PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 2 | 32-41
Article title

Ryzyko zachorowań na raka piersi u kobiet a narażenia w mikrośrodowiskach pracy

Content
Title variants
EN
The breast cancer incidence risk among females and a hazards in the microenvironments of work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Wcześniejsze analizy z terenu woj. śląskiego
wykazały, że w rejonach najbardziej uprzemysłowionych
rak piersi występuje istotnie częściej wśród autochtonek
(populacja stacjonarna) aniżeli imigrantek, co sugeruje
istnienie negatywnego wpływu zanieczyszczeń przemysłowych
powietrza na populacje kobiet dłużej bytujące
w takim środowisku. Możliwe, że różne chemiczne związki
z emisji przemysłowo-komunalnych i w miejscach pracy
– zawarte w atmosferze przyczyniają się do wzrostu
zachorowań na raka piersi u kobiet. Materiał i metody.
W analizie typu case-control przebadano dwie populacje
kobiet, tj. autochtonki – 540 przypadków chorych na raka
piersi i 687 przypadków kontrolnych (są to kobiety urodzone
na terenie woj. śląskiego) oraz imigrantki – 319
przypadków chorych i 446 nie-chorych (wszystkie kobiety
urodzone poza woj. śląskim). W tej pracy sprawdzano
tezę: czy charakter i długotrwałość narażeń w miejscu
pracy są istotnymi czynnikami w ryzyku raka piersi, czy
też nie. Wyniki. Kobiety pracujące fizycznie bez narażeń
w miejscu pracy, jak i pracujące w narażeniu charakteryzowały
się większym ryzykiem raka piersi – niezależnie
od miejsca urodzenia (autochtonki, imigrantki), grupy
wiekowej (≤30, 31–40, 41–50, 51–60, >60 lat i wiek
ogółem) i stref endemicznych o istotnie wysokiej czy niskiej
zachorowalności i umieralności (tab. II, III). Nie udało
się też wyodrębnić żadnych większych grup (czy grupy)
kobiet z wyraźną przewagą jakichś charakterystycznych
zanieczyszczeń w miejscach pracy w porównaniu grup
kobiet chorych do grup kontrolnych. Wnioski. W tym
badaniu narażenia w miejscach pracy uznano za cechę
mało istotną w ryzyku raka piersi u kobiet.
EN
Background. In the earlier examinations on the Silesia
voivodeship territory was found ultimately that in the
districts with greatest development of industry the incidence
of breast cancer was significantly greater in native
females (stationary population) than in immigrants (no
stationary population), which suggests that there is
a harmful influence of industrial pollutants in the female
population (a longer time living in such conditions). It is
possible that various chemical compounds especially from
industrial-communal emissions and in the place of work
– in the atmosphere contribute to a rise in the incidence
of breast cancer in females as well. Material and methods.
In analyse case-control type two women populations,
i.e. natives – 540 cases with a breast cancer and 687 cases
of control (women born within Silesia voivodeship), and
immigrants – 319 cases of ills for breast cancer and 446
not-ills (all ones born outside Silesia voivodeship) – were
examinated. Anywhere in this case checking thesis
whether character and long-time of hazards in microenvironment
of work is significant in a risk of breast cancer.
Results. The females that manually working without hazards in the place of work were characterized a bigger
breast cancer risk – independently from place of birth
(natives, immigrants), age group (≤30, 31–40, 41–50,
51–60, >60 and total age) and the endemic areas about
statistically significantly high or low incidence and mortality
(tab. II, III). It can not distinguished in this study
no bigger females group with any characteristic impurities
in the place of work comparatively suffering groups to
controls ones. Conclusions. In this study the occupational
risk factors are small significant mark in the incidence
for female breast cancer.
Contributors
author
 • Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
References
 • 1. Straif K.: The burden of occupational cancer. Occup. Environ. Med. 2008; 65(12): 787-788.
 • 2. Ward E.M., Schulte P.A., Bayard S., et al.: Priorities for development of research methods in occupational cancer. Environ. Health Perspect. 2003; 111: 1-12.
 • 3. Coogan P.F., Clapp R.W., Newcomb P.A., et al.: Variation in female breast cancer risk by occupation. Am. J. Ind. Med. 1996; 30: 430-437.
 • 4. Goldberg M.S., Labreche F.: Occupational risk factors for female breast cancer: a review. Occup. Environ. Med. 1996; 53: 145-156.
 • 5. Pepłońska B., Szeszenia-Dąbrowska N.: Zawodowe czynniki ryzyka raka piersi w badaniach epidemiologicznych. Med. Pracy 2001; 52(6): 483-495.
 • 6. Kołosza Z., Banasik T.R.: Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2011 roku. Wyd. Z-d Epidem. i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, Oddz. w Gliwicach. Gliwice 2013; 5-70.
 • 7. Zemła B., Kołosza Z.: Geografia zachorowalności na raka sutka wśród kobiet autochtonek i imigrantek w obrębie wybranego miasta przemysłowego. Nowotwory 1979; 29(1): 51-58.
 • 8. Zemła B: Czynniki ryzyka w raku sutka u rodowitych Górnoślązaczek, wśród autochtonek poza Górnego Śląska oraz w populacji kobiet migrujących. Wiad. Lek. 1984; 37(2): 114-121.
 • 9. Breslow N., Day N.: Statistical methods in cancer research. Vol,1- The analysis of case-control studies. IARC, Lyon 1980.
 • 10. Pollan M., Gustavsson P.: High-risk occupations for breast cancer in the Swedish female working population. Am. J. Publ. Health 1999; 89: 875-881.
 • 11. Petralia S.A., Chow W., McLaughlin J., et al.: Occupational risk factors for breast cancer among women in Shanghai. Am. J. Ind. Med. 1998; 34: 477-483.
 • 12. Calle E.E., Murphy T.K., Rodriguez C., et al.: Occupation and breast cancer mortality in a prospective cohort of US women. Am. J. Epidemiol. 1998; 148(2): 191-197.
 • 13. Robinson C.F., Walker J.T.: Cancer mortality among women employed in fast-growing US occupations. Am. J. Ind. Med. 1999; 36: 186-192.
 • 14. Gunnarsdottir H., Rafnsson V.: Mortality among Icelandic nurses. Scand.J.Work Environ. Health 1995; 21: 24-29.
 • 15. Miligi L., Constantini A., Crosignani P., et al.: Occupational, environmental, and life-style factors associated with the risk of hematolymphopoietic malignancies in women. Am. J. Ind. Med. 1999; 36: 60-69.
 • 16. Hansen J., Olsen J.H., Larsen A.I.: Cancer morbidity among employees in a Danish Pharmaceutical plant. Int. J. Epidemiol. 1994; 23(5): 891-898.
 • 17. Demers P.A., Thomas D.B., Rosenblatt K.A., et al.: Occupational exposure to electromagnetic fields and breast cancer in men. Am. J. Epidemiol. 1991; 134(4): 340-347.
 • 18. Caplan L.S., Schoenfeld E.R., O’Leary E.S., et al.: Breast cancer and electromagnetic fields – a review. Ann. Epidemiol. 2000; 10(1): 31-44.
 • 19. Marcus P.M., Newman B., Millikan R.C., et al.: The associations of adolescent cigarette smoking, alcoholic beverage consumption, environmental tobacco smoke, and ionizing radiation with subsequent breast cancer risk (United States). Cancer Causes Control 2000; 11(3): 271-278.
 • 20. Doody M.M., Mandel J.S., Linet M.S., et al.: Mortality among catholic nuns certified as radiologic technologists. Am. J. Ind. Med. 2000; 37: 339-348.
 • 21. Weiderpass E., Pukkala E., Kauppinen T., et al.: Breast cancer and occupational exposures in women in Finland. Am. J. Ind. Med. 1999; 36: 48-53.
 • 22. Boice J.D., Mandel J.S., Doody M.M.: Breast cancer among radiologists. JAMA. 1995; 274(5): 394-401.
 • 23. Verloop J., Rookus M.A., van der Kooy K., et al.: Physical activity and breast cancer risk in women aged 20-54 years. J. Natl. Cancer Inst. 2000; 92(2): 128-135.
 • 24. Coogan P.F., Newcomb P.A., Clapp R.W., et al.: Physical activity in usual occupation and risk of breast cancer (United States). Cancer Causes Control 1997; 8: 626-631.
 • 25. Moradi T., Nyren O., Zack M., et al.: Breast cancer risk and lifetime leisure-time and occupational physical activity (Sweden). Cancer Causes Control 2000; 11: 523-531.
 • 26. Kruk J.: Aktywność fizyczna a zachorowalność na raka sutka kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2010; 10-225.
 • 27. Labreche F., Goldberg M.S.: Exposure to organic solvents and breast cancer in women: a hypothesis. Am. J. Ind. Med. 1997; 32: 1-14.
 • 28. Ruder A.M., Ward E.M., Brown D.P.: Cancer mortality in female and male dry-cleaning workers. J. Occup. Med. 1994; 36: 867-874.
 • 29. Chiazze L., Wong O., Nichols W.E., et al.: Breast cancer mortality among PCV fabricators. J. Occup. Med. 1980; 22(10): 677-679.
 • 30. Hoyer A.P., Grandjean P., Jorgensen J.W., et al.: Organochloride exposure and risk of breast cancer. Lancet 1998; 352: 1816-1820.
 • 31. Laden F., Hankinson S.E., Wolff M.S., et al.: Plasma organochloride levels and the risk of breast cancer: an extended follow-up in the Nurses Health Study. Int. J. Cancer 2001; 91(4): 568-574.
 • 32. Pukkala E., Notkola V.: Cancer incidence among Finnish farmers, 1979-93. Cancer Causes Control 1997; 8: 25-33.
 • 33. Tynes T., Hannevik M., Andersen A., et al.: Incidence of breast cancer in Norwegian female radio and telegraph operators. Cancer Causes Control 1996; 7: 197-204.
 • 34. Zemła B.F.P., Banasik T.R., Tomaka A., i in.: Epidemiologia nowotworów złośliwych piersi w populacji śląskich kobiet. Wyd. Z-d Epidem. Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddz. w Gliwicach. Gliwice 2003.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9492fc3d-487d-46fc-88db-074711c1c7aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.