PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 1 | 67-74
Article title

Czy zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu systemu szybkiego przejścia do drugiego dziecka?

Content
Title variants
EN
Are there favourable circumstances promoting the system of rapid transition to a second child?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cele pracy: Celem pracy jest próba oceny czy w naszym
kraju zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu tzw.
systemu szybkiego przejścia do drugiego dziecka. Na wstępie
charakteryzujemy sytuację demograficzną i metody stosowane
dla przeciwdziałania spadkowi urodzeń. System szybkiego
przejścia do drugiego dziecka jest ostatnio wdrażany
w niektórych krajach europejskich jako działanie, które jest
w stanie zwiększyć dzietność kobiet. Metody: Ocena została
oparta na analizie danych uzyskanych przez pobranie danych
poprzez dwie anonimowe, autorskie ankiety, którą rozprowadzono
pośród 138 studentek studiów pomostowych z zakresu
pielęgniarstwa realizujących naukę w PWSZ w Nysie
w roku akademickim 2012/2013. Dane uzyskane poprzez
to badanie ankietowe umożliwiły wyliczenia dla tej grupy
kobiet: wskaźnika dzietności, wskaźnika dzietności dokończonej
oraz przeciętnego wieku urodzenia pierwszego, drugiego
i ewentualnie kolejnych dzieci. Ankiety umożliwiły
analizę postaw i przekonań kobiet z przedziału wiekowego
<28, 55>. Druga z zastosowanych ankiet dotyczyła już ściśle
zapatrywań dotyczących podejmowania decyzji o szybkim
posiadaniu drugiego dziecka. Wyniki: Wskaźnik dzietności
dla ww. tej grupy kobiet wynosi 1,72. Jeśli uwzględnić jedynie
kobiety w wieku powyżej 40 lat to w podgrupie 86
kobiet wynosi on 1,95. Przeciętny wiek kobiet rodzących
pierwsze dziecko wynosi 24,43 lata, drugie dziecko 28,43
lata, trzecie dziecko 31,7 lata. Wnioski: Dość znaczna rozpiętość
pomiędzy przeciętnym wiekiem urodzenia pierwszego
i drugiego dziecka (ok. 4 lata) jak i oszacowane postawy
i zapatrywania badanych kobiet wskazują na
okoliczności sprzyjające promowaniu ww. systemu w naszym
kraju. Wydaje się, że jeśli uwzględnić zgłaszane przez
nasze respondentki warunki podejmowania decyzji o szybkim
posiadaniu drugiego dziecka, to promowanie tego systemu
wpłynęło by zapewne na liczbę urodzeń.
EN
The aim of this study was to evaluate whether in our
country there are circumstances favourable to the promotion
of the so-called “system of a rapid transition to the second
child” At the outset, we present the demographic situation
and the methods used to counteract the decline in births.
The system of a rapid transition to the second child is recently
implemented in some European countries as an action
that is able to increase the fertility of women. Methods:
The assessment was based on the analysis of data obtained
by two anonymous questionnaires, which was distributed
among 138 students of the supplementary studies for nurses
pursuing at Higher School of Applied Sciences in Nysa during
the academic year 2012/2013. Data obtained through
this survey allowed the calculation for this group of women:
fertility rate, total fertility rate and the average age of the
birth of the first, second, and alternatively a subsequent
child. The answers for the questions in our questionnaires
have enabled the analysis of the attitudes and beliefs of
women from the age <28.55> group. The second questionnaire
contained questions closely related to the decision of
having a second child quickly. Results: Fertility rate for the
mentioned group of women is 1.72. When considering only
women over the age of 40 years – in the subgroup of 86
women it is 1.95. The average age of women giving birth to
their first child is 24.43 years, to the second child is 28.43
years, to the third child is 31.7 years. Conclusions: The average
spread between the average age at birth of the first
and second child (about 4 years) and assessed attitudes and
beliefs of the women show the favourable circumstances to
the promotion of the proposed system in our country. It
seems that if one takes into account conditions reported by
our respondents necessary for decision of rapid possession
of the second child – the promotion of the considered system
probably could influence the number of births.
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
References
 • 1. Chmielewski M., Cierniak M., Kacprzak A. i wsp: Rocznik demograficzny 2011. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2011. Tekst dostępny także pod: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf
 • 2. Holzer-Żelażewska D., Tymicki K: Cohort and period fertility of Polish women 1945 – 2008. Studia Demograficzne. 2009; 155: 30-48.
 • 3. Strzelecki Z., Duszczyk M., Gałązka A. i wsp: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011. Rządowa rada ludnościowa. Warszawa, ISBN 978-83-7027-475-7. Tekst dostępny także pod: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/ BIP_raport_2010-2011.pdf
 • 4. Popko A., Smyrgała D. Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki. Ekspertyza IJ nr 1 (1)/2011. Instytut Jagielloński. Warszawa, 2011. Tekst dostępny także pod http://www. jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/07/ Ekspertyza-nr-1.– Kryzys-demograficzny-RP.pdf
 • 5. ESHRE Capri Workshop Group: Europe the continent with the lowest fertility. Hum. Reprod. Update. 2010; 16: 590-602.
 • 6. Yoldemir T., Oral E: Has fertility declined in recent decades? Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2012; 24: 119-126.
 • 7. Baranowska-Rataj A., Matysiak A: Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2012. Tekst dostępny także pod: www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/publikacje/ISiD_WP_ EwaluacjaPolitykiRodzinnej.pdf
 • 8. Duvander A., Lappegard T., Andersson G: Family policy and fertility: fathers’ and mothers’ use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden. J. Europ. Social Policy. 2010; 20: 45-57.
 • 9. Hank K., Kreyenfelf M: A multilevel analysis of child care and women’s fertility decisions in Western Germany. J. of Marriage and Family. 2003; 65: 584-596.
 • 10. Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C: Polityka społeczna w kryzysie. Instytut Polityki Społecznej UW. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2009
 • 11. Neyer G: Family policies and fertility in Europe: Fertility police at the intersection of gender policies, employment policies and care policies. MPIDR Working Paper nr 10. Max Planck Institute for Demographic Research, 2006, Rostock.
 • 12. Pszczółkowska D: Wywiad z Helene Perivier pt. Płodna Francja. Gazeta Wyborcza z dnia 27.06.2012.
 • 13. Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P. i wsp: Child care availability and first – birth timing in Norway. Demography. 2007; 44: 345-372.
 • 14. Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P. i wsp: Child care availability and fertility in Norway. Popul. Develop. Rev. 2010; 36: 725-748.
 • 15. Stock G. Warum die Geburtenrate in Deutschland niedrig ist. Die Welt. 2012, 10, 11. Tekst dostępny także pod:http://www. welt.de/wissenschaft/article109850347/ Warum-die-Geburtenrate-in-Deutschland-niedrig-ist.html
 • 16. Neyer G., Andersson G: Consequences of fertility polices on childbearing behavior: effects or artifacts?, Popul. Develop. Rev. 2008; 34: 600-724.
 • 17. Lalive R., Zweimuller J: How does parental leave affect fertility and return to work? Evidence from two natural experiments. Quartely J. Economics. 2009; 124: 1363-1402.
 • 18. Brodziak A., Wolińska A., Ziółko E. Próba weryfikacji interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek liczby urodzeń i niską dzietność. Med Środ, 2012, 15(4): 104-115.
 • 19. Kędelski M., Paradysz J: Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2006.
 • 20. Okólski M: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2005.
 • 21. Baird D.T., Collins J., Egozcue J. et al. Fertility and ageing. Hum. Reprod. Update. 2005, 11, 261-276.
 • 22. Matorras R., Matorras F., Exposito A. i wsp: Decline in human fertility rates with male age: a consequence of a decrease in male fecundity with aging? Gynecol. Obstet. Invest. 2011; 71: 229-235.
 • 23. Hvidtfeldt U.A., Gerster M., Knudsen L.B. i wsp: Are low Danish fertility rates explained by changes in timing of births? Scand. J. Public. Health., 2010; 38: 426-433.
 • 24. Bazak A: Prawdziwa polityka prorodzinna potrzebuje prawdziwej rewolucji http://wpolityce.pl/artykuly/44551-prawdziwa- polityka-prorodzinna-potrzebuje-prawdziwej-rewolucji [21.01.2013]
 • 25. The World Factbook [29.11.2012]https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html
 • 26. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_birth_rate [29.11.2012]
 • 27. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_ dependent_territories_by_death_rate [ 29.11.2012]
 • 28. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_ by_fertility_rate [ 29.11.2012]
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-918a2ae1-0bff-43fb-a023-05b17e8d5ea0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.