PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 64 | 78–86
Article title

Ultrasound imaging in the general practitioner’s office – a literature review

Content
Title variants
PL
Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego – przegląd piśmiennictwa
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ultrasound, which is a safe and non-invasive diagnostic modality that uses more and more advanced imaging techniques, has become the first-choice examination in various diseases. It is more and more often used in the general practitioner’s office to supplement physical examination and interview. Aim: The aim of this paper is to review the Polish medical literature pertaining to the usage of ultrasound imaging in general practice as well as to present advantages, disadvantages and utility associated with conducting ultrasound examinations by general practitioners based on selected publications. Material and methods: The analysis involved 15 articles found in Polish medical literature published in 1994–2013 in 9 medical journals. These publications were obtained using various data bases, such as Polish Medical Bibliography, Google Scholar as well as websites of “Lekarz Rodzinny” and “Ultrasonografia.” Results: Of 15 available publications, 5 papers present the usage of ultrasound imaging by a primary care physician for general purposes, 4 discuss the usage of abdominal scans, 3 – imaging of the neck and lymph nodes, 1 – lungs, and 2 discuss its usage for specific disease entities. In over 70% of the papers, the financial aspect associated with the usage of this modality in general practice is mentioned. More than a half of the publications draw attention to the possibility of using point-of-care ultrasound examinations. Advantages of ultrasonography most often mentioned by the authors include: good effects of screening, safety, short duration and low cost. The authors of eight publications also indicate disadvantages associated with ultrasound imaging used by a general practitioner. Conclusions: In the Polish literature, there are relatively few papers on the role of ultrasonography in the office of a primary care physician. This modality is more and more often becoming a tool that helps primary care physicians to establish diagnoses, accelerates the initiation of treatment and directs the further diagnostic process.
PL
Ultrasonografia, będąca bezpieczną i nieinwazyjną metodą diagnostyczną, wykorzystującą coraz bardziej udoskonalone techniki obrazowania, stała się badaniem pierwszego wyboru w wielu schorzeniach. Coraz częściej stosowana jest w gabinecie lekarza rodzinnego jako metoda uzupełniająca badania podmiotowe i przedmiotowe. Cel: Celem pracy był przegląd piśmiennictwa polskiego opisującego wykorzystanie badania ultrasonograficznego w gabinecie lekarza rodzinnego oraz przedstawienie zalet, wad i przydatności wykonywania samodzielnego badania ultrasonograficznego przez lekarzy rodzinnych, na podstawie analizy wybranych artykułów. Materiał i metoda: Analiza objęła 15 artykułów wyszukanych w polskim piśmiennictwie, opublikowanych w latach 1994–2013 w 9 czasopismach medycznych. Publikacje znaleziono za pomocą różnych baz danych, takich jak Polska Bibliografia Lekarska, Google Scholar, strony internetowe pism „Lekarz Rodzinny” i „Ultrasonografia”. Wyniki: Z 15 dostępnych publikacji 5 stanowiły artykuły przedstawiające zastosowanie ultrasonografii w gabinecie lekarza rodzinnego w wymiarze ogólnym, w 4 opisano wykorzystanie badania jamy brzusznej, w 3 – szyi i węzłów chłonnych, w 1 – płuc oraz w 2 omówiono badanie w konkretnych jednostkach chorobowych. W ponad 70% prac poruszony został aspekt ekonomiczny związany z zastosowaniem ultrasonografii w gabinecie lekarza rodzinnego. W ponad połowie artykułów zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania badań ultrasonograficznych typu point-of-care. Wśród zalet ultrasonografii najczęściej wymieniano korzystne badanie przesiewowe, bezpieczeństwo, krótki czas trwania, niski koszt badania. Autorzy ośmiu publikacji wskazali również wady związane ze stosowaniem USG w gabinecie lekarza rodzinnego. Wnioski: W polskim piśmiennictwie dostępnych jest niewiele publikacji opisujących rolę ultrasonografii w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Ultrasonograf coraz częściej staje się narzędziem ułatwiającym lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej postawienie diagnozy, przyspiesza też rozpoczęcie leczenia pacjentów i ukierunkowuje dalszą diagnostykę.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
64
Pages
78–86
Physical description
Contributors
author
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
References
 • 1. Piskunowicz M, Kosiak W, Świętoń D: Nowe technologie w obrazowaniu ultrasonograficznym – ich przydatność w gabinecie ultrasonograficznym lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10: 1014–1016.
 • 2. Kosiak W, Kryger M: Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego – za i przeciw. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14: 249–250.
 • 3. Kosiak W: Ultrasonograf stetoskopem lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12: 389–393.
 • 4. Batko T, Kosiak W: Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych. Developmental Period Medicine 2013; 17: 137–142.
 • 5. Jakubowski W: Problemy związane z ultrasonografią w gabinecie lekarza domowego. Ultrasonografia Polska 1994; 4: 102–103.
 • 6. Jakubowski W: Profesjonalna ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny 2005; 1: 35–38.
 • 7. Latalski M, Woźnica I, Bełtowska K: Badania ultrasonograficzne w podstawowej opiece zdrowotnej – możliwości realizacji i potrzeby szkoleniowe lekarzy. Ultrasonografia 2000; 4: 47–52.
 • 8. Rakoczy A: Znaczenie ultrasonografii (USG) jamy brzusznej w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nowa Klinika 2001; 8: 1165–1168.
 • 9. Gajewicz W: Ultrasonografia w praktyce lekarza rodzinnego. Diagnostyka wybranych narządów jamy brzusznej. Lek Rodz 2002; 7: 74–79.
 • 10. Bujnowska-Fedak MM, Krawiecka-Jaworska E: Rola i przydatność badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu bólów brzucha w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11: 21–25.
 • 11. Sowińska-Neuman L: Umiejętność samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w praktyce lekarza rodzinnego. Ultrasonografia 2009; 38: 51–54.
 • 12. Bień S: The importance of General Practitioner in diagnosis and treatment of a mass in the neck. Probl Med Rodz 2012; 14: 49–55.
 • 13. Bujnowska-Fedak MM, Krawiecka-Jaworska E: Przydatność badań ultrasonograficznych szyi, w szczególności tarczycy i węzłów chłonnych, w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11: 37–41.
 • 14. Mazurczak-Pluta T, Pomianowski S, Szopiński K: Zespół kanału nadgarstka w praktyce lekarza rodzinnego. Znaczenie badania ultrasonograficznego w odniesieniu do elektromiografii. Ultrasonografia 2007; 31: 73–84.
 • 15. Cwojdzińska-Jankowska I, Plewa A: . J Ultrason 2013; 13: 344–349.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-986f2788-735e-4168-81ed-651c135c158c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.