badanych mieszkała razem z rodziną. Wszyscy uczestnicy badania określili swoje możliwości w zakresie lokomocji jako dobre. U 13 stwierdzono cukrzycę, u 10 niewydolność serca (w tym u 2 NYHA I oraz u 8 NYHA II), u 4 osteoporozę, u 24 chorobę zwyrodnieniową układu kostno-stawowego, u 2 astmę, u 2 przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, u 1 padaczkę, u 3 depresję oraz u 1 łagodne otępienie w chorobie Alzheimera. W analizie stanu czynnościowego grupy badanej zastosowano elementy testów: Takata, Fullerton Fitness Test oraz Tinetti. WYNIKI Aż 16 osób (53%) uzyskało maksymalną wartość w ocenie całościowej testu Tinetti. Próby wstań–siądź nie wykonała tylko jedna kobieta. Stanie na jednej nodze było czynnością, której nie potrafiły wykonać 2 osoby (6,6%). Siła mięśniowa oceniana na podstawie badania dynamometrycznego ściskania ręki była większa u mężczyzn. Największa poprawa stanu czynnościowego, zwłaszcza w zakresie testu Fullerton, po 6-miesięcznym okresie rehabilitacyjnym była obserwowana w grupie aktywnej badanych. WNIOSKI Zastosowane testy oceny czynnościowej na etapie zerowym badania są przydatne w planowaniu rehabilitacji geriatrycznej. Stan czynnościowy badanych najbardziej efektywnie poprawia rehabilitacja prowadzona regularnie pod nadzorem specjalisty.
EN
BACKGROUND Even very thorough clinical research does not allow one to fully visualize the functional state of elderly patients. Many simple and complex functional tests are applied to analyse this state. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of physiotherapy in the elderly age as well as to verify and indicate the factors determining the effectiveness of the improvement therapy process after clinical trial qualification and after 6 months of a physiotherapy program. MATERIAL AND METHODS The study group consisted of 30 elderly patients (18 female, 12 male) between 65 to 81 years of age (mean age of 72  5.3). To evaluate the state of the patients, selected elements of the following tests were used: Takata, Fullerton Fitness Test and Tinnetti test. RESULTS 16 patients (53%) achieved the maximum value in the Tinnetti test. The up and go test was not performed by one female only. The one leg stand test was not done by 2 persons (6.6%). The male patients had better results in palm grip muscle strength evaluated by a dynamometric test. The greatest improvement in physical functioning was observed after a 6-month period of rehabilitation in the studied active group, especially in the Fullerton test compared with the other groups. CONCLUSION The research results are show that the previously described diagnostic methods seem to be useful in geriatric rehabilitation. Rehabilitation regularly carried out under the supervision of a specialist most effectively improves the functional status of patients.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
2
Pages
77–83
Physical description
Contributors
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice tel. +48 604 223 048
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych
author
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych
author
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Łukasik A., Barylski M., Irzmański R. Rehabilitacja osób w wieku podeszłym – terapia z wyboru dla starzejącego się społeczeństwa. Geriatria 2011; 5: 315–323.
 • 2. Kuncewicz E., Gajewska E. Istotne problemy rehabilitacji geriatrycznej. Geriatr. Pol. 2006; 2: 136–140.
 • 3. Żak M. Rehabilitacja w procesie leczenia osób starszych. Gerontol. Pol. 2008; 8: 12–18.
 • 4. Księżopolska-Pietrzak K. Miejsce rehabilitacji w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy. Fizjoterapia 1999; 7: 3–6.
 • 5. Wieczorowska-Tobis K., Pierre-Olivier Lang. Najnowsze nowości w geriatrii (na podstawie 5. Kongresu EUGMS w Kopenhadze). Geriatria 2009; 3: 32–36.
 • 6. Liban-Gałka B., Barylski M. Korzystna rola rehabilitacji kardiologicznej u chorego z zaawansowaną niewydolnością serca i po zabiegu chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Geriatria 2008; 2: 285–291.
 • 7. Irzmański R., Barylski M. Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie się ciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Clin. Exp. Med. Lett. 2006; 47: 61–66.
 • 8. Durmała J., Szewieczek J., Duława J., Sosnowski M. Ocena stanu czynnościowego chorych geriatrycznych zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej – doniesienie wstępne. Ann. Acad. Med. Siles. 2011; 65(1–2): 7–12.
 • 9. Szewieczek J., Durmała J., Duława J., Sosnowski M. Analiza skuteczności, bezpieczeństwa i kosztów wdrożenia programu aktywności fizycznej u chorych geriatrycznych, kierowanych do leczenia szpitalnego – założenia projektu badawczego. Geriatria 2009; 3: 206–213.
 • 10. Tinetti M.E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J. Am. Geriatr. Soc. 1986; 34: 119–126.
 • 11. Takata Y., Ansai T., Awano S., Hamasaki Yoshitake Y., Kiumura Y. Relationship of physical fitness to chewing in an 80-year-old population. Oral. Dis. 2004; 10: 44–49.
 • 12. Takata Y., Ansai T., Akifusa S. i wsp. Physical Fitness and 4-Year Mortality in an 80-Year-Old Population. J. Gerontol. 2007; 62A: 851–858.
 • 13. Takata Y., Ansai T., Soh I. i wsp. Physical Fitness and Cognitive Function in an 85-Year-Old Community-Dwelling Population. Gerontology 2008; 54: 354–360.
 • 14. Błaszczak E., Franek A., Taradaj J. i wsp. Pomiar siły mięśni stawu kolanowego metodą tensometryczną. Ann. Acad. Med. Siles. 2006; 60: 529–533.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-98e406dc-e405-4a00-a4f2-32a60ea227c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.