PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 2 | 130–135
Article title

December insolation and ultraviolet B radiation are associated with multiple sclerosis mortality in Poland

Content
Title variants
PL
Grudniowe usłonecznienie i nadfioletowe promieniowanie B wykazują asocjację z umieralnością na stwardnienie rozsiane w Polsce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Rola czynników środowiskowych (CŚ) determinujących występowanie stwardnienia rozsianego (SM) jest przedmiotem bieżących badań. Cel: Ustalenie asocjacji pomiędzy przeszłą długością usłonecznienia oraz intensywnością promieniowania nadfioletowego B (UVB) i współczynnikami umieralności (WU) na SM w Polsce. Metoda: Badanie prowadzono na grupie 2172 osób z SM (M – 878, K – 1294), które zmarły w Polsce w latach 2004–2008. Regionalną przeszłą długość usłonecznienia zmierzono w godzinach (h), intensywność promieniowania UVB monitorowano w jednostkach odpowiadających minimalnej dawce wywołującej rumień (minimal erythema dose, MED), stężenie ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery rejestrowano w μg/m3. Pomiar promieniowania słonecznego i UVB wykonano w prowincjonalnych stacjach, zaś stężenia ozonu w terenowych stanowiskach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zbadano korelacje pomiędzy CŚ i regionalnymi surowymi WU (SWU) na SM. Posłużono się do tego celu testem Pearsona. Demograficzne dane otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego, zaś informację o CŚ uzyskano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Ochrony Środowiska. Wyniki: Roczny przeciętny, surowy WU na SM wśród 100 000 mieszkańców wyniósł 1,12 (SD 0,14). W północnej części kraju SWU sięgnął 1,20 (SD 0,18), zaś w części południowej 1,03 (SD 0,11). Ustalono istotną, odwróconą korelację pomiędzy przeszłą minimalną długością usłonecznienia w grudniu i SWU na SM w kraju: r = -0,518, p = 0,044. Znaleziono graniczną istotność odwróconej korelacji pomiędzy minimalną intensywnością promieniowania UVB w grudniu i SWU w Polsce: r = -0,478, p = 0,060. SWU w północnej części kraju kojarzył się nie tylko z niższym poziomem promieniowania UVB, lecz także z jego wiosennym, wolniejszym wzrostem i szybszym jesiennym spadkiem. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy stężeniem ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery lub roczną liczbą dni ze stężeniem ozonu powyżej 120 μg/m3 i SWU na SM. Wniosek: Umieralność na SM wykazała odwróconą asocjację z przeszłą grudniową długością usłonecznienia i intensywnością promieniowania nadfioletowego B w Polsce. Nie wykazano zależności między umieralnością i przeszłym stężeniem ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery.
EN
Background: The role of environmental factors (EF) determining the occurrence of multiple sclerosis (SM) is the subject of current investigations. Objective: To establish association between duration of insolation along with intensity of ultraviolet B (UVB) radiation and mortality rates for SM in Poland. Method: The study was based on assemblage of 2172 SM persons (M – 878, F – 1294) who died in Poland in the years 2004–2008. Regional previous duration of insolation was measured in hours, intensity of UVB radiation was monitored in minimal erythema dose units (MED), ozone concentration in the ground layer of atmosphere was recorded in μg/m3. Measurements of insolation, UVB radiation and ozone concentration were performed at provincial stations and territorial sites of the State Environmental Monitoring. EF were correlated to provincial crude mortality rates (CMR) for MS. Correlational test by Pearson was used in the study. Demographic data were obtained from the Central Statistical Office, information on EF was received from the Institute of Meteorology and the Institute of Environmental Protection. Results: Annual, average, crude MR for MS per 100,000 inhabitants in Poland was 1.12 (SD 0.14). In northern part it amounted to 1.20 (SD 0.18) and in southern part reached 1.03 (SD 0.11). Significant inverse correlation was found between previous minimal duration of insolation in December and CMR for SM in the country: r = -0.518, p = 0.044. Borderline significance of inverse correlation was established between minimal intensity of UVB radiation in December and crude death rates for SM in Poland: r = -0.478, p = 0.060. CMR for SM in northern Poland was accompanied not only by lower UVB radiation level, but also by slower spring increase and autumn faster decrease of radiation. No significant correlation was ascertained between the ground atmospheric ozone concentration or the annual number of days with ozone concentration above 120 μg/m3 and MS mortality rates. Conclusion: Inverse association was found between previous December insolation, UVB radiation level and mortality for SM in Poland. No correlation was ascertained between mortality and the part ozone concentration in the ground layer of the atmosphere.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
130–135
Physical description
Contributors
 • Samodzielna Lecznica Centrum w Warszawie
References
 • 1. Acheson E.: The epidemiology of multiple sclerosis. In: Matthews B., Acheson E., Batchelor J.: McAlpine’s Multiple Sclerosis. Churchill Livingstone. Edinburgh 1985: 3–46.
 • 2. Kurtzke J.: Epidemiologic evidence for multiple sclerosis as infection. Clin. Microbiol. Rev. 1993; 6: 382–427.
 • 3. Sadovnick D.: Genetic background of multiple sclerosis. Autoimmun. Rev. 2012; 11: 163–166.
 • 4. Simon K.C., Munger K.L., Ascherio A.: XVI European Charcot Foundation lecture: nutrition and environment, can MS be prevented? J. Neurol. Sc. 2011; 311: 1–8.
 • 5. Holick M.: Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers and cardiovascular disease. Am. J. Clin. Nutr. 2004; 80 (suppl.): 1678S–1688S.
 • 6. Marrie R.: Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology. Lancet Neurol. 2004; 3: 709–718.
 • 7. Bjørnevik K., Rüse T., Wesnes K. et al.: An age exposure effect in the association between sun exposure and the risk of MS in Norway and Italy. The EnvIMS study. MSJ 2012; 18 (suppl. 4): 15–16.
 • 8. Cendrowski W.: Gestational insolation and risk of multiple sclerosis in offspring. To be published.
 • 9. Ascherio A., Munger K., Lünemann J.: The initiation and prevention of multiple sclerosis. Nat. Rev. Neurol. 2012; 8: 602–612.
 • 10. Duthie M.S, Kinber I., Norval M.: The effect of ultraviolet radiation on the immune system. Br. J. Dermatol. 1999; 140: 995–1009.
 • 11. Hupperts R., Smolders J., Damoseaux J.: The effect of vitamin D on the adaptive immune system (T and B cells) in relation to clinical manifestations in MS. MSJ 2012; 18: (suppl. 4): 19.
 • 12. Engelsen O., Brustad M., Asknes L. et al.: Daily duration of vitamin D synthesis in human skin with relation to latitude, total ozone, altitude, ground cover, aerosols and cloud thickness. Photochem. Photobiol. 2005; 81: 125–129.
 • 13. Cendrowski W.: Relation of regional mortality and female-to-male ratio in multiple sclerosis to the past, long-term meteorological factors in Poland. Aktualn. Neurol. 2011; 11: 257–264.
 • 14. Norman J.E. Jr, Kurtzke J.F., Beebe G.W.: Epidemiology of multiple sclerosis in US veterans: 2. Latitude, climate and the risk of multiple sclerosis. J. Chronic Dis. 1983; 36: 551–559.
 • 15. Freedman D.M., Dosemici M., Alavanja M.C.: Mortality from multiple sclerosis and exposures to residential solar radiation: a case-control study based on death certificates. Occup. Environ. Med. 2000; 57: 418–421.
 • 16. van der Mei I.A., Ponsonby A.L., Blizzard L., Dwyer T.: Regional variation in multiple sclerosis prevalence in Australia and its association with ambient ultraviolet radiation. Neuroepidemiology 2001; 20: 168–174.
 • 17. Boström I., Landtblom A.M.: A mortality study of multiple sclerosis in Sweden. MSJ 2011; 17 (suppl. 10): S303.
 • 18. Cendrowski W.: [Reduction of multiple sclerosis-related mortality is associated with lower prevalence of tobacco smoking among Polish males]. Aktualn. Neurol. 2012; 12: 149–153.
 • 19. Massey W., Schoenberg B.: International patterns of mortality from multiple sclerosis. Neuroepidemiology 1982; 1: 189–196.
 • 20. Ascherio A., Munger K.L.: Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part II: Noninfectious factors. Ann. Neurol. 2007; 61: 504–513.
 • 21. Ebers G., Goodin D. (eds.): Multiple Sclerosis: Epidemiology, Genetics and Environmental Factors. Proceedings of the MS Forum. Parexel MMS. Worthing 2007: 7–31.
 • 22. Kampman M.T., Wilsgaard T., Mellgren S.I: Outdoor activities and diet in childhood and adolescence relate to MS risk above the Arctic Circle. J. Neurol. 2007; 254: 471–477.
 • 23. Leibowitz U., Sharon D., Alter M.: Geographic considerations in multiple sclerosis. Brain 1967; 90: 871–886.
 • 24. Pisacane A., Impagliazzo N., Russo M. et al.: Breast feeding and multiple sclerosis. BMJ 1994; 308: 1411–1412.
 • 25. Mirzaei F., Michels K., Munger K. et al.: Gestational vitamin D and the risk of multiple sclerosis in offspring. Ann. Neurol. 2011; 70: 30–40.
 • 26. Bäärnhielm M., Hedströn A., Kock I. et al.: Multiple sclerosis is associated with low previous ultraviolet radiation exposure and low level of current vitamin D: no interaction with HLA complex genes. Mult. Scler. 2010; 16 (suppl. 10): S19.
 • 27. Dickinson J.L., Perera D.I., van der Mei A.F. et al.: Past environmental sun exposure and risk of multiple sclerosis: a role for the Cdx-2 vitamin D receptor variant in this interaction. Mult. Scler. 2009; 15: 563–570.
 • 28. Castley A., Tschochner M., James I. et al.: Investigation in promoter HLA-DRB1 polymorphism in relation to putative VDRF motif: HLA-DRB1 allele associations and influence on risk of MS. MSJ 2011; 17 (suppl. 10): S334.
 • 29. Bäärnhielm M., Olsson T., Alfredsson L.: Fatty fish intake decrease multiple sclerosis risk among people exposed to low level of ultraviolet radiation. MSJ 2012; 18 (suppl. 4): 145.
 • 30. Lauer K.: Environmental risk factors in multiple sclerosis. Expert Rev. Neurother. 2010; 10: 421–440.
 • 31. Handel A., Giovannoni G., Ebers G. et al.: Environmental factors and their timing in adult-onset multiple sclerosis. Nat. Rev. Neurol. 2010; 6: 156–166.
 • 32. Ascherio A., Munger K.: Epidemiology of multiple sclerosis: environmental risk factors. In: Luschinetti C., Hohlfeld R. (eds.): Multiple Sclerosis 3. Saunders, Philadelphia 2010: 57–82.
 • 33. Munger K., Ascherio A.: Risk factors in the development of multiple sclerosis. Expert Rev. Clin. Immunol. 2007; 3: 739–748.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-91b1498e-a2f7-40c4-8b23-68cbdc2e2570
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.