PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 4 | 350-356
Article title

Dieta w profilaktyce osteoporozy – zalecenia i kontrowersje

Content
Title variants
EN
Dietary prevention of osteoporosis – recommendations and controversies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osteoporoza jest układową chorobą metaboliczną charakteryzującą się zanikiem masy kostnej i jej zaburzoną mikroarchitekturą, prowadzącą do wzmożonej łamliwości kości. Dane epidemiologiczne wskazują na wzrost częstości złamań osteoporotycznych. Wysokie koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne leczenia osteoporozy skłaniają do poszukiwania skutecznych metod profilaktyki. Rozważając wieloczynnikową etiologię schorzenia, wśród udokumentowanych czynników ryzyka należy wymienić: wiek, płeć, uwarunkowania etniczno-genetyczne, aktualne lub przebyte przewlekłe choroby, steroidoterapię oraz styl życia. Właśnie w czynnikach modyfikujących styl życia, obejmujących żywienie i aktywność fizyczną (obciążenia mechaniczne kości), upatruje się możliwość korekty masy szkieletowej i jakości tkanki kostnej, efektywnej pierwotnej profilaktyki osteoporozy skierowanej do całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży. Wyniki dotychczasowych badań oceniających wpływ diety na redukcję złamań osteoporotycznych są niejednoznaczne, trudne do interpretacji i przełożenia na konkretne zalecenia żywieniowe. Wprawdzie istnieje szereg dowodów korzystnego działania pewnych składników żywieniowych na metabolizm szkieletowy w okresie rozwoju i inwolucji (biopierwiastki, witaminy D, K i C, izoflawony roślinne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3), ale zarówno ocena spożycia tych czynników pokarmowych, jak i monitorowanie ich wpływu na kość w praktyce pozostają niezwykle trudne. Korzystna rola wapnia i witaminy D w homeostazie mineralnej ustroju i metabolizmie kostnym została gruntownie udowodniona, jednakże konieczne są dalsze badania, zwłaszcza prospektywne z randomizacją, w celu ustalenia optymalnej podaży wapnia, dawki, biodostępności i jego źródeł pokarmowych oraz wskazań do prewencyjnej suplementacji. Ze względu na powszechny deficyt i niedostateczną podaż dietetyczną witaminy D zgodnie z aktualnymi wytycznymi profilaktyki osteoporozy cała populacja powinna zostać objęta suplementacją tego związku, w ściśle określonych dawkach, zależnych od wieku, płci i pory roku.
EN
Osteoporosis is a systemic metabolic disease characterized by loss of bone mass and its impaired microarchitecture, resulting in an increased risk of fragility fracture. Epidemiological data indicate an increase in the incidence of osteoporotic fractures worldwide. The high cost of health, social and economic treatment of osteoporosis requires seeking effective methods of prevention. Considering the multifactorial aetiology of osteoporosis, to the well documented risk factors belong: age, gender, ethnogenetic factors, current or history of chronic disease, steroid therapy and lifestyle. The modifying lifestyle factors as nutrition and physical activity are the potential tools for effective primary prevention of osteoporosis addressed to the whole of society, with particular emphasis on the paediatric population. The results of previous studies evaluating the effect of diet on the reduction of osteoporotic fractures are ambiguous, difficult to interpret and translate into specific dietary recommendations. Although there is a lot of evidence of beneficial effects on skeletal metabolism due to intake of various nutrients (macro- and micronutrients, vitamins D, K and C, isoflavones, plant, polyunsaturated fatty acids omega-3), but both the intake assessment of these nutrients and the monitoring their impact on bone remains extremely difficult in practice. Beneficial role of calcium and vitamin D in mineral homeostasis and bone metabolism has been thoroughly proven, however, further studies are needed, particularly prospective and randomized, in order to determine the optimal calcium intake, dose, bioavailability and nutrient sources, and indications for preventive supplementation. Due to the wide‑spread deficit and insufficient dietary intake of vitamin D, in the light of current guidelines for osteoporosis prevention, the entire population should receive supplementation of vitamin D in the doses strictly dependent on age, sex and season.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
350-356
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Johnell O., Kanis J.A.: An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos. Int. 2006; 17: 1726–1733.
 • 2. Tłustochowicz W., Korkosz M.: Osteoporoza. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006: 1743–1745.
 • 3. Dent C.E.: Keynote address: Problems in metabolic bone disease. Proceedings of the International Symposium on Clinical Aspects of Metabolic Bone Disease 1973: 1–7.
 • 4. Charzewska J., Chojnowska Z.: Osteoporoza. W: Jarosz M. (red.): Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 369–374.
 • 5. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2007: 152–153.
 • 6. Arden N.K.: Czynniki ryzyka osteoporozy. W: Arden N.K., Spector T.D.: Osteoporoza: aktualny stan wiedzy. Borgis, Warszawa 2000: 36–49.
 • 7. Winzenberg T.M., Shaw K., Fryer J., Jones G.: Calcium supplementation for improving bone mineral density in children. Cochrane Database Syst. Rev. 2006; (2): CD005119.
 • 8. Wojtasik A., Bułhak-Jachymczyk B.: Składniki mineralne. W: Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL, Warszawa 2008: 233–234.
 • 9. Stanosz S., Chlubek D., Kuligowski D. i wsp.: Rola mleka krowiego w leczeniu osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Nowa Klinika – Osteoporoza 1994; 5: 49–52.
 • 10. Hong H., Kim E.K., Lee J.S.: Effects of calcium intake, milk and dairy product intake, and blood vitamin D level on osteoporosis risk in Korean adults: analysis of the 2008 and 2009 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Nutr. Res. Pract. 2013; 7: 409–417.
 • 11. Warensjö E., Byberg L., Melhus H. i wsp.: Dietary calcium intake and risk of fracture and osteoporosis: prospective longitudinal cohort study. BMJ 2011; 342: 1473–1477.
 • 12. Merrilees M.J., Smart E.J., Glichrist N.L. i wsp.: Effects of dairy food supplements on bone mineral density in teenage girls. Eur. J. Nutr. 2000; 39: 256–262.
 • 13. Beaudoin C.M., Blum J.W.: Calcium knowledge, dietary calcium intake and bone mineral content and density in young women. N. Am. J. Psychol. 2005; 7: 265–277.
 • 14. Konstantynowicz J., Nguyen T.V., Kaczmarski M. i wsp.: Fractures during growth: potential role of a milk-free diet. Osteoporos. Int. 2007; 18: 1601–1607.
 • 15. Konstantynowicz J., Białokoz-Kalinowska I., Motkowski R. i wsp.: The characteristics of fractures in Polish adolescents aged 16–20 years. Osteoporos. Int. 2005; 16: 1397–1403.
 • 16. Ramsubeik K., Keuler N.S., Davis L.A., Hansen K.: Factors associated with calcium absorption in postmenopausal women: a post hoc analysis of dual-isotope studies. J. Acad. Nutr. Diet. 2013; S2212-2672(13)01278-1.
 • 17. Hilger J., Friedel A., Herr R. i wsp.: A systematic review of vitamin D status in populations worldwide. Br. J. Nutr. 2014; 14: 23–45.
 • 18. Winzenberg T., Jones G.: Vitamin D and bone health in childhood and adolescence. Calcif. Tissue Int. 2013; 92: 140–150.
 • 19. Karczmarewicz E., Łukaszkiewicz J., Lorenc R.S.: Witamina D – mechanizm działania, badania epidemiologiczne, zasady suplementacji. Standardy Medyczne 2007; 4: 169–174.
 • 20. Płudowski P., Karczmarewicz E., Bayer M. i wsp.: Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe – recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol. Pol. 2013; 64: 319–327.
 • 21. Calvo M.S., Park Y.K.: Changing phosphorus content of the U.S. diet: potential for adverse effects on bone. J. Nutr. 1996; 126: 1168–1180.
 • 22. Sojka J.E., Weaver C.M.: Magnesium supplementation and osteoporosis. Nutr. Rev. 1995; 53: 71–74.
 • 23. Hardcastle A.C., Aucott L., Reid D.M., Mcdonald H.M.: Associations between dietary flavonoid intakes and bone health in a Scottish population. J. Bone Miner. Res. 2011; 5: 941–947.
 • 24. Ma D.F., Qin L.Q., Wang P.Y., Katoh R.: Soy isoflavone intake increases bone mineral density in the spine of menopausal women: meta-analysis of randomized controlled trails. Clin. Nutr. 2008; 27: 57–64.
 • 25. Wei P., Liu M., Chen Y., Chen D.C.: Systemic review of soy isoflavone supplements on osteoporosis in women. Asian Pac. J. Trop. Med. 2012; 5: 243–248.
 • 26. Taku K., Melby M.K., Nishi N. i wsp.: Soy isoflavones for osteoporosis: an evidence-based approach. Maturitas 2011; 70: 333–338.
 • 27. Taku K., Melby M.K., Kurzer M.S. i wsp.: Effects of soy isoflavone supplements on bone turnover markers in menopausal women: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Bone 2010; 47: 413–423.
 • 28. Chin K.Y., Ima-Nirwana S.: Can soy prevent male osteoporosis? A review of the current evidence. Curr. Drug Targets 2013; 14: 1632–1641.
 • 29. Jugdaohsingh R., Hui M., Anderson S.H. i wsp.: The silicon supplement ‘Monomethylsilanetriol’ is safe and increases the body pool of silicon in healthy Pre- menopausal women. Nutr. Metab. (Lond.) 2013; 10: 37–39.
 • 30. Macdonald H.M., Hardcastle A.C., Jugdaohsingh R. i wsp.: Dietary silicon interacts with oestrogen to influence bone health: evidence from the Aberdeen Prospective Osteoporosis Screening Study. Bone 2012; 50: 681–687.
 • 31. Lau B.Y., Cohen D.J., Ward W.E., Ma D.W.: Investigating the role of polyunsaturated fatty acids in bone development using animal models. Molecules 2013; 18: 14203–14227.
 • 32. Kelly O.J., Gilman J.C., Kim Y., Ilich J.Z.: Long-chain polyunsaturated fatty acids may mutually benefit both obesity and osteoporosis. Nutr. Res. 2013; 33: 521–533.
 • 33. Christianson M.S., Shen W.: Osteoporosis prevention and management: nonpharmagologic and lifestyle options. Clin. Obstet. Gynecol. 2013; 56: 703–710.
 • 34. Gajic-Veljanoski O., Bayoumi A.M., Tomlinson G. i wsp.: Vitamin K supplementation for the primary prevention of osteoporotic fractures: is it cost-effective and is future research warranted? Osteoporos. Int. 2012; 23: 2681–2692.
 • 35. Hamidi M.S., Gajic-Veljanoski O., Cheung A.M.: Vitamin K and bone health. J. Clin. Densitom. 2013; 16: 409–413.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-909d6ff6-3eb5-4f75-b9f6-775a4fc25a25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.