PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 1 | 20–32
Article title

Integracja sensoryczna i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka

Content
Title variants
EN
Sensory integration and its significance for functioning and developing children speech
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Procesy integracji sensorycznej są podstawą związków pomiędzy funkcjami psychoneurologicznymi a trudnościami w uczeniu się. Mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju mowy u dzieci. Integracja sensoryczna to skomplikowany proces, w wyniku którego układ nerwowy odbiera różnego rodzaju informacje z receptorów zmysłów: wzroku, słuchu, węchu (powonienia), smaku i – mniej znanych – układu dotykowego, propriocepcji, czyli czucia wewnętrznego ciała, oraz układu przedsionkowego, który dostarcza informacji związanych z ruchem ciała. Dysfunkcje integracji sensorycznej mogą dotyczyć reakcji posturalnych, napięcia mięśniowego, planowania ruchu, zachowań emocjonalnych, rozwoju funkcji poznawczych i rozwoju mowy. Są one konsekwencją zaburzeń rejestracji informacji zmysłowych, organizowania ich oraz przekazywania bodźca do reakcji i zachowań służących adaptacji do otaczających warunków. Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych, kompleksowych metod terapeutycznych stosowanych wobec dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi, zaburzeniami mowy i trudnościami w nauce szkolnej. Integracja sensoryczna to organizacja wejściowych danych zmysłowych, dokonywana przez mózg w celu „produkowania” odpowiedzi adaptacyjnych na wymagania otoczenia. Nieprawidłowa integracja sensoryczna to zakłócenia w rejestracji, przetwarzaniu, integracji i modulacji bodźców w różnych systemach sensorycznych, a także w łączeniu informacji z innymi układami. Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia związków pomiędzy problematyką integracji sensorycznej a zaburzeniami funkcjonowania i mowy u dzieci.
EN
Sensory integration processes underlie the relationship between psychoneurological functions and learning difficulties. Adequate sensory processing is absolutely essential for the functioning and development speech in children. Sensory processing is a complex process, allowing the nervous system to receive all kinds of information provided by sensory receptors involved in sight, hearing and sense of smell as well as the less known senses of touch, proprioception (the sense of the relative position of one’s own parts of the body) and the vestibular system, which is responsible for providing the information associated with the body’s movement. Sensory processing dysfunctions may affect postural reactions, muscle tone, motor planning, emotional behaviour, development of cognitive functions and speech. They result from the failure to register sensory information, sort it, process the stimuli, and adaptively respond to them. Sensory processing therapy is one of the latest, comprehensive therapeutic methods used in children with psychomotor impairment, speech disorders and learning difficulties. Sensory integration involves organizing sensory input data processed by the brain to produce adaptive responses to the demands of the environment. Impaired sensory integration occurs when the ability of various sensory systems to register, process, integrate and modulate stimuli, and to combine the information with input received from other systems is disrupted. The aim of this study is to present the connections between sensory integration/processing and disorders in children’s functioning and speech.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
20–32
Physical description
Contributors
 • Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Przyrowski Z, Grzybowska E: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI, Warszawa 2012: 5–7, 11–17, 25–28.
 • 2. Grzywniak C: Nieprawidłowa integracja sensoryczna jako składowa zaburzeń psychicznych występujących zarówno u dzieci, jak i u młodzieży oraz dorosłych. Psychiatria 2016; 13: 143–148.
 • 3. Przyrowski Z: Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej. In: Szmigiel C (ed.): Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wydawnictwo AWF, Kraków 2001: 123–161.
 • 4. Biel L: Integracja sensoryczna. Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015: 41–61.
 • 5. Jodzis D: Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym. Harmonia Universalis, Gdynia 2013: 13–88.
 • 6. Odowska-Szlachcic B: Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Harmonia, Gdańsk 2013: 36–55.
 • 7. Yack E, Aquilla P, Sutton S: Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. Harmonia Universalis, Gdynia 2013: 51–65.
 • 8. Michałowicz R (ed.): Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 2001: 27–76.
 • 9. Mihilewicz S: Wpływ terapii na opanowanie pozawerbalnych sposobów porozumiewania się u dziecka niesłyszącego z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD). Audiofonologia 2000; 16: 187–200.
 • 10. Mirecka U: Dyzartria w aspekcie diagnostycznym – typologia zjawisk. In: Grabias S, Kurkowski M (eds.): Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012: 527–545.
 • 11. Stecko E: Zaburzenia mowy dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002: 31–34.
 • 12. Bigas U: Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń. In: Grabias S, Kurkowski M (eds.): Logopedia. Terapia zaburzeń mowy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012: 361–378.
 • 13. Bishop SL, Richler J, Lord C: Association between restricted and repetitive behaviors and nonverbal IQ in children with autism spectrum disorders. Child Neuropsychol 2006; 12: 247–267.
 • 14. Rybakowski F: Współczesne rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu – epidemiologia, obraz kliniczny i badania genetyczne. Wiad Psychiatr 2012; 15: 145–150.
 • 15. Wasilewski TP: Założenia integracji sensorycznej a zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem. Hygeia Public Health 2015; 50: 14–20.
 • 16. Holt R, Barnby G, Maestrini E et al.; EU Autism MOLGEN Consortium: Linkage and candidate gene studies of autism spectrum disorders in European populations. Eur J Hum Genet 2010; 18: 1013–1019.
 • 17. Greenspan SI, Wieder S: Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014: 17–66.
 • 18. Taylor PG: Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011: 18–33.
 • 19. Cotugno AJ: Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010: 19–38.
 • 20. Jęczeń U: Symptomy oligofazji w upośledzeniu umysłowym. In: Grabias S, Kurkowski M (eds.): Logopedia teoria zaburzeń mowy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012: 381–393.
 • 21. Winczura B (ed.): Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015: 35–52.
 • 22. Kałużna A: Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju integracji sensorycznej u dzieci. In: Sadowska L (ed.): Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004: 142–162.
 • 23. Karga M: Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka. In: Cytowska B, Winczura B (eds.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2006: 221–237.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-93e01981-765f-412e-8049-af4da2676877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.