PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 2 | 123–127
Article title

Ocena kardiotoksyczności u pacjentek z rakiem piersi leczonych trastuzumabem*

Content
Title variants
EN
Evaluation of cardiotoxicity in trastuzumab-treated women with breast cancer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. W praktyce klinicznej ważne jest określenie ekspresji receptorów, w tym dla naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) na komórkach nowotworowych. Gdy komórki te wykazują wzmożoną ekspresję HER2, przebieg choroby jest agresywniejszy. Trastuzumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciw HER2, znacząco poprawia rokowanie. Jednak terapia taka nie jest pozbawiona działań niepożądanych, w tym kardiotoksyczności. Celem pracy była ocena kardiotoksyczności leczenia trastuzumabem u pacjentek z rakiem piersi. MATERIAŁ I METODY Dokonano retrospektywnej analizy historii chorób 19 kobiet leczonych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2010–2011. WYNIKI Mediana wieku w chwili rozpoznania – 57 lat, typ histologiczny: rak przewodowy naciekający u 17, rak zrazikowy naciekający u 2 pacjentek. Nadekspresję HER2 stwierdzono u wszystkich 19 kobiet, u 16 z nich zastosowano trastuzumab po wcześniejszym leczeniu upełniającym antracyklinami i/lub taksanami – mediana sumarycznej dawki antracyklin 680 mg. U 13 pacjentek dodatkowo przeprowadzono radioterapię – mediana dawki sumarycznej 50 Gy. U 3 pacjentek podano trastuzumab oraz chemioterapię w leczeniu rozsianej choroby nowotworowej. Mediana czasu włączenia trastuzumabu po antracyklinach wyniosła 3 miesiące. Liczba cykli: mediana 10. Przed włączeniem leku wykonano badanie EKG i czynnościowe serca z oceną frakcji wyrzutowej (EF). Mediana EF przed rozpoczęciem leczenia: 65%, po leczeniu: EF 61%. U jednej pacjentki przerwano leczenie z powodu obniżenia EF do 40%. WNIOSKI Leczenie trastuzumabem było dobrze tolerowane. U większości pacjentek nie obserwowano znamiennego obniżenia EF wymagającego odstawienia leku. Badana grupa wymaga jednak badań czynnościowych serca również po odstawienia trastuzumabu w celu wykrycia późnych powikłań kardiotoksycznych.
EN
INTRODUCTION Breast cancer is the most frequent malignancy in women in Poland. Overexpression of the HER2 receptor positively correlates with the aggressiveness of the disease. Trastuzumab, a humanized monoclonal antibody against HER2, radically improves the prognosis in such patients. However, its main side effect is cardiotoxicity. The aim of this study is to evaluate the cardiotoxicity in trastuzumab-treated patients. MATERIALS AND METHODS The cases of 19 women treated in the Department of Internal Medicine and Oncologic Chemotherapy Medical University of Silesia in Katowice in the period of 2010–2011 were retrospectively analyzed. RESULTS The median age at the time of diagnosis – 57 years, pathology: invasive ductal carcinoma in 17, invasive lobular carcinoma in 2 patients. Overexpression of HER2 was observed in all the cases. Trastuzumab was administered to 16 of them after previous therapy with antracyclines and/or taxan; the median total antracycline dose was 680 mg. Moreover, 13 patients were subjected to radiotherapy; the median total dose was 50 Gy. In 3 patients, trastuzumab and chemotherapy was used in the management of metastasized disease. The median time between the administration of trastuzumab and anthracyclines was 3 months. The median number of cycles was 10. Before administration of the drug, ECG and echocardiography were performed along with ejection fraction (EF) assessment. Before and after therapy the median EF was 65% and 61%, respectively. The therapy was withheld in 1 patient because of a decrease in EF to 40%. CONCLUSIONS The treatment with trastuzumab was well tolerated. In most patients, we did not observe a significant decrease in EF. However, the cases should be followed up to detect delayed cardiotoxicity.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
123–127
Physical description
Contributors
 • ul. J. Ligonia 26/7 40-036 Katowice tel. 698 445 489
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2008 r. Centrum Onkologii Instytut. Warszawa 2010; 36–37.
 • 2. Jassem J., Krasińska L. Znaczenie rokownicze i predykcyjne HER2 w raku piersi. Współcz. Onkol. 2002; vol. 6(5): 279–287.
 • 3. Piccart-Gebhart M.J., Procter M., Leyland-Jones B. et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2 positive Brest cancer. N. Engl. J. Med. 2005; 353: 1659–1672.
 • 4. Cardinale D., Colombo A., Rosalba T. Trastuzumab-induced cardiotoxicity: clinical and prognostic implications of troponin I evaluation. J. Clin. Onkol. 2010; 28(25): 3910–3916.
 • 5. Szmit S., Opolski G., Szczylik C. Powikłania kardiologiczne terapii celowanych. Współcz. Onkol. 2008, 12(7): 318–323.
 • 6. Ewer M., Lippman S. Type II chemotherapy – related cardiac dysfunction: time to recognize a new entity. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 2900–2902.
 • 7. Zarządzenie Nr 8/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne; załącznik nr 6.
 • 8. Yeh E., Bickford C. Cardiovascular complications of cancer therapy: incidence, pathogenesis, diagnosis and management. J. Am. Coll. Cardiol. 2009; 53(24): 2231–2247.
 • 9. Jones L., Haykowsky M., Pedde C. Cardiovascular risk profile of patients with HER2/neu – positive Brest cancer treated with anthracycline – Taxane – containing adiuwant chemotherapy and/or trastuzumab. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2007; 16: 1026–1031.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-94d281a6-99aa-4ad5-a212-cda2a05500ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.