PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 279–288
Article title

The analysis of selected parameters of sleep in the population of adolescents in school-age

Content
Title variants
PL
Analiza wybranych parametrów snu w populacji młodzieży szkolnej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The study attempted to analyse selected parameters of sleep among students of secondary schools with taking into consideration the age and sex of the participants. Material: The study enrolled 125 students aged 12–18 from randomly selected secondary schools; 56% of the studied subjects were boys (n = 70), and 44% – girls (n = 55). Method: The students answered 18 questions included in the Sleep Disorders Assessment Questionnaire thus performing an independent, subjective assessment of sleep parameters and of their own behaviours which may affect sleep. Next, certain sleep parameters were compared between the group of girls and boys and between the group of early (12–14 years old) and late (15–18 years old) adolescents. Results: One in three surveyed persons reported the current or past occurrence of sleep disorders; over a half of these persons reported that these problems lasted for over a month. Over 50% of those surveyed declared that they sleep for less than 8 hours during one night. Nearly half of the students did not go to sleep at regular times and had prolonged sleep latency. The studied persons had the biggest problem with waking up in the morning. Nearly half of the study participants claimed that they wake up during the night, most frequently once or twice. Two third of those surveyed had the feeling that they sleep too short and over a half of them felt tired or sleepy during the day. More than 1/3 of the studied subjects had the feeling of too shallow sleep. Statistically significant differences were noted between girls and boys in terms of the feeling of too short sleep, the feeling of tiredness during the day and the feeling of sleepiness during the day – in case of each of these parameters girls more frequently reported the occurrence of unfavourable phenomena. Only one statistically significant difference was found among the compared age groups – it referred to using psychoactive substances which were much more frequently taken by older adolescents. Conclusions: Problems with sleep are noticeable already among school-age adolescents and they are frequently of chronic nature. They were more frequently observed among the group of girls, no differences in sleep parameters were noted between the groups of younger and older adolescents.
PL
Cel: W badaniu podjęto próbę analizy wybranych parametrów snu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem wieku i płci uczestników. Materiał: Przebadano 125 uczniów w wieku 12–18 lat z losowo dobranych szkół ponadpodstawowych; 56% osób stanowili chłopcy (n  =  70), a 44%  – dziewczęta (n  =  55). Metoda: Uczniowie odpowiadali na  18 pytań zawartych w Kwestionariuszu Oceny Zaburzeń Snu, dokonując samodzielnej, subiektywnej oceny parametrów snu i własnych zachowań mogących wpływać na sen. Następnie porównano określone parametry snu między grupą dziewcząt i chłopców oraz między grupą wczesnych (12–14 lat) i późnych adolescentów (15–18 lat). Wyniki: Co trzeci z ankietowanych zgłosił występowanie problemów ze snem; ponad połowa z tych osób podała, że problemy utrzymują się dłużej niż miesiąc. Ponad 50% ankietowanych zadeklarowało, iż sypia krócej niż 8 godzin w ciągu jednej nocy. Blisko połowa uczniów nie kładła się spać o regularnych porach i miała wydłużoną latencję snu. Największą trudność sprawiało badanym poranne budzenie się. Blisko połowa uczestników stwierdziła, że wybudza się w nocy, przeważnie raz bądź dwa razy. Dwie trzecie ankietowanych miało poczucie zbyt krótkiego snu, a ponad połowa z nich czuła się zmęczona bądź senna w ciągu dnia. Więcej niż 1/3 badanych miało poczucie zbyt płytkiego snu. Między dziewczętami i chłopcami odnotowano istotne statystycznie różnice w zakresie poczucia zbyt krótkiego snu, poczucia zmęczenia w ciągu dnia oraz poczucia senności w ciągu dnia – w przypadku każdego z tych parametrów dziewczęta częściej zgłaszały występowanie niekorzystnych zjawisk. W porównywanych grupach wiekowych wykazano tylko jedną różnicę istotną statystycznie – dotyczyła ona używania substancji psychoaktywnych, po które znacznie częściej sięgali starsi adolescenci. Wnioski: Problemy ze snem są zauważalne już wśród młodzieży szkolnej i niejednokrotnie mają charakter przewlekły. Częściej obserwowano je w grupie dziewcząt, nie odnotowano różnic w parametrach snu między grupami młodzieży młodszej i starszej.
Keywords
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
279–288
Physical description
Contributors
 • Blessed Rafał Chyliński Municipal Centre for Therapy and Health Prophylaxis, Łódź, Poland
 • State University of Applied Sciences in Konin, Konin, Poland
 • Department of Adolescent Psychiatry, 1st Chair of Psychiatry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
References
 • American Academy of Sleep Medicine: The International Classification of Sleep Disorders: Diagnostic & Coding Manual. Second Edition (ICSD-2). American Academy of Sleep Medicine, Westchester, Illinois, 2005.
 • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV). American Psychiatric Association, Washington 1994.
 • Avidan AY, Zee PC: Podręcznik medycyny snu. MediPage, Warszawa 2007.
 • Doghramji K: The epidemiology and diagnosis of insomnia. Am J Manag Care 2006; 12 (Suppl): S214–S220.
 • Kaczor M, Skalski M: Rozpowszechnienie i konsekwencje bezsenności w populacji pediatrycznej. Psychiatr Pol 2016; 50: 555–569.
 • Kasperczyk J, Jośko J, Cichoń-Lenart A et al.: Epidemiologia zaburzeń snu u młodzieży mieszkającej na Górnym Śląsku. Sen 2006; 6: 8–13.
 • Kothare SV, Scott RQ: Sleep Disorders in Adolescents: A Clinical Casebook. Springer International Publishing, Switzerland 2017.
 • Krysiak-Rogala K, Jernajczyk W: Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – zaburzenia afektywne i lękowe. Psychiatr Pol 2013; 47: 303–312.
 • Meijer AM, Habekothé HT, Van Den Wittenboer GL: Time in bed, quality of sleep and school functioning of children. J Sleep Res 2000; 9: 145–153.
 • Meltzer LJ, Mindell JA: Sleep and sleep disorders in children and adolescents. Psychiatr Clin North Am 2006; 29: 1059–1076.
 • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja 10 (ICD-10). Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków– –Warszawa 2000.
 • Namysłowska I (ed.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 255–273.
 • Nowicki Z: Uwagi ogólne dotyczące problematyki snu. Sen 2002; 2 Supl A: A1–A6.
 • Owens JA, Witmans M: Sleep problems. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2004; 34: 154–179.
 • Piotrowski K, Wojciechowska J, Ziółkowska B: Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania. Wiek: 14/15–19/20 lat. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014a.
 • Piotrowski K, Ziółkowska B, Wojciechowska J: Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania. Wiek: 11/12–14/15 lat. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014b.
 • Saarenpää-Heikkilä OA, Rintahaka PJ, Laippala PJ et al.: Sleep habits and disorders in Finnish schoolchildren. J Sleep Res 1995; 4: 173–182.
 • Sarchiapone M, Mandelli L, Carli V et al.: Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emotional concerns, and suicidal ideation. Sleep Med 2014; 15: 248–254.
 • Urban M: Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu u dzieci i młodzieży. Psychiatr Psychol Klin 2007; 7: 36–41.
 • Wasserman D: Review of health and risk-behaviours, mental health problems and suicidal behaviours in young Europeans on the basis of the results from the EU-funded Saving and Empower ing Young Lives in Europe (SEYLE) study. Psychiatr Pol 2016; 50: 1093–1107.
 • Yarcheski A, Mahon NE: A study of sleep during adolescence. J Pediatr Nurs 1994; 9: 357–367.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-975c844e-f065-4cd7-a5c8-c4c474487398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.