PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 2 | 96–102
Article title

Farmakogenetyczne uwarunkowania lekooporności w padaczce

Content
Title variants
EN
Pharmacogenetic determinants of drug resistance in epilepsy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego, występującą u około 1% populacji na świecie. Charakteryzuje się występowaniem nawracających napadów o różnej symptomatologii. Szacuje się, że u 30% pacjentów mimo prowadzonego właściwego leczenia przeciwpadaczkowego nadal występują napady drgawkowe. Jest to tak zwane zjawisko lekooporności. W Polsce problem ten dotyczy około 100 000–120 000 chorych. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia padaczki lekoopornej są: ujawnienie się choroby przed 1. rokiem życia, duża częstotliwość napadów przed rozpoczęciem leczenia oraz zmiany strukturalne mózgu, w tym wady rozwojowe kory mózgowej. Niekontrolowane napady padaczkowe pogarszają jakość życia chorych, zwiększając ryzyko urazów, wpływając negatywnie na samopoczucie fizyczne oraz funkcjonowanie psychospołeczne. Chociaż znane są potencjalne czynniki ryzyka, to nadal nie wiadomo, dlaczego u dwóch pacjentów z tym samym rodzajem padaczki lub tym samym typem napadów skuteczność leczenia lekami przeciwpadaczkowymi może być skrajnie różna. Wśród możliwych przyczyn tego zjawiska wymienia się czynniki genetyczne, zmieniające właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne stosowanych leków. Do grupy tych czynników zalicza się: genetycznie uwarunkowany polimorfizm niektórych enzymów mikrosomalnych (CYP2C9, CYP2C19), glikoproteiny P, białka MRP (multidrug resistance-associated protein) oraz zaburzenia funkcji farmakodynamicznych receptorów GABA (GABAA) i kanałów jonowych. Wydaje się, że badania nad mechanizmami lekooporności mogą skutkować wprowadzeniem nowych strategii terapeutycznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wpływu powyżej wymienionych czynników genetycznych na brak skuteczności leczenia w padaczce.
EN
Epilepsy is one of the most common CNS disorders occurring in approximately 1% of the world population. It is characterized by the occurrence of recurrent attacks of varying symptomatology. It is estimated that 30% of patients, despite the appropriate antiepileptic treatment, still experiencing seizures. In this case we are dealing with so-called the phenomenon of drug resistance. In Poland, this problem concerns about 100–120 thousand patients. Predisposing factors for epilepsy include: onset of symptoms before 1 year of age, high frequency of seizures before treatment and structural changes of the brain, including cortical malformations. Uncontrolled seizures affect the patients quality of life, increasing the risk of injury, affecting the physical well-being and psychosocial functioning. Despite knowing these presumable risk factors for epilepsy, it remains unknown why in the two patients with the same type of epilepsy or the same type of seizure, efficacy of antiepileptic drugs can be extremely different. Potential reasons for this may be genetic factors, changing the pharmacodynamic and pharmacokinetic attributes of antiepileptic drugs. Among these factors is mentioned genetically determined polymorphism of some microsomal enzymes (CYP2C9, CYP2C19), P-glycoprotein, a protein MRP (multidrug resistance-associated protein) and pharmacodynamic malfunction of GABA (GABAA) and ion channels. It seems that research on the mechanisms of drug resistance may lead to the introduction of new therapeutic strategies This article aims to show the impact of genetic factors to the lack of treatment efficacy in epilepsy.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
96–102
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii Katedry Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • Klinika Neurologii i Epileptologii Katedry Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • Klinika Neurologii i Epileptologii Katedry Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
References
 • 1. Vogel F.: Moderne Probleme der Humangenetik. Ergeb. Inn. Med. Kinderheilkd. 1959; 12: 52–125.
 • 2. Mancinelli L., Cronin M., Sadée W.: Pharmacogenomics: the promise of personalized medicine. AAPS PharmSci. 2000; 2: E4.
 • 3. Klimek A.: Farmakogenetyka padaczki. Aktualn. Neurol. 2007; 7 (supl. 1): 4–9.
 • 4. Białecka M., Kłodowska-Duda G., Kurzawski M., Droździk M.: Farmakogenetyka – nowe podejście do leczenia choroby Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42: 131–138.
 • 5. Hauser J., Leszczyńska-Rodziewicz A.: Farmakogenetyka leków przeciwpsychotycznych. Psychiatria 2004; 1: 81–89.
 • 6. Regesta G., Tanganelli P.: Clinical aspects and biological bases of drug-resistant epilepsies. Epilepsy Res. 1999; 34: 109–122.
 • 7. Spear B.B.: Pharmacogenetics and antiepileptic drugs. Epilepsia 2001; 42 supl. 5: 31–34.
 • 8. Löscher W., Potschka H.: Role of multidrug transporters in pharmacoresistance to antiepileptic drugs. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002; 301: 7–14.
 • 9. Ueda K., Cornwell M.M., Gottesman M.M. i wsp.: The MDR1 gene, responsible for multidrug-resistance, codes for P-glycoprotein. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1986; 141: 956–962.
 • 10. Bourhis J., Bénard J., Hartmann O. i wsp.: Correlation of MDR1 gene expression with chemotherapy in neuroblastoma. J. Natl Cancer Inst. 1989; 81: 1401–1405.
 • 11. Rubin S.C., Finstad C.L., Hoskins W.J. i wsp.: Expression of P-glycoprotein in epithelial ovarian cancer: evaluation as a marker of multidrug resistance. Am. J. Obstet. Gynecol. 1990; 163: 69–73.
 • 12. Linsenmeyer M.E., Jefferson S., Wolf M. i wsp.: Levels of expression of the mdr1 gene and glutathione S-transferase genes 2 and 3 and response to chemotherapy in multiple myeloma. Br. J. Cancer 1992; 65: 471–475.
 • 13. Gottesman M.M., Fojo T., Bates SE.: Multidrug resistance in cancer: role of ATP-dependent transporters. Nat. Rev. Cancer 2002; 2: 48–58.
 • 14. Zhang C., Kwan P., Zuo Z., Baum L.: The transport of antiepileptic drugs by P-glycoprotein. Adv. Drug Deliv. Rev. 2012; 64: 930–942.
 • 15. Fojo A.T., Ueda K., Slamon D.J.: Expression of a multidrug-resistance gene in human tumours and tissues. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1987; 84: 265–269.
 • 16. Rambeck B., Jürgens U.H., May T.W. i wsp.: Comparison of brain extracellular fluid, brain tissue, cerebrospinal fluid, and serum concentrations of antiepileptic drugs measured intraoperatively in patients with intractable seizures. Epilepsia 2006; 47: 681–694.
 • 17. Marchi N., Hallene K.L., Kight K.M. i wsp.: Significance of MDR1 and multiple drug resistance in refractory human epileptic brain. BMC Med. 2004; 2: 37.
 • 18. Tishler D.M., Weinberg K.I., Hinton D.R. i wsp.: MDR1 gene expression in brain of patients with medically intractable epilepsy. Epilepsia 1995; 36: 1–6.
 • 19. Skalski D., Smolarz B., Wendorff J.: Związek pomiędzy polimorfizmami pojedynczych nukleotydów genu oporności wielolekowej typu 1. a padaczką lekooporną. Neuropsychiatria Neuropsychologia 2011; 2: 79–84.
 • 20. Hoffmeyer S., Burk O., von Richter O. i wsp.: Functional polymorphisms of the human multidrug-resistance gene: multiple sequence variations and correlation of the one allele with P-glycoprotein expression and activity in vivo. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2000; 97: 3473–3478.
 • 21. Dean M., Rzhetsky A., Allikmets R.: The human ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily. Genome Res. 2001; 11: 1156–1166.
 • 22. Zimprich F., Sunder-Plassmann R., Stogmann E. i wsp.: Association of an ABCB1 gene haplotype with pharmacoresistance in temporal lobe epilepsy. Neurology 2004; 63: 1087–1089.
 • 23. Wang D., Sadée W.: Searching for polymorphisms that affect gene expression and mRNA processing: example ABCB1 (MDR1). AAPS J. 2006; 8: 515–520.
 • 24. van Vliet E.A., Zibell G., Pekcec A. i wsp.: COX-2 inhibition controls P-glycoprotein expression and promotes brain delivery of phenytoin in chronic epileptic rats. Neuropharmacology 2010; 58: 404–412.
 • 25. Lazarowski A., Czornyj L.: Potential role of multidrug resistant proteins in refractory epilepsy and antiepileptic drugs interactions. Drug Metabol. Drug Interact. 2011; 26: 21–26.
 • 26. Siddiqui A., Kerb R., Weale M.E. i wsp.: Association of multidrug resistance in epilepsy with a polymorphism in the drug-transporter gene ABCB1. N. Engl. J. Med. 2003; 348: 1442–1448.
 • 27. Soranzo N., Goldstein D.B., Sisodiya S.M.: The role of common variation in drug transporter genes in refractory epilepsy. Expert Opin. Pharmacother. 2005; 6: 1305–1312.
 • 28. von Stülpnagel C., Plischke H., Zill P. i wsp.: Letter: lack of association between MDR1 polymorphisms and pharmacoresistance to anticonvulsive drugs in patients with childhood-onset epilepsy. Epilepsia 2009; 50: 1835–1837.
 • 29. Vahab S.A., Sen S., Ravindran N. i wsp.: Analysis of genotype and haplotype effects of ABCB1 (MDR1) polymorphisms in the risk of medically refractory epilepsy in an Indian population. Drug Metab. Pharmacokinet. 2009; 24: 255–260.
 • 30. Tan N.C., Heron S.E., Scheffer I.E. i wsp.: Failure to confirm association of a polymorphism in ABCB1 with multidrug-resistant epilepsy. Neurology 2004; 63: 1090–1092.
 • 31. Sills G.J., Mohanraj R., Butler E. i wsp.: Lack of association between the C3435T polymorphism in the human multidrug resistance (MDR1) gene and response to antiepileptic drug treatment. Epilepsia 2005; 46: 643–647.
 • 32. Cascorbi I., Gerloff T., Johne A. i wsp.: Frequency of single nucleotide polymorphisms in the P-glycoprotein drug transporter MDR1 gene in white subjects. Clin. Pharmacol. Ther. 2001; 69: 169–174.
 • 33. Mosyagin I., Runge U., Schroeder H.W. i wsp.: Association of ABCB1 genetic variants 3435C>T and 2677G>T to ABCB1 mRNA and protein expression in brain tissue from refractory epilepsy patients. Epilepsia 2008; 49: 1555–1561.
 • 34. Alpman A., Ozkinay F., Tekgul H. i wsp.: Multidrug resistance 1 (MDR1) gene polymorphisms in childhood drug-resistant epilepsy. J. Child Neurol. 2010; 25: 1485–1490.
 • 35. Awasthi S., Hallene K.L., Fazio V. i wsp.: RLIP76 a non ABC transporter and drug resistance in epilepsy. BMC Neurosci. 2005; 6: 61.
 • 36. Soranzo N., Kelly L., Martinian L. i wsp.: Lack of support for a role for RLIP76 (RALBP1) in response to treatment or predisposition to epilepsy. Epilepsia 2007; 48: 674–683.
 • 37. Leschziner G.D., Jorgensen A.L., Andrew T. i wsp.: The association between polymorphisms in RLIP76 and drug response in epilepsy. Pharmacogenomics 2007; 8: 1715–1722.
 • 38. van Vliet E.A., van Schaik R., Edelborch P.M. i wsp.: Inhibition of the multidrug transporter P-glycoprotein improves seizure control in phenytoin-treated chronic 37 epileptic rats. Epilepsia 2006; 47: 672–680.
 • 39. Lin J.H., Lu A.Y.: Role of pharmacokinetics and metabolism in drug discovery and development. Pharmacol. Rev. 1997; 49: 403–449.
 • 40. Pierzchała K.: Padaczka oporna na leczenie – epidemiologia i aktualny stan badań. Neurol. Neurochir. Pol. 2010; 44: 285–290.
 • 41. Brandolese R., Scordo M.G., Spina E. i wsp.: Severe phenytoin intoxication in a subject homozygous for CYP2C9*3. Clin. Pharmacol. Ther. 2001; 70: 391–394.
 • 42. van der Weide J., Steijns L.S., van Weelden M.J., de Haan K.: The effect of genetic polymorphism of cytochrome P450 CYP2C9 on phenytoin dose requirement. Pharmacogenetics 2001; 11: 287–291.
 • 43. Watanabe M., Iwahashi K., Kugoh T., Suwaki H.: The relationship between phenytoin pharmacokinetics and the CYP2C19 genotype in Japanese epileptic patients. Clin. Neuropharmacol. 1998; 21: 122–126.
 • 44. Kurkowska-Jastrzębska I., Pilip S., Niedzielska I., Barańska- -Gieruszczak M.: Padaczka lekooporna a czynniki genetyczne. Farmakoter. Psych. Neurol. 2005; 1: 25–31.
 • 45. Kostowski W., Herman Z.S. (red.): Farmakologia – podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • 46. Jóźwiak S.: Współczesne poglądy na klasyfikację, patogenezę i postępowanie w padaczce lekoopornej. Wiad. Lek. 2007; 60: 258–264.
 • 47. Gambardella A., Manne J., Labate A i wsp.: GABA(B) receptor 1 polymorphism (G1465A) is associated with temporal lobe epilepsy. Neurology 2003; 60: 560–563.
 • 48. Ma S., Abou-Khalil B., Sutcliffe J.S. i wsp.: The GABBR1 locus and the G1465A variant is not associated with temporal lobe epilepsy preceded by febrile seizures. BMC Med. Genet. 2005; 6: 13.
 • 49. Salzmann A., Moulard B., Crespel A. i wsp.: GABA receptor 1 polymorphism (G1465A) and temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2005; 46: 931–933.
 • 50. Jóźwiak S.: Postępy w neurologii dziecięcej w 2005 roku. Med. Prakt. Pediatr. 2006; 4: 80–82.
 • 51. Remy S., Urban B.W., Elger C.E., Beck H.: Anticonvulsant pharmacology of voltage-gated Na+ channels in hippocampal neurons of control and chronically epileptic rats. Eur. J. Neurosci. 2003; 17: 2648–2658.
 • 52. Sisodiya S.M., Marini C.: Genetics of antiepileptic drug resistance. Curr. Opin. Neurol. 2009; 22: 150–156.
 • 53. Gunthorpe M.J., Large C.H., Sankar R.: The mechanism of action of retigabine (ezogabine), a first-in-class K+ channel opener for the treatment of epilepsy. Epilepsia 2012; 53: 412–424.
 • 54. Brodie M.J., Lerche H., Gil-Nagel A. i wsp.: Efficacy and safety of adjunctive ezogabine (retigabine) in refractory partial epilepsy. Neurology 2010; 75: 1817–1824.
 • 55. French J., Abou-Khalil B., Leroy R. i wsp.: Randomized, double- blind, placebo-controlled trial of ezogabine (retigabine) in partial epilepsy. Neurology 2011; 76: 1555–1563.
 • 56. Locharernkul C., Loplumlert J., Limotai C. i wsp.: Carbamazepine and phenytoin induced Stevens-Johnson syndrome is associated with HLA-B*1502 allele in Thai population. Epilepsia 2008; 49: 2087–2091.
 • 57. Alfirevic A., Jorgensen A.L., Williamson P.R. i wsp.: HLA-B locus in Caucasian patients with carbamazepine hypersensitivity. Pharmacogenomics 2006; 7: 813–818.
 • 58. Hung S.I., Chung W.H., Liu Z.S. i wsp.: Common risk allele in aromatic antiepileptic-drug induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in Han Chinese. Pharmacogenomics 2010; 11: 349–356.
 • 59. Comfere N.I., Sartori-Valinotti J.C., Bruce A.J., Drage L.A.: Successful treatment of lamotrigine-associated drug hypersensitivity syndrome with intravenous IgG. J. Am. Acad. Dermatol. 2012; 66: 249–250.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-933c5892-a0a0-4f21-bc84-9e87050a8e6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.