PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 193-198
Article title

Matczyna reprezentacja dziecka – modele teoretyczne i ich znaczenie dla praktyki klinicznej

Content
Title variants
EN
Maternal representation of the child – theoretical models and its practical implications
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Contemporary trend in studies on the origin of mental disorders in children emphasises the importance of child-mother relationship. Since birth, quality of this relationship determines the child’s development and any disorders manifesting in the child are associated with faulty relationship between mother and child. The subject of this paper is one component of this relationship: maternal representation of the child. It is defined as internal image of the child, encompassing own opinion about the child’s needs, preferences and personality, as well as evaluation of perceived features, behaviours and emotional attitude towards the child. Beside these elements, concerning the child as a person, maternal representation of the child includes also the representation of mother herself, father, her own mother and other important persons. Four models of representation are described, each one addressing another aspect thereof. The first one – the ontogenetic model describes the origin of maternal representation of child. The second – the divergence model emphasises differences in child’s representation in particular persons having contact with it. The next – the predominating subject model shows associations of maternal life history with representation of child. Finally, the last one – the concordance model focuses on formal features of representation of own mother in the child’s mother. The paper presents particular models of representation and their implications for clinical practice.
PL
Współczesny nurt badań nad genezą zaburzeń występujących u dzieci wskazuje na znaczenie relacji dziecka z matką. Od urodzenia dziecka jakość tej relacji determinuje rozwój dziecka, a zaburzenia występujące u dziecka wiązane są z nieprawidłowościami występującymi między matką a dzieckiem. Przedmiotem tej pracy jest jeden z elementów relacji – matczyna reprezentacja dziecka. Definiowana jest jako wewnętrzny obraz dziecka, zawierający przekonania o potrzebach, preferencjach, osobowości dziecka oraz ocenę spostrzeganych jego cech, zachowań, emocjonalny stosunek do dziecka. Obok tych elementów, które dotyczą dziecka jako osoby, matczyna reprezentacja dziecka zawiera także reprezentację siebie matki, ojca dziecka, jej własnej matki oraz innych osób znaczących. Opisano cztery modele reprezentacji, z których każdy przedstawia inny jej aspekt. Pierwszy z nich – model ontogenetyczny opisuje genezę matczynej reprezentacji dziecka, drugi – model rozbieżności zwraca uwagę na różnice występujące w reprezentacji dziecka u różnych osób mających z nim kontakt. Kolejny – model dominującego tematu pokazuje związek historii życia matki z reprezentacją jej dziecka, wreszcie ostatni – model spójności koncentruje się na formalnych cechach reprezentacji własnej matki u matki dziecka. W pracy przedstawiam modele reprezentacji oraz ich implikacje dla praktyki klinicznej.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
193-198
Physical description
Contributors
 • Milena Gracka-Tomaszewska, Pracownia Psychologii Klinicznej Dziecka, Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel.: 022 554 97 43 lub 554 97 71
References
 • 1. Gracka-Tomaszewska M.: Reprezentacja dziecka często chorującego u jego matki. Nowiny Psychol. 2000; (1): 26-31.
 • 2. Gracka-Tomaszewska M.: Znaczenie relacji dziecka z matką dla jego stanu zdrowia z perspektywy psychologa. Pe-diatr. Pol. 2000; 75: 809-814.
 • 3. Stern D.N.: Affects in the context of the infant’s lived experience: some considerations. Int. J. Psychoanal. 1988: 69 (cz. 2): 233-238.
 • 4. Bretherton I.: Communication patterns, internal working models, and the intergenerational transmission of attachment relationships. Infant Mental Health Journal 1990: 11:237-252.
 • 5. Stern D.N.: The Motherhood Constellation. A Unified View of Parent-Infant Psychotherapy. Basic Books, New York 1995.
 • 6. Mahler M.S., Pine F., Bergman A.: The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation. Basic Books, New York 1975.
 • 7. Brazelton T.B., Cramer B.G.: The Earliest Relationship: Parents, Infants, and the Drama of Early Attachment. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York 1990.
 • 8. Stern D.N.: Maternal representations: a clinical and subjective phenomenological view. Infant Mental Health Journal 1991; 12: 174-186.
 • 9. Bielawska-Batorowicz E.: Ciąża i poród w świetle badań psychologicznych. Przegląd Psychologiczny 1987; 30: 679-694.
 • 10. Kornas-Biela D.: Wokół początków życia ludzkiego. Nasza Księgarnia, Warszawa 1993.
 • 11. ZeanahC.H. (red.): Handbook of Infant Mental Health. The Guilford Press, New York 1993.
 • 12. Zeanah C.H., Benoit D., Hirschberg L. i wsp.: Mothers’ representations of their infants are concordant with infant attachment classifications. Developmental Issues in Psychiatry and Psychology 1994; 1: 9-18.
 • 13. Zeanah C.H., Boris N.W, Scheeringa M.S.: Psychopathology in infancy. J. Child Psychol. Psychiatry 1997; 38: 81-99.
 • 14. Seifer R., Dickstein S.: Parental mental illness and infant development. W: Zeanah C.H. (red.): Handbook of Infant Mental Health. The Guilford Press, New York 1993.
 • 15. Winnicott D.W.: The theory of the parent-infant relationship. Int. J. Psychoanal. 1960; 41: 585-595.
 • 16. Cramer B.: Zawód dziecko. WAB, Warszawa 1994.
 • 17. Gracka-Tomaszewska M., Radoszewska J.: Sposób spostrzegania dziewczynek z zespołem Turnera przez rodziców. Medycyna Wieku Rozwojowego 2001; 5.
 • 18. Kutter P.: Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświadomych. GWP, Gdańsk 1998.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-91465c1e-1151-453a-91b2-986726fc84ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.