PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 3 | 328–338
Article title

Facebook-based medicine, czyli profesjonalny wizerunek lekarza w internecie

Content
Title variants
EN
Facebook-based medicine, or the doctor’s professional image on the Internet
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In times of universal access to the Internet virtual reality is no longer a reflection of the real world, but is beginning to influence people’s behaviour in the real world and their views. The definition of medical professionalism therefore is also changing and doctors, who may be judged on the basis of their Internet image and whose knowledge can be verified more easily these days, face new challenges. This represents both a risk and opportunity; therefore, it is worth investigating the status of research into this issue conducted to date. In this work we present world data demonstrating an increase in social media activity of doctors and patients, including on Facebook, which is the second most frequently visited website. We also point to risks involved in sharing personal data on the Internet (real name, surname, date of birth, photograph). By sharing their private information online, the doctor allows for confronting their professional image with their private life. A patient who can see private photographs of their doctor may begin to doubt the doctor’s professionalism and competences and thus lose confidence in them, which will inevitably compromise the therapeutic process. We also provide a number of rules laid down by medical associations from many countries, which one should bear in mind when posting content on the Internet (the main rule is: “We should not post anything on the Internet that we would not say in a crowded lift”). We also describe the benefits for the doctor that can be derived from sensible use of Facebook and we summarise studies on creating a professional, coherent Internet image of the doctor.
PL
W dobie powszechnego dostępu do internetu wirtualna rzeczywistość przestaje być tylko odbiciem realnego świata – zaczyna oddziaływać na postępowanie ludzi w prawdziwym życiu i ich poglądy. Zmienia się więc również definicja medycznego profesjonalizmu, a przed lekarzami, którzy mogą być oceniani na podstawie swojego wizerunku w sieci i których wiedzę łatwiej obecnie zweryfikować, stają nowe wyzwania. Jest to zarówno zagrożenie, jak i szansa, dlatego warto zapoznać się ze stanem dotychczasowych badań nad tym zagadnieniem. W niniejszym opracowaniu prezentujemy światowe dane świadczące o wzroście aktywności lekarzy i pacjentów w portalach społecznościowych, w tym na Facebooku (zajmującym drugie miejsce wśród najczęściej odwiedzanych stron), oraz wskazujemy zagrożenia wynikające z podawania osobistych danych w sieci (prawdziwe imię, nazwisko, data urodzenia, fotografia). Udostępniając online prywatne informacje, lekarz pozwala na skonfrontowanie swojego zawodowego wizerunku ze sferą prywatną. Pacjent, który widzi prywatne zdjęcia lekarza, może zwątpić w jego profesjonalizm i kompetencje, a tym samym stracić do niego zaufanie, co nieuchronnie odbije się na procesie terapeutycznym. Podajemy także garść reguł – opracowanych przez towarzystwa lekarskie z wielu krajów – którymi należy się kierować podczas publikowania treści w internecie (główna zasada brzmi: „Nie powinniśmy zamieszczać w internecie niczego, czego nie powiedzielibyśmy w zatłoczonej windzie”). Ponadto opisujemy korzyści, jakie może przynieść lekarzowi rozsądne korzystanie z Facebooka, oraz streszczamy badania dotyczące budowania profesjonalnego, spójnego wizerunku lekarza w internecie.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
328–338
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
author
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Wojciech Feleszko, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa
References
 • 1. Berk RA: How do you leverage the latest technologies, including Web 2.0 tools, in your classroom? IJTTL 2010; 6: 1–13.
 • 2. Wrzesień W: Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży. Nauka 2007; 3: 131–151.
 • 3. Shapira I: What comes next after generation X? The Washington Post 2008, July 6.
 • 4. Garner J, O’Sullivan H: Facebook and the professional behaviours of undergraduate medical students. Clin Teach 2010; 7: 112–115.
 • 5. Osman A, Wardle A, Caesar R: Online professionalism and Facebook – falling through the generation gap. Med Teach 2012; 34: e549–e556.
 • 6. FICO global survey: 80% of smartphone users interested in health care alerts. Fair Isaac Corporation, 2014.
 • 7. Rouprêt M, Morgan TM, Bostrom PJ et al.: European Association of Urology (@Uroweb) recommendations on the appropriate use of social media. Eur Urol 2014; 66: 628–632.
 • 8. Janczukowicz J: Altruizm to za mało. Część 4: Jak reprezentujemy profesję lekarską po zdjęciu białego fartucha? Med Dypl 2013; 22: 61–65.
 • 9. Royal College of Physicians: Doctors in society: medical professionalism in a changing world. Report of a Working Party of the Royal College of Physicians of London. Royal College of Physicians, London 2005.
 • 10. Top sites in Poland [cited 2015 Apr 1]. Available from: http://www.alexa.com/topsites/countries/PL.
 • 11. Smaga M, Bonek T: Jak promować się w mediach społecznościowych? Poradnik dla przedsiębiorców. Available from: http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/jak-skutecznie-wypromowac-sie-w-mediachspolecznosciowych-245103.
 • 12. Antheunis M, Tates K, Nieboer T: Patient’s and health professionals’ use of social media in health care: motives, barriers and expectations. Patient Educ Couns 2013; 92: 426–431.
 • 13. Pander T, Pinilla S, Dimitriadis et al.: The use of Facebook in medical education – a literature review. GMS Z Med Ausbild 2014; 31: Doc3.
 • 14. McDaniel SH, Beckman HB, Morse DS et al.: Physician self-disclosure in primary care visits: enough about you, what about me? Arch Intern Med 2007; 167: 1321–1326.
 • 15. Guseh JS 2nd, Brendel RW, Brendel DH: Medical professionalism in the age of online social networking. J Med Ethics 2009; 35: 584–886.
 • 16. Moubarak G, Guiot A, Benhamou Y et al.: Facebook activity of residents and fellows and its impact on the doctor-patient relationship. J Med Ethics 2011; 37: 101–104.
 • 17. Clyde JW, Domenech Rodríguez MM, Geiser CH: Medical professionalism: an experimental look at physicians’ Facebook profiles. Med Educ Online 2014; 19: 23149.
 • 18. Langenfeld S, Cook G, Sudbeck C et al.: An assessment of unprofessional behavior among surgical residents on Facebook: a warning of the dangers of social media. J Surg Educ 2014; 71: e28–e32.
 • 19. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students. British Medical Association, 2011.
 • 20. MacDonald J, Sohn S, Ellis P: Privacy, professionalism and Facebook: a dilemma for young doctors. Med Educ 2010; 44: 805–813.
 • 21. Camm CF: Should doctors be more careful with social media? Ann Med Surg 2012; 1: 11–12.
 • 22. George DR, Green MJ, Navarro AM et al.: Medical students views on the use of Facebook profile screening by residency admissions committees. Postgrad Med J 2014; 90: 251–253.
 • 23. Strausburg MB, Djuricich AM, Carlos WG et al.: The influence of the residency application process on the online social networking behavior of medical students: a single institutional study. Acad Med 2013; 88: 1707–1712.
 • 24. Mansfield SJ, Morrison SG, Stephens HO et al.: Social media and the medical profession. Med J Aust 2011; 194: 642–644.
 • 25. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-949fc4f9-42b5-4c93-a7fa-e7555ed445c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.