PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 1-2 | 13–19
Article title

Wpływ ćwiczeń według Emila Jaques-Dalcroz’a na kształtowanie koordynacji ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym

Content
Title variants
EN
Effect of exercise by Emile Jaques-Dalcroze on formation of motor coordination in preschool children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Głównym założeniem programu badawczego była ocena wpływu metody Emila Jaques-Dalcroze’a na kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych z zakresu zachowania równowagi, rytmizacji, szybkiej reakcji oraz orientacji w przestrzeni u dzieci 6-letnich. MATERIAŁ I METODY Materiał opracowania stanowią wyniki badań 40 zdrowych 6-letnich dzieci, podzielonych losowo na dwie grupy – kontrolną (dzieci uczęszczające na gimnastykę korekcyjną) i badaną (dzieci uczestniczące w ćwiczeniach prowadzonych metodą Emila Jaques-Dalcroze’a). W trakcie badań w obu grupach dokonano pomiarów koordynacyjnych zdolności motorycznych opartych na następujących testach motorycznych: test orientacji w przestrzeni „Marsz do celu”, test równowagi „Wstań i idź”, test rytmizacji „Rytmiczne bębnienie rękami”, test szybkiej reakcji „Zatrzymanie opadającej laski”. WYNIKI Wyniki uzyskane w grupie badanej w porównaniu z wynikami grupy kontrolnej wskazują na przyspieszenie rozwoju motorycznego dzieci z zakresu umiejętności: równowagi, szybkiej reakcji oraz rytmizacji. WNIOSKI Porównanie wpływu standardowych ćwiczeń gimnastycznych z ćwiczeniami zgodnymi z metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci 6-letnich wykazało, że najlepsze rezultaty osiąga się u nich poprzez połączenie rytmiki z elementami ćwiczeń gimnastycznych.
EN
BACKGROUND The main goal of the research program was to evaluate the infl uence of Emile Jaques-Dalcroze method on the formation of coordination of motor skills with children aged 6 according to the balance, rhythmicity, rapid response and space orientation. MATERIAL AND METHODS The content of the paper are the results of 40 healthy children of six years old, randomly divided into two groups – control (gymnastics) and test (Emile Jaques-Dalcroze method). In the course of study in both groups were measured motor abilities of coordination based on the following motor tests : test of spatial orientation “March to the point” balance test “Get Up and Go”, rhythmicity test” rhythmic drumming of hands, “a rapid response test” Stop falling sticks”. RESULTS The results obtained in the study group compared to the control group show an acceleration of the motor development of children with skills: balance, rapid response, and rhythmicity. CONCLUSION Comparison of the eff ect of standard exercise gym with classes consistent with the method of Emile Jaques-Dalcroze in the development of coordination of motor skills in children aged 6 years showed that the best results in preschool children is achieved through a combination of rhythmic elements of exercise gym
Discipline
Year
Volume
65
Issue
1-2
Pages
13–19
Physical description
Contributors
 • Katedra Rehabilitacji
author
 • Klinika Rehabilitacji Katedry Rehabilitacji Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-635 Katowice ul. Ziołowa 45/47
 • Klinika Rehabilitacji Katedry Rehabilitacji Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Rehabilitacji Katedry Rehabilitacji Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2002.
 • 2. Brown J., Sherrill C., Gench B. Eff ects of an integrated physical edutaction/music program In changing Elary childchood perceptual-motor performance. Perceptuao and Motor Skills 1981; 53(1): 151–154.
 • 3. Jaques-Dalcroze E. Pisma wybrane. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
 • 4. Brzozowska-Kuczkiewicz M. Emil Jaques- Dalcroze i jego rytmika. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
 • 5. Owczarek S. Gimnastyka przedszkolaka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001.
 • 6. Antoszczuk G. Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004.
 • 7. Wlaźnik K. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli wychowania fi zycznego w przedszkolu. Wydawnictwo-Juka, Warszawa 1999.
 • 8. Olszewska E. Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu jako jeden z elementów kształtowania postawy. Wychow. Fiz. Zdr. 1998; 45(4): 54–58.
 • 9. Drohomirecki A. Kotarska K. Sposoby pomiaru sprawności fi zycznej małego dziecka. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2005.
 • 10. Kronenberger M. Podstawowe założenia rytmiki jako punkt wyjścia do działań terapeutycznych. Med. Man. 2004; 8(1/2): 37–40.
 • 11. http//: www.dalcroze.ch. [21.04.2011]
 • 12. http//: www.joanllongueres.com [21.04.2011]
 • 13. http//: www.dalcroze.fr [21.04.2011]
 • 14. http//: www.dalcroze.be [21.04.2011]
 • 15. http//: www.fi er.com [21.04.2011]
 • 16. http//: www.allianceamm.org [21.04.2011]
 • 17. http//: www.dalcrozeusa.org [21.04.2011]
 • 18. Pasternak A. Metoda rytmiki Emila Jaquesa-Dalcroze’a w terapii dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Arteterapia w medycynie i edukacji, Łódź 2008, 159–167.
 • 19. Smoczyńska U. O rytmice w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu 1993; 6: 358–362.
 • 20. Gruberne-Bernacka B. Dalcroze w Polsce i na świecie. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2008; 4: 73–77.
 • 21. Przedszkole nr 38 w Krakowie. Arkusz diagnozy dziecka 6-letniego 2008.
 • 22. Chobocka E. Rozwój sprawności ruchowej. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Spółka zo.o. Warszawa 2005.
 • 23. Dutkiewicz K., Kamińska K. Edukacja zdrowotna, program przeznaczony dla przedszkoli. Nasza Księgarnia, Warszawa 2002.
 • 24. Boyarsky T L. Dalcroze eurythmics: an approach to early training of the nervous system. Semin. Neurol. 1989; 9: 105–114.
 • 25. Kostiukow A, Rostkowska E, Samborski W. Badanie zdolności zachowania równowagi ciała. Rocz. PAM 2009; 55(3), 102–109.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9107e584-e9db-493f-b5ed-2614a7d59386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.