PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 3 | 71-79
Article title

Mapowanie diagnoz ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania dziecka w przebiegu mononukleozy zakaźnej

Content
Title variants
EN
The ICNP® terms cross-mapping on the example of nursing care of patient with rheumatoid arthritis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Mononukleoza zakaźna jest chorobą wywoływaną przez wirus Ebsteina-Barr (EBV) należącego do grupy wirusów Herpes. Wywołuje zakażenia w każdej grupie wiekowej, najczęściej u małych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Objawy charakterystyczne to zapalenie gardła, gorączka i limfadenopatia. Udowodniono także związek pomiędzy zakażeniem EBV a nowotworami złośliwymi. Mononukleozę diagnozuje się na podstawie morfologii krwi obwodowej z rozmazem i aktywności aminotransferaz. Cel. Celem pracy było zaprezentowanie planu opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z mononukleozą zakaźną z zastosowaniem klasycznej terminologii oraz pojęć z ICNP®. Materiały i metody. W pracy wykorzystano metodę analizy literatury poświęconej zagadnieniom opieki nad dziećmi z mononukleozą zakaźną oraz metodę studium przypadku. Terminy opisujące praktykę pielęgniarską zaczerpnięto ze słownika ICNP®. Podsumowanie. Zaprezentowany w pracy plan opieki stanowi propozycję korzystania z klasyfikacji ICNP® dla potrzeb dokumentowania praktyki pielęgniarskiej.
EN
Introduction. Infectious mononucleosis is a disease caused by the Ebstein-Barr virus (EBV) belonging to the Herpes virus group. It causes infections in all age groups, most often in young children, adolescents and young adults. Symptoms include pharyngitis, fever and enlarged lymph nodes. There is a proven link between EBV infection and malignant tumors. Mononucleosis diagnosis is based on the laboratory tests (full blood count) and transaminases. The aim. The aim of the study was to present a nursing care plan for a child with infectious mononucleosis using classic terminology and concepts from ICNP®. Materials and methods. The work uses the method of literature analysis devoted to the issues of child care with infectious mononucleosis and the case study. The terms describing nursing practice were taken from the ICNP® dictionary. Results and conclusions. The care plan presented is an example of the ICNP® classification use for the needs of nursing practice documentation.
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławk
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk oZdrowiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu; Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp z o.o. we Włocławku
References
 • 1. Bocian J., Januszkiewicz-Lewandowska D. : Zakażenia EBV – cykl życiowy, metody diagnostyki, chorobotwórczość. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2011; 65: 286-289.
 • 2. C. de Martel, S. Francesci : Infection and cancer – established associations and new hypotheses. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2009: 70: 183-194.
 • 3. Gajewski P., Szczeklik A.: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna. Kraków 2017: 2383-2385.
 • 4. Kalicki B., Maślany A., Milart J., Jung A.: Przebieg i diagnostyka zakażenia EBV u dzieci – obserwacje kliniczne. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2011,7(3): 247-252.
 • 5. Leś K., Przybylski M., Łazińska B.: Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej u chorych leczonych ambulatoryjnie. Postępy Nauk Medycznych 2015,4b: 42-47.
 • 6. Ołdak E.: Mononukleoza zakaźna. Pediatria po Dyplomie 2012, 16, 6:15-21.
 • 7. Strobel S. i inni: Choroby wieku dziecięcego. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010:74.
 • 8. Wrembel J.M., Jarmoliński T.: Mononukleoza zakaźna u dzieci – doświadczenia własne. Postępy Nauk Medycznych 2016, XXIX(6): 391-396.
 • 9. Kilańska D. (red. Nauk.): Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej - ICNP® w praktyce pielęgniarskie. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014.
 • 10. http://www.nursing.com.pl/ArchiwumMagazynuPiP_Miedzynarodowa_Klasyfikacja_Praktyki_Pielegniarskiej_Historia_powstania_61.html (dostęp z dnia 5.11.2018r).
 • 11. http://www.old.icn.ch/what-we-do/ICNP-Browser/(dostęp z dnia 5.11.2018r).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-96d08a70-a0dc-411d-b7e4-65ec17ec5f91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.