Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | 5 | 2 | 11-19

Article title

Leadership competences in the group of students of Public Health in Medical University of Warsaw: a pilot study.

Content

Title variants

PL
Kompetencje przywódcze w grupie studentów kierunku Zdrowie Publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: badanie pilotażowe.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: A recent survey by the Association of Schools of Public Health in the European Region asserts that European public health programmes lack modernity and do not provide adequate leadership education. Aim of the study - to assess leadership competences in a group of Public Health students at the Faculty of Health Sciences of the Medical University of Warsaw in Poland. MATERIAL AND METHODS: A total of 178 students: 84 third-year first-cycle students and 94 second-year secondcycle students of Public Health at the Faculty of Health Sciences of the Medical University of Warsaw, Poland. An 80% survey return rate; 153 women. Mean age 23.29 years (min. 22, max. 37, SD: 3.060).The PAPI method; voluntary participation; standardized anonymous Authentic Leadership Self-Assessment (SAP) questionnaire; 16 items on a Likert scale of 1 (completely disagree) to 5; four dimensions: 1. Self-awareness, 2. Ethics/morality, 3. Openness to feedback and 4. Transparency in relationships; high score: 16-20 points, low score: 15 points or less; Cronbach's alpha coefficient: 0.710; descriptive statistics. RESULTS: In the study group, 54% of students demonstrated a high level of leadership competences (16-20 points) in the dimension of Self-awareness (S). Most students obtained a low score (15 points or less) in the dimensions of: Ethics/morality - 55%, Openness to feedback - 58% and Transparency in relationships - 75%, which means a low level of the competences in question. CONCLUSIONS: The level of leadership skills in the study group was low, which is why, since the academic year 2017/2018, the first- and second- cycle study programmes have included courses on psychosocial skills.This may, in the future, promote the development and refinement of leadership skills, in line with the expectations of most employers. Due to the fact that the presented research is of a pilot nature, it will be continued in the following years in order to assess the impact of changes in the curricula on the improvement of students' leadership skills.
PL
WSTĘP: Niedawne badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim potwierdza, że ​​europejskim programom zdrowia publicznego brakuje nowoczesności i nie zapewniają odpowiedniej edukacji przywódczej. Cel pracy - ocena kompetencji przywódczych w grupie studentów Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Polsce. MATERIAŁ I METODY: Łącznie 178 studentów: 84 studentów III roku studiów I stopnia i 94 studentów II roku kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 80% zwrotów z ankiety; 153 kobiety. Średnia wieku 23,29 lat (min. 22, maks. 37, SD: 3.060). Metoda PAPI; dobrowolny udział; ustandaryzowany anonimowy kwestionariusz Autentycznej Samooceny Przywództwa (SAP); 16 pozycji w skali Likerta od 1 (całkowicie się nie zgadzam) do 5; cztery wymiary: 1. Samoświadomość, 2. Etyka/moralność, 3. Otwartość na informacje zwrotne oraz 4. Przejrzystość w relacjach; wysoki wynik: 16-20 punktów, niski wynik: 15 punktów lub mniej; współczynnik alfa Cronbacha: 0,710; opisowe statystyki. WYNIKI: W badanej grupie 54% studentów wykazywało wysoki poziom kompetencji przywódczych (16-20 pkt) w wymiarze Samoświadomość (S). Większość uczniów uzyskała niski wynik (15 punktów lub mniej) w wymiarach: Etyka/moralność – 55%, Otwartość na informację zwrotną – 58% oraz Przejrzystość w relacjach – 75%, co oznacza niski poziom omawianych kompetencji. WNIOSKI: Poziom umiejętności przywódczych w badanej grupie był niski, dlatego od roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia prowadzone są zajęcia z zakresu umiejętności psychospołecznych. Rozwój i doskonalenie umiejętności przywódczych, zgodnie z oczekiwaniami większości pracodawców. Ze względu na to, że prezentowane badanie ma charakter pilotażowy, będzie ono kontynuowane w kolejnych latach w celu oceny wpływu zmian w programach nauczania na doskonalenie umiejętności przywódczych uczniów.

Discipline

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

11-19

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-94959879-d3ad-4d71-bd1e-ed6838cb4a53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.