PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 384–389
Article title

Stan uzębienia mieszanego u dzieci wczesnoszkolnych zgłaszających się do gabinetu stomatologicznego

Content
Title variants
EN
The status of mixed dentition in early schoolchildren reporting to dental offices
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Zaniedbania w zachowaniach prozdrowotnych dotyczących jamy ustnej i w stomatologicznej opiece profilaktyczno- -leczniczej nad dziećmi w wieku wczesnoszkolnym mogą być źródłem poważnych problemów zdrowotnych, zarówno stomatologicznych, jak i ogólnoustrojowych. Cel badań: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników demograficznych i przyczyn zgłoszenia się do lekarza dentysty na stan uzębienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Materiał i metody: Badaniem objęto 210 dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7–11 lat), które zgłosiły się w ciągu całego roku 2015 do jednego z lubelskich gabinetów stomatologicznych, gdzie świadczenia stomatologiczne udzielane są zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i odpłatnie. Stan uzębienia oceniono, obliczając liczbę puw/PUW (próchnica, usunięte, wypełnione), odpowiednio dla uzębienia mlecznego i dla uzębienia stałego. Wyniki: Ponad ¾ dzieci (77,14%) zgłosiło się na wizytę kontrolną, 20,0% – z powodu bólu zęba, a 2,86% – ze względu na utratę wypełnienia. Średnia wartość liczby PUW wyniosła 4,24 ± 3,47, a średnia wartość PUW – 1,74 ± 2,06. Najwyższą intensywność próchnicy w zębach mlecznych stwierdzono u dzieci zgłaszających się z powodu bólu zęba, niższą – u zgłaszających się na wizyty kontrolne, najniższą – u zgłaszających się ze względu na utratę wypełnienia. W przypadku uzębienia stałego największą liczbę wypełnień mieli pacjenci zgłaszający się na wizytę kontrolną. Wnioski: Wysoka zachorowalność na chorobę próchnicową wśród dzieci wczesnoszkolnych potwierdza niedostateczną wiedzę prozdrowotną rodziców/opiekunów w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz uchybienia w stomatologicznej opiece profilaktyczno-leczniczej nad małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym.
EN
Introduction: Negligence of the healthy behaviour associated with oral health, dental prevention and treatment in primary school children can be a source of serious health problems, both dental and systemic. Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of selected demographic factors and reasons for visiting a dental office on the dental health of primary school children. Material and methods: The study included 210 patients aged 7–11 years, who in 2015 visited one of the dental offices in Lublin, where dental services are provided both under the contract with the National Health Fund or after payment. Dental condition was assessed by calculating dmf/DMF (decayed, missing, filled) index for deciduous/permanent teeth. Results: More than three-quarters of children (77.14%) visited a dentist for check-up, 20.0% – due to a toothache and 2.86% – due to the loss of filling. The average DMF number was 4.24 ± 3.47, and the average DMF index value was 1.74 ± 2.06. The highest intensity of caries in the primary teeth was found in children visiting the dentist due to toothache, lower – in those reporting for check-up visits and the lowest – due to the loss of filling. In the case of permanent dentition, the highest number of fillings was observed in children attending a check-up visit. Conclusions: High incidence of caries in primary school children confirms the insufficient health knowledge of parents/guardians on the oral health and insufficient dental prevention and treatment in both preschool and early-school children.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
384–389
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Matematyki i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Marcinkowska U, Piekarz T, Mosler B et al.: Wybrane elementy profilaktyki próchnicy zębów dzieci w wieku przedszkolnym. II. Profilaktyka instytucjonalna. Dent Med Probl 2013; 50: 52–56.
 • 2. Stróżyńska AJ, Kopacz NM, Pham Thi Mai Linh A et al.: Postawy rodziców różnego pochodzenia etnicznego wobec zdrowia jamy ustnej i ich wpływ na postawę prezentowaną przez dziecko. Dent Med Probl 2014; 51: 93–99.
 • 3. Kubić-Filiks B, Rosiak J, Szalewski L et al.: Socio-medical analysis of patients aged 0–6 years reporting to the dentist. Pol J Public Health 2016; 126: 24–27.
 • 4. Casanova-Rosado AJ, Medina-Solís CE, Casanova-Rosado JF et al.: Dental caries and associated factors in Mexican schoolchildren aged 6–13 years. Acta Odontol Scand 2005; 63: 245–251.
 • 5. Vanobbergen J, Martens L, Lesaffre E et al.: The value of a baseline caries risk assessment model in the primary dentition for the prediction of caries incidence in the permanent dentition. Caries Res 2001; 35: 442–450.
 • 6. Chankanka O, Marshall TA, Levy SM et al.: Mixed dentition cavitated caries incidence and dietary intake frequencies. Pediatr Dent 2011; 33: 233–240.
 • 7. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016–2020. Available from: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/ monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej- -w-latach-2013-2015/ [cited: 4 October 2016].
 • 8. Chłapowska J, Gerreth K, Pilipczuk-Paluch K et al.: Ocena dynamiki próchnicy u 6-letnich dzieci z województwa lubuskiego. Dent Med Probl 2012; 49: 166–172.
 • 9. Borowska-Strugińska B, Żądzińska E, Bruzda-Zwiech A et al.: Prenatal and familial factors of caries in first permanent molars in schoolchildren living in urban area of Łódź, Poland. Homo 2016; 67: 226–234.
 • 10. Ebrahimi M, Ajami BA, Sarraf Shirazi AR et al.: Dental treatment needs of permanent first molars in Mashhad schoolchildren. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2010; 4: 52–55.
 • 11. Marczuk-Kolada G, Ustymowicz-Farbiszewska J, Stokowska W et al.: Ocena stanu uzębienia i zachowań prozdrowotnych dzieci 9- i 14-letnich z okolic Białegostoku. Cz. I. Ogólna ocena higieniczna. Nowa Stomatol 2000; (3): 9–12.
 • 12. Srinivasan D, Louis CJ: Evaluation of caries in deciduous second molar and adjacent permanent molar in mixed dentition. J Pharm Bioallied Sci 2015; 7 (Suppl 2): S572–S575.
 • 13. Rogalska A, Zieleniewicz K, Mikołajczyk M et al.: Poziom wiedzy rodziców na temat stanu jamy ustnej dzieci. Nowa Stomatol 2004; (2): 80–82.
 • 14. Lewicki C: Factors determined course, quality and effects health education 6–11 years old children in family. Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2001: 12.
 • 15. de Jong-Lenters M, Duijster D, Bruist MA et al.: The relationship between parenting, family interaction and childhood dental caries: a case-control study. Soc Sci Med 2014; 116: 49–55.
 • 16. Zanio-Kulaszewska A, Zduniak A, Zawadziński M et al.: Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim. Nowa Pediatr 2012; 16: 32–39.
 • 17. Borysewicz-Lewicka M, Wochna-Sobańska M: Stomatologiczne zachowania prozdrowotne ludności Polski w świetle badań epidemiologicznych wykonanych w roku 2003 w ramach programu „Miesiąc totalnie zdrowego uśmiechu”. Czas Stomatol 2007; 60: 377–383.
 • 18. Michalak E, Łoboda J, Chomyszyn-Gajewska M: Przyczyny zgłaszania się pacjentów do krakowskich gabinetów stomatologicznych w latach 2005–2006 i 2013–2014. Przegl Epidemiol 2015; 69: 913–918.
 • 19. Splieth CH, Bünger B, Pine C: Barriers for dental treatment of primary teeth in East and West Germany. Int J Paediatr Dent 2009; 19: 84–90.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-91b5f3df-6522-4ff9-8668-0227d97093f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.