PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 1 | 15-21
Article title

Pierwotny surowiczy rak otrzewnej – diagnoza, leczenie i rokowanie

Content
Title variants
EN
Primary peritoneal serous carcinoma – diagnosis, management and prognosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Primary peritoneal serous carcinoma (PPSC) is a rarely diagnosed malignancy. Furthermore, use of different terminology and classifications in reporting particular cases precludes collection and presentation of reliable epidemiological data. As a consequence, we lack adequate experience, enabling confident management of patients with this diagnosis. On histological grounds, PPSC is a neoplasm identical to invasive epithelial ovarian cancer. Also, patients present a similar profile of clinical symptoms. Most often these include abdominal pain, gastrointestinal disorders and weight loss. Clinical staging is based on surgical-pathological criteria of advanced ovarian cancer. Therapeutic management, i.e. combination of cytoreductive surgery and chemotherapy, is similar to that used in the treatment of late-stage ovarian cancer. Systemic adjuvant and palliative treatment includes chemotherapy protocols based on platinum derivates, recently combined with paclitaxel. Proper administration of combined treatment yields a high response rate and mean survival time of about 40 weeks. Prognosis in PPSC is not fully elucidated. Some studies indicate that prognosis is similar to that seen in late-stage ovarian cancer, while others report worse outcomes and shorter survival. Unfavourable prognostic factors include: suboptimal cytoreduction, poor general condition, advanced age of patient and 4th clinical stage. Data gathered hitherto point to highly similar natural course of PPSC and ovarian cancer, justifying the same therapeutic approach in both these conditions.
PL
Pierwotny surowiczy rak otrzewnej (primaryperitonealserous carcinoma, PPSC) jest nowotworem rzadko rozpoznawanym. Jednocześnie stosowanie różnej terminologii i klasyfikacji poszczególnych przypadków nie pozwala na przedstawienie wiarygodnych danych epidemiologicznych. W związku z powyższym brak jest wystarczającego doświadczenia w postępowaniu z chorymi z tym rozpoznaniem. PPSC histopatologicznie jest nowotworem o utkaniu identycznym z inwazyjnym nabłonkowym rakiem jajnika. Pacjentki manifestują także podobny profil objawów klinicznych. Najczęściej są to dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, ubytek masy ciała. Do oceny stopnia zaawansowania wykorzystuje się kyteria oceny chirurgiczno-patologicznej zaawansowanego raka jajnika. Również postępowanie terapeutyczne skojarzenie operacji cytoredukcyjnej z chemioterapią, jest analogiczne do leczenia zaawansowanego raka jajnika. W systemowym leczeniu uzupełniającym i paliatywnym stosowane są schematy chemioterapii oparte na pochodnych platyny, obecnie w połączeniu z paklitakselem. Właściwe przeprowadzenie leczenia skojarzonego pozwala na uzyskanie wysokiego odsetka odpowiedzi i średnich przeżyć sięgających 40 miesięcy. Nie jest do końca wyjaśniona kwestia rokowania w PPSC. Niektóre badania wskazują na podobieństwo do rokowania w zaawansowanym raku jajnika, natomiast inne donoszą o gorszych wynikach leczenia i krótszym przeżyciu chorych. Do niekorzystnych czynników prognostycznych należą: nieoptymalna cytoredukcja, gorszy stan ogólny, starszy wiek pacjentek oraz IV stopień zaawansowania choroby. Dotychczas zgromadzone dane przemawiają za znacznym podobieństwem przebiegu naturalnego PPSC i raka jajnika, co upoważnia do stosowania takiego samego postępowania terapeutycznego w obu tych jednostkach chorobowych.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
15-21
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 546 25 78. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON w Warszawie.
 • Zakład Patologii, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W. i wsp.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2003 roku. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2005.
 • 2. Halperin R., Zehavi S., Langer R. i wsp.: Primary peritoneal serous papillary carcinoma: a new epidemiologic trend? A matched-case comparison with ovarian serous papillary cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2001; 11:403-408.
 • 3. Swerdlow M.: Mesothelioma of the pelvic peritoneum resembling papillary cystadenocarcinoma of the ovary; case report. Am. J. Obstet. Gynecol. 1959; 77: 197-200.
 • 4. Parmely T.H., Woodruff J.D.: The ovarian mesothelioma. Am. J. Obstet. Gynecol. 1974; 120: 234-241.
 • 5. Boss J.D., Brady M.F., Liao S.Y. i wsp.: Extraovarian peritoneal serous papillary carcinoma: a phase II trial of cisplatin and cyclophosphamide with comparison to a cohort with papillary serous ovarian carcinoma - a Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol. Oncol. 2003; 89:148-154.
 • 6. Barda G., Menczer J., Chetrit A. i wsp.: Comparison between primary peritoneal and epithelial ovarian carcinoma: A population-based study. Am. J. Obstet. Gynecol. 2004; 190: 1039-1045.
 • 7. Bloss J.D., Liao S.Y., Buller R.E. i wsp.: Extraovarian peritoneal serous papillary carcinoma: a case-control retrospective comparison to papillary adenocarcinoma of the ovary. Gynecol. Oncol. 1993; 50: 347-351.
 • 8. Eltabbakh G.H., Werness BA., Piver S. i wsp.: Prognoctic factors in extraovarian primary peritoneal carcinoma. Gynecol. Oncol. 1998; 71: 230-239.
 • 9. Chen L.M., Yamada S.D., Fu Y.S. i wsp.: Molecular similarities between primary peritoneal and primary ovarian carcinomas. Int. J. Gynecol. Cancer 2003; 13: 749-755.
 • 10. Kowalski L.D., Kanbour A.I., Price F.V i wsp.: A case-matched molecular comparison of extraovarian versus primary ovarian adenocarcinoma. Cancer 1997; 79:1587-1594.
 • 11. SlamonD.J., Godolphin W., JonesL.A. iwsp.: Studies of the HER-2/neu proto-oncogene in human breast and ovarian cancer. Science 1989; 244: 707-712.
 • 12. Berchuk A., Kamel A., Whitaker R. i wsp.: Overexpression of HER-2/neu is associated with poor survival in advanced epithelial ovarian cancer. Cancer Res. 1990; 50: 4087-4091.
 • 13. Jaaback K.S., Ludeman L., Clayton N.L. i wsp.: Primary peritoneal carcinoma in a UK cancer centre: comparison with advanced ovarian carcinoma over a 5-year period. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16 (supl. 1): 123-128.
 • 14. Piura B., Meirovitz M., Bartfeld M. i wsp.: Peritoneal papillary serous carcinoma: study of 15 cases and comparison with stage III-IV ovarian serous carcinoma. J. Surg. Oncol. 1998; 68: 173-178.
 • 15. Kennedy A.W, Markman M., Kenneth D. i wsp.: Experience with platinum-paclitaxel chemotherapy in the initial management of papillary serous carcinoma of the peritoneum. Gynecol. Oncol. 1998; 71: 288-290.
 • 16. Taus P., Petru E., Gucer F. i wsp.: Primary serous papillary carcinoma of the peritoneum: a report of 18 patients. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 1997; 18: 171-172.
 • 17. Dubernard G., Morice P, Rey A. i wsp.: Prognosis of stage III or IV primary peritoneal serous papillary carcinoma. Eur. J. Surg. Oncol. 2004; 30: 976-981.
 • 18. Bodnar L., Miedzińska M., Wcisło G. i wsp.: Primary peritoneal serous papillary carcinoma (PSPC) - clinicopatho-logic characteristics. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16 (supl. 3): 637 (abstrakt 0131).
 • 19. Ransom D.T., Patel S.R., Keeney G.L. i wsp.: Papillary serous carcinoma of the peritoneum. A review of 33 cases treated with platin-based chemotherapy. Cancer 1990; 66: 1091-1094.
 • 20. Chen K.T., Flam M.S.: Peritoneal papillary serous carcinoma with long-term survival. Cancer 1986; 58: 1371-1373.
 • 21. Look M., Chang D., Sugarbaker P.H.: Long-term results of cytoreductive surgery for advanced and recurrent epithelial ovarian cancers and papillary serous carcinoma of the peritoneum. Int. J. Gynecol. Cancer 2003; 13: 764-770.
 • 22. Dalrymple J.C., Bannatyne P., Russell P i wsp.: Extraovarian peritoneal serous papillary carcinoma. A clinicopatho-logic study of31 cases. Cancer 1989; 64: 110-115.
 • 23. Ben-Baruch G., Sivan E., Moran O. i wsp.: Primary peritoneal serous papillary carcinoma: a study of 25 cases and comparison with stage IH-IV ovarian papillary serous carcinoma. Gynecol. Oncol. 1996; 60: 393-396.
 • 24. Mills S.E., Andersen WA., Fechner R.E. iwsp.: Serous surface papillary carcinoma. A clinicopathologic study of 10 cases and comparison with stage III-IV ovarian serous carcinoma. Am. J. Surg. Pathol. 1988; 12: 827-834.
 • 25. Killackey MA, Davis A.R.: Papillary serous carcinoma of the peritoneal surface: matched-case comparison with papillary serous ovarian carcinoma. Gynecol. Oncol. 1993; 51: 171-174.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-978556a8-496c-4562-9a4e-92c22b103160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.