PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 4 | 233-241
Article title

Związek obrazu siebie z depresyjnością u dziewcząt z różnymi typami zaburzeń odżywiania się

Content
Title variants
EN
The relationship between self-image and depressiveness amongst girls with various types of eating disorders
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to assess severity of depression in various types of eating disorders and correlation between depressive symptoms and self-image in a group of girls with diagnosed eating disorders, depressive disorders and in a control group of age-matched schoolgirls from the Krakow area. Study population: Statistical analysis encompassed 54 patients with a diagnosis of anorexia nervosa restrictive type (ANR), 22 girls with anorexia nervosa – binge eating/purging type (ANB), 36 girls with bulimia (BUL), 36 with a diagnosis of depressive disorders (DEP) and 85 schoolgirls from Krakow metropolitan area (KON). Method: Polish version of Beck Depression Inventory (BDI) and Offer Self-Image Questionnaire (OSIQ) were used in the analysis. Analysed were differences in BDI scores between the above-mentioned 5 groups, as well as correlations between BDI and OSIQ scores. Results: Intergroup differences in BDI scores proved statistically significant (F4.223=24.67; p<0.001). In order to assess intergroup differences, the Tamhane T2 post hoc test was used. In the KON group, mean BDI score was 10.40 (SD 8.55), in the ANR group – 17.34 (SD 10.91), in ANB – 28.05 (SD 14.69), in BUL – 29.55 (SD 11.47) and in DEP – 23.46 (SD 13.93). Significant differences were noticed between mean scores obtained in the KON group and all other clinical group, as well as between ANR, ANB and BUL groups. In all groups examined, we observed a correlation between increasing depressiveness measured by BDI score and deterioration of self-image measured by OSIQ score. This dependency was seen in all scales except Sexual Attitudes scale in KON and DEP groups, in the Vocational and Educational Goals scale and Family Attitudes scale in ANR group. In the BUL group, lack of correlations was seen in Vocational and Educational Goals’ scale and Family Attitudes scale, as well as in Superior Adjustment and Mastery of External World scale. Smallest number (3) of significant correlations was noticed in the ANB group. Due to a significant difference between ANR and BUL groups in the patients’ age (those in the ANR group were younger), correlation of BDI score with patients’ age was analysed too. Such a correlation could not be demonstrated neither in the analysis of the entire group of eating disorders, nor in particular diagnostic subgroups. Conclusions: Results obtained indicate a heterogeneity of groups of eating disorders in the context of self-image and presence of depressive symptoms measure by the BDI scale. Level of depressiveness measured by the BDI score in particular groups of eating disorders may influence differences noticed in self-image of these patients, as measured by the OSIQ scale. Furthermore, some aspects of self-image specific for particular diagnostic groups are not associated with depressiveness.
PL
Celem badania jest ocena depresyjności w poszczególnych grupach zaburzeń odżywiania się oraz ocena związku objawów depresyjnych z obrazem siebie w grupie pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się, zaburzeń depresyjnych oraz wśród uczennic szkół krakowskich. Badana grupa: W analizach statystycznych użyto danych 54 pacjentek z rozpoznaniem anoreksji restrykcyjnej (ANR), 22 z rozpoznaniem anoreksji żarłoczno-wydalającej (ANB), 36 z rozpoznaniem bulimii (BUL), 36 z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych (DEP) oraz 85 uczennic szkół krakowskich (KON). Metoda: W analizach użyto wyników polskich wersji Inwentarza Depresji Becka (BDI) oraz Kwestionariusza Obrazu Siebie D. Offera (OSIQ). Zbadano różnice między 5 grupami w zakresie otrzymanych wyników BDI. Przeprowadzono również analizę korelacji pomiędzy BDI a OSIQ. Wyniki: Różnice między 5 grupami w zakresie otrzymanych wyników BDI okazały się istotne statystycznie (F4,223=24,67; p<,001). W celu zbadania różnic pomiędzy grupami użyto testu post hoc T2 Tamhane’a. W grupie KON średni wynik BDI wyniósł 10,40 (SD 8,55) punktu, w grupie ANR – 17,34 (SD 10,91), ANB – 28,05 (SD 14,69), BUL – 29,55 (SD 11,47), DEP – 23,46 (SD 13,93). Istotne statystycznie różnice wystąpiły pomiędzy średnimi KON a wszystkimi grupami klinicznymi oraz grupą ANR a ANB i BUL. We wszystkich badanych grupach obserwowaną zależnością było powiązanie narastającej depresyjności mierzonej BDI z pogorszeniem obrazu siebie mierzonego OSIQ. Zależność ta dotyczyła wszystkich skal z wyjątkiem skali Relacji seksualnych w grupach KON i DEP, Wykształcenia i celów zawodowych oraz Relacji rodzinnych w grupie ANR. W grupie BUL brak zależności dotyczył także skal Wykształcenia i celów zawodowych oraz Relacji rodzinnych, a także dodatkowo skal Dobre przystosowanie oraz Radzenie sobie. Najmniej, bo tylko trzy istotne zależności obserwowano w grupie ANB. Z uwagi na stwierdzoną istotną statystycznie różnicę pomiędzy grupami ANR a BUL w kontekście wieku pacjentek (pacjentki z grupy ANR okazały się młodsze) przeprowadzono również analizę związku wyników BDI z wiekiem pacjentek. Związek taki nie wystąpił ani w analizie w całej grupie zaburzeń odżywiania się, ani w poszczególnych grupach diagnostycznych. Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują na niejednorodność grupy zaburzeń odżywiania się w kontekście samooceny obecności objawów depresyjnych mierzonej BDI. Poziom depresyjności mierzonej BDI pomiędzy poszczególnymi typami zaburzeń odżywiania się może wpływać na obserwowane różnice w obrazie siebie pacjentek mierzonym OSIQ. Zarazem niektóre specyficzne dla poszczególnych grup diagnostycznych aspekty obrazu siebie pozostają niepowiązane z depresyjnością.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
233-241
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
References
 • 1. Koenig L., Howard K.I., Offer D., Cremerius M.: Psychopathology and adolescent self-image. New Dir. Ment. Health Serv. 1984; (22): 57-71.
 • 2. Wolska M.: Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się. W: Józefik B. (red.): Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 63-68.
 • 3. Bruch H.: Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa, and the Person Within. Basic Books, New York 1973.
 • 4. Drozdowski P.: Wskazania do psychodynamicznej terapii zaburzeń odżywiania się. W: Bomba J., Józefik B. (red.): Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2003: 55-66.
 • 5. Bers S.A., Blatt S.J., Dolinsky A.: The sense of self in anorex-ia-nervosa patients: a psychoanalytically informed method for studying self-representation. Psychoanal. Study Child 2004; 59: 294-315.
 • 6. Gabbard G.O.: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. American Psychiatric Press, Inc., Washington DC, London 2005: 345-379.
 • 7. Casper R.C., Offer D., Ostrov E.: The self-image of adolescents with acute anorexia nervosa. J. Pediatr. 1981; 98: 656-661.
 • 8. Steinhausen H.C., Vollrath M.: The self-image of adolescent patients with eating disorders. Int. J. Eat. Disord. 1993; 13: 221-227.
 • 9. Erkolahti R.K., Saarijarvi S., Ilonen T., Hagman H.: Selfimage of anorexic and bulimic female adolescents. Nordic Journal of Psychiatry 2002; 56: 447-450.
 • 10. Iniewicz G.: Obraz siebie dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną. Psychiatr. Pol. 2005; 39: 709-717.
 • 11. Pilecki M., Józefik B.: Self-image of girls with different subtypes of eating disorders. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2008; 10: 17-22.
 • 12. Offer D., Ostrov E., Howard K.I., Atkinson R.: The Teenage World. Adolescents’ Self-Image in Ten Countries. Plenum Medical Book Company, New York, London 1988.
 • 13. Beck A.T, Ward C.H., Mendelson M. i wsp.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry 1961; 4: 561-571.
 • 14. Offer D., Ostrov E., Howard K.I.: Patterns of adolescent self-image. New Dir. Ment. Health Serv. 1984; (22).
 • 15. Badura-Madej W., Bomba J., Hagman H. i wsp.: Self-image of adolescents and adolescent depression. Comparative study of Finnish and Polish adolescents. 10. Sympozjum Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współczesne dzieciństwo i adolescencja. Materiały konferencyjne, Kraków 16-19.09.1988 r.
 • 16. Williamson D.A., Kelley M.L., Davis C.J. i wsp.: Psychopathology of eating disorders: a controlled comparison of bulimic, obese, and normal subjects. J. Consult. Clin. Psychol. 1985; 53: 161-166.
 • 17. Katzman M.A., Wolchik S.A.: Bulimia and binge eating in college women: a comparison of personality and behavioral characteristics. J. Consult. Clin. Psychol. 1984; 52: 423-428.
 • 18. Garner D.M., Garfinkel P.E., O’Shaughnessy M.: The validity of the distinction between bulimia with and without anorexia nervosa. Am. J. Psychiatry 1985; 142: 581-587.
 • 19. Casper R.C.: Personality features of women with good outcome from restricting anorexia nervosa. Psychosom. Med. 1990; 52: 156-170.
 • 20. Kennedy S.H., Kaplan A.S., Garfinkel P.E. i wsp.: Depression in anorexia nervosa and bulimia nervosa: discriminating depressive symptoms and episodes. J. Psychosom. Res. 1994; 38: 773-782.
 • 21. Zechowski C.: Objawy psychopatologiczne towarzyszące zaburzeniom odżywiania się. Praca doktorska, promotor: prof. I. Namysłowska. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2006.
 • 22. Józefik B.: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • 23. Grone M.: Wie lasse ich meine Bulimie verhungern? Ein systemischer Ansatz zur Beschreibung und Behandlung der Bulimie. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2003.
 • 24. Humphrey L.L.: Family relationships. W: Halmi K.A. (red.): Psychobiology and Treatment of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. American Psychiatric Press, Inc., Washington DC 1994.
 • 25. Kog E., Vandereycken W: Family characteristics of anorexia nervosa and bulimia: a review of the research literature. Clin. Psychol. Rev. 1985; 5: 159-180.
 • 26. Weber G., Stierlin H.: In Liebe entzweit. Ein systemischer Ansatz zum Verstandnis und zur Behandlung der Mager-suchtfamilie. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1991.
 • 27. Vandereycken W: History of anorexia nervosa and bulimia nervosa. W: Fairburn C.G., Brownell K.D. (red.): Eating Disorders and Obesity. A Comprehensive Handbook. Wyd. 2, Guilford Press, New York, London 2002.
 • 28. Vandereycken W: Families of patients with eating disorders. W: Fairburn C.G., Brownell K.D. (red.): Eating Disorders and Obesity. A Comprehensive handbook. Wyd. 2, Guilford Press, New York, London 2002.
 • 29. Józefik B., Ulasińska R.: Perspektywa rodzinna a rozumienie zaburzeń odżywiania się. W: Józefik B. (red.): Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 88-104.
 • 30. Kępiński A.: Melancholia. PZWL, Warszawa 1974.
 • 31. Bomba J.: Depresja u młodzieży. Analiza kliniczna. Psychiatr. Pol. 1982; 16: 25-30.
 • 32. Pilecki M., Józefik B.: Postawy związane z odżywianiem się w anoreksji oraz bulimii psychicznej. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych”. Streszczenia prac. Psychiatr. Pol. 2007; 3 supl.: 42.
 • 33. Milos G., Spindler A., Schnyder U.: Psychiatric comorbidity and Eating Disorder Inventory (EDI) profiles in eating disorder patients. Can. J. Psychiatry 2004; 49: 179-184.
 • 34. Teri L.: The use of the Beck Depression Inventory with adolescents. J. Abnorm. Child Psychol. 1982; 10: 277-284.
 • 35. Barrera M. Jr, Garrison-Jones C.V: Properties of the Beck Depression Inventory as a screening instrument for adolescent depression. J. Abnorm. Child Psychol. 1988; 16: 263-273.
 • 36. Bennett D.S., Ambrosini P.J., Bianchi M. i wsp.: Relationship of Beck Depression Inventory factors to depression among adolescents. J. Affect. Disord. 1997; 45: 127-134.
 • 37. Bomba J., Modrzejewska R., Pilecki M., Ślosarczyk M.: Adolescent depression as a risk factor for the development of mental disorders. A 15-year prospective follow-up. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2004; 6: 5-14.
 • 38. Pinto A., Grapentine WL., Francis G., Picariello C.M.: Borderline personality disorder in adolescents: affective and cognitive feature. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1996; 35: 1338-1343.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-959af6cf-6c63-4514-915c-6f085c6ec364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.