PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 2 | 116-125
Article title

Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego

Content
Title variants
EN
Natural history of multiple sclerosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory, autoimmune disease of the central nervous system (CNS) of unknown aetiology. It affects mostly young adults and is characterised by multifocal and temporally scattered CNS damage of varied symptomatology and clinical course, eventually leading to significant motor impairment. Studies of the natural course of MS provide valuable data on the course of the disease in individual stages of multiple sclerosis. They allow to determine the frequency of relapses, duration of remission and, most importantly, to determine the motor disability increase rate and describe demographic and clinical factors of influence on benign or aggressive course of the disease. Data on the subject come mostly from four patient databases (Lyon; London, Ontario; Gothenburg; Vancouver) including from several hundred to five thousand patients. The results obtained from hitherto conducted analyses are often non - ‌uniform. Peak MS morbidity dates between 20 and 39 years of age. In primary progressive multiple sclerosis (PPMS) patients, the disease onset occurs on average 10 years later than in relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) patients. The initial symptoms have monosymptomatic character in over 75% of patients. Pyramid signs are the most important predictive factor for clinically definite multiple sclerosis (CDMS) development after a clinically isolated syndrome (CIS) episode. The conversion of RRMS to secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) occurs on average 10 years after onset of the disease. Significant motor disability develops after 15 - ‌20 years of multiple sclerosis, the strongest adverse prognostic factor is PPMS.
PL
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą, zapalną, autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN) o nieznanej etiologii. Występuje głównie u młodych dorosłych, cechuje się wieloogniskowym i rozsianym w czasie uszkodzeniem OUN, z różnorodną symptomatologią i przebiegiem klinicznym, prowadząc ostatecznie do znacznej niewydolności ruchowej. Badania naturalnego przebiegu SM dostarczają cennych danych dotyczących postępu choroby w poszczególnych postaciach stwardnienia rozsianego. Pozwalają określić częstość rzutów, czas trwania remisji, a przede wszystkim ustalić tempo narastania niesprawności ruchowej oraz ustalić, jakie czynniki demograficzne i kliniczne mają wpływ na łagodny bądź też agresywny przebieg choroby. Dane na temat tego zagadnienia na świecie pochodzą głównie z czterech baz chorych (Lyon, London w Ontario, Gothenburg oraz Vancouver) obejmujących od kilkuset do pięciu tysięcy chorych. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych do tej pory analiz są często niejednorodne. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że najwyższa zachorowalność na SM ma miejsce pomiędzy 20. a 39. rokiem życia. U chorych z postacią pierwotnie postępującą (PPMS) początek choroby występuje średnio o 10 lat później niż w postaci rzutowo-remisyjnej (RRMS). U ponad 75% pacjentów pierwsze objawy kliniczne mają charakter monosymptomatyczny. Objawy uszkodzenia drogi piramidowej są czynnikiem o najwyższym znaczeniu predylekcyjnym rozwoju rozwoju klinicznie pewnego stwardnienia rozsianego (CDMS) po przebyciu izolowanego zespołu klinicznego (CIS). RRMS ulega konwersji do postaci wtórnie postępującej (SPMS) średnio po 10 latach od wystąpienia pierwszych objawów chorobowych. Po 15 - ‌20 latach trwania SM dochodzi do rozwoju znacznej niesprawności ruchowej, najsilniejszym niekorzystnym czynnikiem rokowniczym jest PPMS.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
116-125
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Neurologii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85 - ‌915 Bydgoszcz, tel.: 052 378 61 46 (0 601 633 810)
 • Klinika Neurologii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85 - ‌915 Bydgoszcz, tel.: 052 378 61 46 (0 601 633 810)
References
 • 1. Compston A., Coles A.: Multiple sclerosis. Lancet 2002; 359: 1221-1231.
 • 2. Noseworthy J.H., Lucchinetti C., Rodriguez M., Weinshenker B.G.: Multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 2000; 343: 938-952.
 • 3. Miller D., Barkhof F., Montalban X. i wsp.: Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol. 2005; 4: 281 288.
 • 4. Kantarci O.H., Weinshenker B.G.: Natural history of multiple sclerosis. Neurol. Clin. 2005; 23: 17-38.
 • 5. Confavreux C., Vukusic S., Moreau T., Adeleine P.: Relapses and progression of disability in multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 2000; 343: 1430-1438.
 • 6. Weinshenker B.G., Bass B., Rice G.P i wsp.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 1. Clini cal course and disability. Brain 1989; 112: 133-146.
 • 7. Confavreux C., Compston A.: The natural history of multiple sclerosis. W: Compston A. (red.): McAlpine’s Multiple Sclerosis. Churchill Livingston Elsevier, 2005: 183-272.
 • 8. Confavreux C., Vukusic S., Adeleine P.: Early clinical predictors and progression of irreversible disability in multiple sclerosis: an amnesic process. Brain 2003; 126: 770-782.
 • 9. Eriksson M., Andersen O., Runmarker B.: Long - term follow up of patients with clinically isolated syndromes, relapsing remitting and secondary progressive multiple sclerosis. Mult. Scler. 2003; 9: 260 274.
 • 10. Weinshenker B.G., Bass B., Rice G.P. i wsp.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 2. Predictive value of the early clinical course. Brain 1989; 112: 1419-1428.
 • 11. Weinshenker B.G., Rice G.P., Noseworthy J.H. i wsp.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 3. Multivariate analysis of predictive factors and models of outcome. Brain 1991; 114: 1045-1056.
 • 12. Morrissey S.P., Miller D.H., Kendall B.E. i wsp.: The significance of brain magnetic resonance imaging abnormalities at presentation with clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. A 5 year follow up study. Brain 1993; 116: 135 146.
 • 13. O’Riordan J.I., Thompson A.J., Kingsley D.P. i wsp.: The prognostic value of brain MRI in clinically isolated syn dromes of the CNS. A 10-year follow- up. Brain 1998; 121: 495 503.
 • 14. Brex P.A., Ciccarelli O., O’Riordan J.I. i wsp.: A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 158-164.
 • 15. Beck R.W., Cleary P.A., Trobe J.D. i wsp.: The effect of corticosteroids for acute optic neuritis on the subsequent development of multiple sclerosis. The Optic Neuritis Study Group. N. Engl. J. Med. 1993; 329: 1764-1769.
 • 16. Jacobs L.D., Beck R.W., Simon J.H. i wsp.: Intramuscular interferon beta 1a therapy initiated during a first demyelinating event in multiple sclerosis. CHAMPS Study Group. N. Engl. J. Med. 2000; 343: 898-904.
 • 17. Beck R.W, Chandler D.L., Cole S.R. i wsp.: Interferon β - 1a for early multiple sclerosis: CHAMPS trial subgroup analyses. Ann. Neurol. 2002; 51: 481-490.
 • 18. Comi G., Filippi M., Barkhof F. i wsp.; Early Treatment of Multiple Sclerosis Study Group: Effect of early interferon treatment on conversion to definite multiple sclerosis: a ran domised study. Lancet 2001; 357: 1576-1582.
 • 19. Kappos L., Polman C.H., Freedman M.S. i wsp.: Treatment with interferon beta 1b delays conversion to clinically definite and McDonald MS in patients with clinically isolated syndromes. Neurology 2006; 67: 1242 1249.
 • 20. Berger T., Rubner P., Schautzer F. i wsp.: Antimyelin anti -bodies as a predictor of clinically definite multiple sclerosis after a first demyelinating event. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 139 145.
 • 21. Lampasona V, Franciotta D., Furlan R. i wsp.: Similar low frequency of anti MOG IgG and IgM patients and healthy subjects. Neurology 2004; 62: 2092-2094.
 • 22. Frederiksen J.L., Larsson H.B., Olesen J., Stigsby B.: MRI, VEP, SEP and biothesiometry suggest monosymptomatic acute optic neuritis to be a first manifestation of multiple sclerosis. Acta Neurol. Scand. 1991; 83: 343 350.
 • 23. Soderstrom M., Ya- Ping J., Hillert J., Link H.: Optic neuritis: prognosis for multiple sclerosis from MRI, CSF, and HLA findings. Neurology 1998; 50: 708-714.
 • 24. Beck R.W, Trobe J.D., Moke P.S. i wsp.; Optic Neuritis Study Group: High and low risk profiles for the develop ment of multiple sclerosis within 10 years after optic neuritis: experience of the optic neuritis treatment trial. Arch. Ophthalmol. 2003; 121: 944-949.
 • 25. CHAMPS Study Group: MRI predictors of early conversion to clinically definite MS in the CHAMPS placebo group. Neurology 2002; 59: 998-1005.
 • 26. Barkhof F., Rocca M., Francis G. i wsp.; Early Treatment of Multiple Sclerosis Study Group: Validation of diagnostic magnetic resonance imaging criteria for multiple sclerosis and response to interferon β1& Ann. Neurol. 2003; 53: 718-724.
 • 27. Dalton C.M., Brex PA., Miszkiel K.A. i wsp.: New T2 lesions enable an earlier diagnosis of multiple sclerosis in clinically isolated syndromes. Ann. Neurol. 2003; 53: 673-676.
 • 28. Tintore M., Rovira A., Rio J. i wsp.: New diagnostic criteria for multiple sclerosis: application in first demyelinating episode. Neurology 2003; 60: 27 30.
 • 29. Korteweg T., Tintore M., Uitdehaag B. i wsp.: MRI criteria for dissemination in space in patients with clinically isolated syndromes: a multicentre follow- up study. Lancet Neurol. 2006; 5: 221-227.
 • 30. Beck R.W, Smith C.H., Gal R.L. i wsp.; Optic Neuritis Study Group: Neurologic impairment 10 years after optic neuritis. Arch. Neurol. 2004; 61: 1386 1389.
 • 31. Minneboo A., Barkhof F., Polman C.H. i wsp.: Infratentorial lesions predict long term disability in patients with initial findings suggestive of multiple sclerosis. Arch. Neurol. 2004; 61: 217- 221.
 • 32. Tintore M., Rovira A., Rio J. i wsp.: Baseline MRI predicts future attacks and disability in clinically isolated syndromes. Neurology 2006; 67: 968-972.
 • 33. Tintore M., Rovira A., Rio J. i wsp.: Is optic neuritis more benign than other first attacks in multiple sclerosis? Ann. Neurol. 2005; 57: 210-215.
 • 34. Lublin F.D.: Clinical features and diagnosis of multiple sclerosis. Neurol. Clin. 2005; 23: 1-15.
 • 35. Lublin F.D., Reingold S.C.: Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology 1996; 46: 907-911.
 • 36. Jacobs L.D., Wende K.E., Brownscheidle C.M. i wsp.: A profile of multiple sclerosis: the New York State Multiple Sclerosis Consortium. Mult. Scler. 1999; 5: 369 376.
 • 37. Confavreux C., Vukusic S.: Natural history of multiple sclerosis: a unifying concept. Brain 2006; 129: 606-616.
 • 38. Confavreux C., Aimard G., Devic M.: Course and prognosis of multiple sclerosis assessed by the computerized data processing of 349 patients. Brain 1980; 103: 281 300.
 • 39. Phadke J.G.: Clinical aspects of multiple sclerosis in north- east Scotland with particular reference to its course and prognosis. Brain 1990; 113: 1597-1628.
 • 40. Riise T., Gr0nning M., Fernandez O. i wsp.: Early prognostic factors for disability in multiple sclerosis, a European multicenter study. Acta Neurol. Scand. 1992; 85: 212 -218.
 • 41. Runmarker B., Andersen O.: Prognostic factors in a multiple sclerosis incidence cohort with twenty five years of fol low-up. Brain 1993; 116: 117 -134.
 • 42. Weinshenker B.G.: Natural history of multiple sclerosis. Ann. Neurol. 1994; 36 supl.: S6 -S11.
 • 43. Kantarci O., Siva A., Eraksoy M. i wsp.: Survival and predictors of disability in Turkish MS patients. Turkish Multiple Sclerosis Study Group (TUMSSG). Neurology 1998; 51: 765-772.
 • 44. Levic Z.M., Dujmovic I., Pekmezovic T. i wsp.: Prognostic factors for survival in multiple sclerosis. Mult. Scler. 1999; 5: 171-178.
 • 45. Scott T.F., Schramke C.J., Novero J., Chieffe C.: Short-term prognosis in early relapsing remitting multiple sclerosis. Neurology 2000; 55: 689-693.
 • 46. Myhr K.M., Riise T., Vedeler C. i wsp.: Disability and prognosis in multiple sclerosis: demographic and clinical variables important for the ability to walk and awarding of dis ability pension. Mult. Scler. 2001; 7: 59 65.
 • 47. Lublin F.D., Baier M., Cutter G.: Effect of relapses on development of residual deficit in multiple sclerosis. Neurology 2003; 61: 1528-1532.
 • 48. Tremlett H., Paty D., Devonshire V: Disability progression in multiple sclerosis is slower than previously reported. Neurology 2006; 66: 172-177.
 • 49. Correale J., Fiol M., Gilmore W: The risk of relapses in multiple sclerosis during systemic infections. Neurology 2006; 67: 652-659.
 • 50. Ebers G.C.: Disease evolution in multiple sclerosis. J. Neurol. 2006; 253 supl. 6: VI/3 -VI/8.
 • 51. Montalban X.: The importance of long-term data in multiple sclerosis. J. Neurol. 2006; 253 supl. 6: VI/9 VI/15.
 • 52. Runmarker B., Andersen O.: Pregnancy is associated with a lower risk of onset and a better prognosis in multiple sclerosis. Brain 1995; 118: 253 261.
 • 53. Confavreux C., Hutchinson M., Hours M.M. i wsp.: Rate of pregnancy related relapse in multiple sclerosis. Pregnan cy in Multiple Sclerosis Group. N. Engl. J. Med. 1998; 339: 285 291.
 • 54. Trojano M., Avolio C., Manzari C. i wsp.: Multivariate analysis of predictive factors of multiple sclerosis course with a validated method to assess clinical events. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1995; 58: 300 306.
 • 55. Bergamaschi R., Berzuini C., Romani A., Cosi V: Predicting secondary progression in relapsing remitting multiple sclerosis: a Bayesian analysis. J. Neurol. Sci. 2001; 189: 13 -21.
 • 56. Vukusic S., Confavreux C.: Prognostic factors for progression of disability in the secondary progressive phase of multiple sclerosis. J. Neurol. Sci. 2003; 206: 135-137.
 • 57. Kremenchutzky M., Rice G.P.A., Baskerville J. i wsp.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study 9: observations on the progressive phase of the disease. Brain 2006; 129: 584-594.
 • 58. Filippi M., Campi A., Martinelli V. i wsp.: Transitional pro gressive multiple sclerosis: MRI and MTI findings. Acta Neurol. Scand. 1995; 92: 178-182.
 • 59. Gayou A., Brochet B., Dousset V: Transitional progressive multiple sclerosis: a clinical and imaging study. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1997; 63: 396 -398.
 • 60. Stevenson VL., Miller D.H., Rovaris M. i wsp.: Primary and transitional progressive MS: a clinical and MRI cross-sectional study. Neurology 1999; 52: 839-845.
 • 61. Stevenson VL., Miller D.H., Leary S.M. i wsp.: One year follow up study of primary and transitional progressive multiple sclerosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2000; 68: 713 718.
 • 62. Ingle G.T., Stevenson VL., Miller D.H. i wsp.: Two - year follow up study of primary and transitional progressive multiple sclerosis. Mult. Scler. 2002; 8: 108 -114.
 • 63. Minderhoud J.M., van der Hoeven J.H., Prange A.J.: Course and prognosis of chronic progressive multiple sclerosis. Results of an epidemiological study. Acta Neurol. Scand. 1988; 78: 10-15.
 • 64. Thompson A.J., Polman C.H., Miller D.H. i wsp.: Primary progressive multiple sclerosis. Brain 1997; 120: 1085-1096.
 • 65. McDonnell G.V, Hawkins S.A.: Clinical study of primary progressive multiple sclerosis in Northern Ireland, UK. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1998; 64: 451-454.
 • 66. Cottrell D.A., Kremenchutzky M., Rice G.P.A. i wsp.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 5. The clinical features and natural history of primary progressive multiple sclerosis. Brain 1999; 122: 625 639.
 • 67. McDonnell G.V, Hawkins S.A.: Primary progressive multiple sclerosis: increasing clarity but many unanswered questions. J. Neurol. Sci. 2002; 199: 1-15.
 • 68. Camp S.J., Stevenson VL., Thompson A.J. i wsp.: Cognitive function in primary progressive and transitional progressive multiple sclerosis: a controlled study with MRI correlates. Brain 1999; 122: 1341-1348.
 • 69. Thompson A.J., Kermode A.G., Wicks D. i wsp.: Major differences in the dynamics of primary and secondary progressive multiple sclerosis. Ann. Neurol. 1991; 29: 53-62.
 • 70. Lycklama a Nijeholt G.J., Barkhof F., Scheltens P. i wsp.: MR of the spinal cord in multiple sclerosis: relation to clinical subtype and disability. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1997; 18: 1041-1048.
 • 71. Kidd D., Thorpe J.W, Kendall B.E. i wsp.: MRI dynamics of brain and spinal cord in progressive multiple sclerosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1996; 60: 15 19.
 • 72. Stevenson VL., Leary S.M., Losseff N.A. i wsp.: Spinal cord atrophy and disability in MS: a longitudinal study. Neurology 1998; 51: 234-238.
 • 73. Rovaris M., Bozzali M., Santuccio G. i wsp.: In 'vivo assessment of the brain and cervical cord pathology of patients with primary progressive multiple sclerosis. Brain 2001; 124: 2540 2549.
 • 74. Ingle G.T., Stevenson VL., Miller D.H., Thompson A.J.: Primary progressive multiple sclerosis: a 5- year clinical and MR study. Brain 2003; 126: 2528-2536.
 • 75. Kremenchutzky M., Cottrell D., Rice G.P.A. i wsp.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 7. Progressive relapsing and relapsing progressive multiple sclerosis: a reevaluation. Brain 1999; 122: 1941-1950.
 • 76. Rodriguez M., Siva A., Ward J. i wsp.: Impairment, disability, and handicap in multiple sclerosis: a population based study in Olmsted County, Minnesota. Neurology 1994; 44: 28 33.
 • 77. Pittock S.J., Mayr WT., McClelland R.L. i wsp.: Change in MS related disability in a population based cohort: a 10 - year follow-up study. Neurology 2004; 62: 51-59.
 • 78. Pittock S.J., McClelland R.L., Mayr WT. i wsp.: Clinical implications of benign multiple sclerosis: a 20 year population-based follow- up study. Ann. Neurol. 2004; 56: 303-306.
 • 79. Thompson A.J.: Benign multiple sclerosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1999; 67: 138.
 • 80. Hawkins S.A., McDonnell G.V: Benign multiple sclerosis? Clinical course, long term follow up, and assessment of prognostic factors. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1999; 67: 148-152.
 • 81. Benedikz J., Stefansson M., Guomundsson J. i wsp.: The natural history of untreated multiple sclerosis in Iceland. A total population based 50 year prospective study. Clin. Neurol. Neurosurg. 2002; 104: 208-210.
 • 82. Sayao A.L., Devonshire V, Tremlett H.: Longitudinal fol -low- up of “benign” multiple sclerosis at 20 years. Neurology 2007; 68: 496 500.
 • 83. Filippi M., Iannucci G., Tortorella C. i wsp.: Comparison of MS clinical phenotypes using conventional and magnetization transfer MRI. Neurology 1999; 52: 588-594.
 • 84. Mendez M.F., Pogacar S.: Malignant monophasic multiple sclerosis or “Marburg’s disease”. Neurology 1988; 38: 1153-1155.
 • 85. Kepes J.J.: Large focal tumor-like demyelinating lesions of the brain: intermediate entity between multiple sclerosis and acute disseminated encephalomyelitis? A study of 31 patients. Ann. Neurol. 1993; 33: 18 27.
 • 86. Stadelmann C., Bruck W: Lessons from the neuropathology of atypical forms of multiple sclerosis. Neurol. Sci. 2004; 25 supl. 4: S319 S322.
 • 87. Tardieu M., Mikaeloff Y.: Multiple sclerosis in children. Int. MS J. 2004; 11: 36-42.
 • 88. Ghezzi A., Deplano V, Faroni J. i wsp.: Multiple sclerosis in childhood: clinical features of 149 cases. Mult. Scler. 1997; 3: 43 46.
 • 89. Boiko A., Vorobeychik G., Paty D. i wsp.; University of British Columbia MS Clinic Neurologists: Early onset multiple sclerosis: a longitudinal study. Neurology 2002; 59: 1006 1010.
 • 90. Simone I.L., Carrara D., Tortorella C. i wsp.: Course and prognosis in early onset MS: comparison with adult onset forms. Neurology 2002; 59: 1922-1928.
 • 91. Deryck O., Ketelaer P., Dubois B.: Clinical characteristics and long term prognosis in early onset multiple sclerosis. J. Neurol. 2006; 253: 720-723.
 • 92. Noseworthy J., Paty D., Wonnacott T. i wsp.: Multiple sclerosis after age 50. Neurology 1983; 33: 1537-1544.
 • 93. Hooge J.P., Redekop WK.: Multiple sclerosis with very late onset. Neurology 1992; 42: 1907-1910.
 • 94. Martinelli V, Rodegher M., Moiola L., Comi G.: Late onset multiple sclerosis: clinical characteristics, prognostic factors and differential diagnosis. Neurol. Sci. 2004; 25 supl. 4: S350 S355.
 • 95. Tremlett H., Devonshire V: Is late -onset multiple sclerosis associated with a worse outcome? Neurology 2006; 67: 954-959.
 • 96. Kis B., Rumberg B., Berlit P.: Clinical characteristics of patients with late onset multiple sclerosis. J. Neurol. 2008; 255: 697 702.
 • 97. Poser S., Kurtzke J.F., Poser W, Schlaf G.: Survival in multiple sclerosis. J. Clin. Epidemiol. 1989; 42: 159-168.
 • 98. Sadovnick A.D., Eisen K., Ebers G.C., Paty D.W: Cause of death in patients attending multiple sclerosis clinics. Neurology 1991; 41: 1193 -1196.
 • 99. Sadovnick A.D., Ebers G.C., Wilson R.W, Paty D.W: Life expectancy in patients attending multiple sclerosis clinics. Neurology 1992; 42: 991-994.
 • 100. Br0nnum-Hansen H., Koch- Henriksen N., Hyllested K.: Survival of patients with multiple sclerosis in Denmark: a nationwide, long term epidemiologic survey. Neurology 1994; 44: 1901-1907.
 • 101. Liu C., Blumhardt L.D.: Disability outcome measures in therapeutic trials of relapsing remitting multiple sclerosis: effects of heterogeneity of disease course in placebo cohorts. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2000; 68: 450-457.
 • 102. Trojano M., Pellegrini F., Fuiani A. i wsp.: New natural history of interferon-β - treated relapsing multiple sclerosis. Ann. Neurol. 2007; 61: 300 306.
 • 103. Bermel R.A., Weinstock Guttman B., Bourdette D.N. i wsp.: Avonex 15 year long term follow up study of patients with relapsing multiple sclerosis. WCTRiMs 2008, Montreal. Mult. Scler. 2008; 14 (supl. 1): S32.
 • 104. Ford C., Johnson K., Kachuck N. i wsp.: Continuous long term immunomodulatory therapy in relapsing remitting multiple sclerosis: results from 15 year analysis of the US prospective open- label study of glatiramer acetate. WCTRIMS 2008, Montreal. Mult. Scler. 2008; 14 (supl. 1): S41-S42.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-92f41ed1-3be4-48ed-b7a9-453190b469f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.