PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 124-129
Article title

Skuteczność i tolerancja przewlekłego leczenia przeciwbólowego z zastosowaniem preparatu ketoprofenu o zmodyfikowanym uwalnianiu w zmianach zwyrodnieniowych stawów

Content
Title variants
EN
Efficacy and tolerance of chronic pain treatment with modified extended‑release ketoprofen in osteoarthritis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Modified, extended‑release ketoprofen formulations are commonly used in the treatment of osteoarthritis. The aim of the study was the evaluation of efficacy of chronic pain treatment with modified extended‑release ketoprofen in monotherapy or polytherapy in osteoarthritis and the monitoring of possible adverse events. Material and methods: Twenty‑three thousand two hundred and forty patients treated with extended‑release ketoprofen for 3±2 weeks because of pain associated with osteoarthritis participated in post‑marketing survey. Pain intensity was assessed in a 10‑point visual analogue scale (VAS). Results: The intensity of pain in patients treated with extended‑release ketoprofen preparations at a dose of 154±41 mg and other analgesics (32.7% of respondents) was 5.28±1.97 points. During a subsequent visit, previous treatment was maintained in 66.8% patients, including 51.8% patients on ketoprofen monotherapy and 15.0% treated with additional anti‑inflammatory agent. Daily dose of ketoprofen was increased in 27.9% patients, while in 7.7% of patients an increase or the use of another anti‑inflammatory drug was recommended. Twelve point four percent of patients reported at control visit discontinued the treatment with ketoprofen. A more marked reduction of pain intensity was observed in patients with increased (by an average of 60 mg) extended‑release ketoprofen dose (‑60.7%), than in those with increased dose or use of another anti‑inflammatory drug (‑44.0%). Adverse events was reported by 11.67% responders. Ketoprofen therapy was discontinued by 29.5% of patients who experienced an adverse drug reaction and by 10.2% of patients without any side effect. Non‑occurrence of adverse drug reaction was associated with a 3.69‑fold greater chance of treatment continuation. Conclusions: 1) Extended‑release ketoprofen preparations in monotherapy allow a satisfactory pain control in half of patients with osteoarthritis. 2) Adverse drug reactions associated with the use of ketoprofen preparations cause discontinuation of treatment in every third patient.
PL
Wstęp: Preparaty ketoprofenu o przedłużonym uwalnianiu są powszechnie stosowane w leczeniu chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Celem niniejszego badania była ocena skuteczności leczenia przeciwbólowego w zmianach zwyrodnieniowych stawów przy zastosowaniu preparatów ketoprofenu o przedłużonym uwalnianiu w monoterapii i politerapii oraz monitorowanie występowania działań niepożądanych. Materiał i metody: W porejestracyjnym badaniu ankietowym wzięło udział 23 240 pacjentów leczonych preparatami ketoprofenu o przedłużonym uwalnianiu od 3±2 tygodni z powodu dolegliwości bólowych towarzyszących zmianom zwyrodnieniowym stawów. Nasilenie bólu oceniano w 10‑punktowej skali analogowej (VAS). Wyniki: Nasilenie bólu u chorych stosujących preparaty ketoprofenu o zmodyfikowanym uwalnianiu w dawce 154±41 mg i inne leki przeciwbólowe (32,7% badanych) wynosiło 5,28±1,97 pkt. W trakcie wizyty utrzymano dotychczasowe leczenie przeciwzapalne/przeciwbólowe u 66,8% pacjentów, w tym 51,8% było leczonych preparatami ketoprofenu w monoterapii, a 15,0% otrzymywało również inne leki przeciwbólowe. Zwiększenie dawki dobowej preparatów ketoprofenu zalecono u 27,9%, a zwiększenie lub zastosowanie innego leku – u 7,7% pacjentów. Leczenie przerwało 12,4% pacjentów, którzy zgłosili się na wizytę kontrolną. Bardziej zaznaczone zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych odnotowano u pacjentów, u których zwiększono (średnio o 60 mg) dawkę preparatów ketoprofenu o zmodyfikowanym uwalnianiu (‑60,7%), niż u tych, u których zwiększono dawkę innego leku lub zastosowano lek dodatkowy (‑44,0%). Działania niepożądane zgłosiło 11,67% badanych. Stosowanie ketoprofenu przerwało 29,5% pacjentów, u których wystąpiło działanie niepożądane, oraz 10,2% pacjentów pomimo niewystąpienia takiego działania. Niewystąpienie działania niepożądanego wiązało się z 3,69‑krotnie większą szansą na kontynuację leczenia. Wnioski: 1) Preparaty ketoprofenu o zmodyfikowanym uwalnianiu stosowane w monoterapii pozwalają na satysfakcjonujące zniesienie dolegliwości bólowych u połowy chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów. 2) Działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatów ketoprofenu powodują przerwanie leczenia u co trzeciego pacjenta.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
124-129
Physical description
Contributors
 • Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
author
 • Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
References
 • 1. Arone S.: Long term study of ketoprofen SR in elderly patients. Scand. J. Rheumatol. Suppl. 1989; 83: 15‑19.
 • 2. Marcolongo R., Canesi B., Ferri S. i wsp.: Efficacy and tolerability of ketoprofen 200 mg controlled‑release cps vs indomethacin 50 mg cps in patients with symptomatic hip osteoarthritis. A multicentre study. Minerva Med. 1997; 88: 383‑391.
 • 3. Caldwell J.R.: Comparison of the efficacy, safety, and pharmacokinetic profiles of extended‑release ketoprofen and piroxicam in patients with rheumatoid arthritis. Clin. Ther. 1994; 16: 222‑235.
 • 4. Marcolongo R., Giordano N., Bassi G.P. i wsp.: Double‑blind preference and compliance multicentre study in osteoarthritis: once‑a‑day treatment. Clin. Rheumatol. 1985; 4: 267‑277.
 • 5. Marcolongo R., Rubegni M., Provvedi D. i wsp.: A double‑blind, interpatient comparison of plain and slow‑release ketoprofen in osteoarthritis. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. Toxicol. 1984; 22: 377‑381.
 • 6. Morley K.D., Bernstein R.M., Hughes G.R. i wsp.: A comparative trial of a controlled‑release formulation of ketoprofen (‘Oruvail’) and a conventional capsule formulation of ketoprofen (‘Orudis’) in patients with osteoarthritis of the hip. Curr. Med. Res. Opin. 1984; 9: 28‑34.
 • 7. Schattenkirchner M.: Long‑term safety of ketoprofen in an elderly population of arthritic patients. Scand. J. Rheumatol. Suppl. 1991; 91: 27‑36.
 • 8. Schumacher H.R. Jr: Ketoprofen extended‑release capsules: a new formulation for the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Clin. Ther. 1994; 16: 145‑159.
 • 9. Toft B., Christophersen J., Christensen N. i wsp.: A double‑blind, crossover study of a sustained‑release tablet of ketoprofen and normal ketoprofen capsules in the treatment of patients with osteoarthritis. Curr. Med. Res. Opin. 1985; 9: 708‑712.
 • 10. Le Loet X.: Safety of ketoprofen in the elderly: a prospective study on 20,000 patients. Scand. J. Rheumatol. Suppl. 1989; 83: 21‑27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-92160a06-8ad1-4cbd-a242-47756f0e9c67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.