PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 1 | 33–39
Article title

Poczucie sensu życia u osób z zaburzeniami nerwicowymi

Content
Title variants
EN
Consciousness of life sense at patients with neurotic disorders
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Frankl said that consciousness of sense of life is the state of subjective satisfaction directed to values and connected with useful activity. This metaneed determinates mental health and development of personality. The consciousness of sense of life can be realized through creative values, experimental values and values of attitude, connected first of all with attitude towards suffering and challenge of fate. The consciousness of sense of life can be defined in categories of intellectual and emotional experience. According to some researchers, realizing the lack of sense of life could be the biggest psychological problem of our present time conducting among others to reach for psychoactive substances and suicidal trials. The aim of research was a statement, how neurotic disorders are connected with consciousness of sense of life. The research referred to 20 people with neurotic disorders (experimental group) and 20 healthy people constituting a control group. To estimate the consciousness of sense of life was used Purpose in Life Test of Crumbaugh and Maholick. The analysis of Spearman’s profile similarity demonstrated that in the general range of consciousness of life sense (t=5.447; p=0.001) and particular dimensions experimental group obtains significant lower results. The qualitative analysis has shown that 75% people with neurotic disorders estimate their life in negative way and 85% are aware that in striving to aim they are hold by factors immanent connected with them.
PL
Według Frankla poczucie sensu życia jest stanem podmiotowej satysfakcji ukierunkowanym na wartości i związanym z działaniem celowym. Ta metapotrzeba determinuje zdrowie psychiczne i rozwój osobowości. Sens życia według Frankla może być realizowany poprzez wartości twórcze, wartości przeżyciowe i wartości postawy, związane przede wszystkim z postawą wobec cierpienia i podejmowaniem wyzwań losu. Sens życia można zdefiniować w kategoriach intelektualnych i przeżyć emocjonalnych. Według niektórych badaczy odczuwanie braku sensu życia może być największym problemem psychologicznym współczesnych czasów, prowadzącym między innymi do sięgania po substancje psychoaktywne i do prób samobójczych. Celem podjętych badań było określenie, w jaki sposób zaburzenia nerwicowe związane są z poczuciem sensu życia. Badanie dotyczyło 20 osób z zaburzeniami nerwicowymi (grupa eksperymentalna) i 20 osób bez zaburzeń nerwicowych, które tworzyły grupę kontrolną. W celu określenia poczucia sensu życia zastosowano kwestionariusz PIL autorstwa Crumbaugha i Maholicka. Analiza podobieństwa profilowego Spearmana wykazała, że profile wymiarów poczucia sensu życia są różne w porównywanych grupach. Wykazano, że w ogólnym poziomie poczucia sensu życia (t=5,447; p=0,001) i jego poszczególnych wymiarach grupa eksperymentalna uzyskuje istotnie niższe wyniki. Analiza jakościowa pokazała, że 75% osób z zaburzeniami nerwicowymi ocenia swoje życie w kategoriach negatywnych oraz 85% ma świadomość, że w dążeniu do celu są powstrzymywani przez czynniki tkwiące w nich samych.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
33–39
Physical description
Contributors
  • Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
References
  • 1. Skrzypińska K.: Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. Impuls, Kraków 2002.
  • 2. Frankl V.: Homo patiens. Pax, Warszawa 1984.
  • 3. Popielski K.: Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
  • 4. Bilikiewicz A.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1998.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-92edad4b-ca49-4e9b-8ac9-bf62eff13215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.