PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 2 | 29-42
Article title

Current situation’s analysis of the problem in intensive care of complicated community-acquired pneumonias in children.

Content
Title variants
PL
Analiza aktualnego problemu w intensywnej terapii skomplikowanego pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The leading place in the nosological structure of pathology in the lower respiratory tract is pneumonia. Community-acquired pneumonia (CAP) remains one of the most common causes of childhood morbidity and accounts for about 16% of all deaths in children under 5 years old. The article presents a review of publications of recent years using the databases PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar regarding the current possibilities of intensive care of complicated community-acquired pneumonia (CCAP), problems of using extracorporeal detoxication methods (ECDM), the choice of starting antibacterial therapy and microbiological monitoring and the problem of determining the severity of endogenous intoxication syndrome in children with CCAP. PURPOSE: To analyze the relevance of intensive therapy in children with complicated community-acquired pneumonia, to consider current therapeutic interventions and the need to use extracorporeal detoxication methods in complex treatment based on the analysis of scientific literature data. CONCLUSIONS: The epidemiology of community-acquired pneumonia is currently characterized by an increasing trend in morbidity and mortality worldwide. Plasmapheresis is not first-line therapy, because antibacterial drug (ABD), conservative detoxication, respiratory support are the mainstay of treatment like for other infections, but in case of CCAP the course of basic therapy is often not enough and then there is a need for ECDM. Identification of causative microorganisms in children with CCAP remains a constant problem. In most cases, therapy is prescribed empirically and knowledge of local epidemiology, the structure of ABD resistance is an important platform for improving antibacterial therapy. The optimal therapeutic approach for CCAP remains open to research.
PL
WSTĘP: Wiodącym miejscem w strukturze nosologicznej patologii dolnych dróg oddechowych jest zapalenie płuc. Pozaszpitalne zapalenie płuc (CAP) pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań i zachorowań wśród dzieci na około 16% wszystkich zgonów dzieci poniżej 5 lat. Artykuł przedstawia przegląd publikacji z ostatnich lat z korzystaniem baz danych: PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar w zakresie obecnych możliwości intensywnej opieki nad skomplikowanym pozaszpitalnym zapaleniem płuc (CCAP), problemów ze stosowaniem metod detoksykacji pozaustrojowej (ECDM), rozpoczęcia terapii przeciwbakteryjnej i monitorowania mikrobiologicznego oraz problemu ustalenia nasilenia zespołu zatrucia endogennego u dzieci z CCAP. CEL: Analiza znaczenia intensywnej terapii u dzieci ze skomplikowanym pozaszpitalnym zapaleniem płuc, ocena interwencji terapeutycznych i potrzeb stosowania złożonych metod detoksykacji pozaustrojowej w leczeniu opartym na analizie danych z literatury naukowej. WNIOSKI: Epidemiologia pozaszpitalnego zapalenia płuc charakteryzuje się obecnie rosnącą tendencją w chorobowości i śmiertelności na całym świecie. Plazmafereza nie jest leczeniem pierwszego rzutu, ponieważ lek przeciwbakteryjny (ABD), konserwatywna detoksykacja i wspomaganie oddychania są podstawą leczenia, podobnie jak w przypadku innych infekcji, ale w przypadku CCAP przebieg podstawowej terapii często nie wystarcza, a następnie istnieje potrzeba ECDM. Identyfikacja mikroorganizmów u dzieci z CCAP pozostaje stałym problemem. W większości przypadków terapia jest przepisywana empirycznie na podstawie znajomości lokalnej epidemiologii, a struktura oporności na ABD jest ważną składową poprawy działania terapii przeciwbakteryjnej. Optymalne podejście terapeutyczne do CCAP wymaga dalszych badań.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
29-42
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-97ecc74e-a925-4f20-9f15-c81ca2ba511f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.