PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 1 | 46-50
Article title

Pacjenci placówek ochrony zdrowia wobec problemu palenia tytoniu przez personel medyczny

Content
Title variants
EN
Patients of health care institutions towards the problem of tobacco smoking by the medical staff
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Celem pracy było poznanie opinii pacjentów
placówek ochrony zdrowia na temat problemu palenia
tytoniu przez personel medyczny. Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w okresie od lipca do września
2011 roku na terenie placówek ochrony zdrowia
województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.
Grupę badawczą, liczącą 804 osoby, stanowili pacjenci
publicznych i niepublicznych placówek lecznictwa
otwartego i zamkniętego. Wyniki: Badana grupa składała
się z 482 kobiet i 322 mężczyzn, co stanowi odpowiednio
60% oraz 40% ogółu badanych. Pacjenci placówek
lecznictwa zamkniętego (N=424) stanowili
52,7%, otwartego (N=380) – 47,3% ogółu badanych.
Ponad połowa ankietowanych (N=436, 54,2%) popiera
obowiązujący od ponad roku całkowity zakaz palenia
papierosów na terenie placówek ochrony zdrowia.
35,6% badanych (N=286) było świadkiem palenia
papierosów przez pracowników tam zatrudnionych.
Powyższe zjawisko dominuje w placówkach lecznictwa
zamkniętego (p=0,02704 *0,05). Oznaczenia mówiące
o zakazie palenia papierosów na terenie placówki
ochrony zauważyło 70% respondentów. Wnioski: Istotnym
wydaje się zintensyfikowanie działań edukacyjnych
i promocyjnych skierowanych na problem odpowiednich
zachowań zdrowotnych w środowisku medycznym.
EN
Background: Patients’ opinion on tobacco smoking
amongst medical staff from health care institutions
was a purpose of the paper. Materials and Methods:
The studies were carried out in the health care institutions
in the provinces of Opole, Silesia and Lower Silesia
from July to September 2011. Results: The group
under study consisted of 482 women and 322 men
appropriately 60% and 40% of the examined ones.
Patients of inpa-tient care (N=424) set 52.7%, of outpatient
care (N=380) – 47.3% of the examined. Over
half of the polled (N=436, 54.2%) support a total ban
on tobacco smoking which is in force in the health care institutions for over a year. 35.6% of the examined
(N=286) came across the medical staff smoking cigarettes.
The above phenomenon is dominating in the
inpatient care institutions (p=0.02704 *0.05). Notices
on smoking ban in the health care institutions noted
70% of respondents. Conclusions: Intensifying the
educational and promotional actions to appropriate
health behavior problem in the medical field seems to
be essential.
Keywords
Contributors
 • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
author
 • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
 • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
 • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Indywidualna Praktyka Lekarska A.W. Med. Opole
author
 • Poradnia Neurochirurgiczna. Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
References
 • 1. Osuchowski F., Penar-Zadarko B., Bukała-Siedlecka I., Binkowska- Bury M.: Opinie pracowników na temat palenia tytoniu w miejscu pracy. Przegląd Lekarski 2009; 10: 801–804.
 • 2. Binkowska-Bury M., Osuchowski F., Marć M., Januszewicz P.: Czynniki socjodemograficzne a rozpowszechnienie palenia tytoniu w miejscu pracy. Przegląd Lekarski 2009; 10: 741–744.
 • 3. Kaleta D., Polańska K., Dziankowska-Zaborszczyk E. i wsp.: Tworzenie środowiska wolnego od dymu tytoniowego – postawy pielęgniarek wobec zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych. Przegląd Lekarski 2009; 10: 844–847.
 • 4. Sochocka L., Kurpas D.: Palenie tytoniu wśród personelu pielęgniarskiego. Family Medicine &Care Review 2010, 12: 1044– 1048.
 • 5. Kara-Perz., Perz S., Popow M., Kosicka T.: Czynne i bierne narażenie na dym tytoniowy członków zespołów ratownictwa medycznego. Przegląd Lekarski 2008, 10: 600–601.
 • 6. Charzyńska M., Stanisławek A.: Odpowiedzialność i jej wymiary w problemie palenia tytoniu. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2007; 1: 91–94.
 • 7. Fengler J.: Pomaganie męczy – wypalenie w pracy zawodowej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • 8. Olejniczak B., Marcinkowski J.T.: Zażywanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy-stażystów. Doniesienia wstępne. 2007; 1: 7–12.
 • 9. Dziankowska-Zaborszczyk E., Polańska K. i wsp.: Rozpowszechnienie palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród pielęgniarek. Przegląd Lekarski 2009; 10: 738–740.
 • 10. Zysnarska M., Bernad D. i wsp.: Palenie papierosów przez pielęgniarki zatrudnione na oddziałach onkologicznych w aspekcie realizowanych zadań edukacyjnych. Przegląd Lekarski 2007; 10: 842–844.
 • 11. Głowacka M.D., Pioterek A. i wsp.: Zachowania zdrowotne pracowników w świetle przestrzegania ustawy o zakazie palenia w latach 2006–2007. Przegląd Lekarski 2008; 10: 663–666.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9238bb7b-eeed-475b-aeea-761448a242ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.