PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 349–356
Article title

Nutritional regimen and physical activity of schoolchildren from urban and rural areas

Content
Title variants
PL
Sposób żywienia i aktywność fizyczna dzieci szkolnych ze środowisk miejskiego i wiejskiego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Balanced nutrition guarantees the harmonious development of schoolchildren. Proper eating habits and physical activity should prevent diet-dependent diseases. The aim of the paper was to specify the nutritional mistakes, physical activity and differences in the nutritional regimen of urban and rural schoolchildren. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in September 2015 in Częstochowa among schoolchildren from the 4th to 6th grade of primary school from urban and rural areas. It was conducted with the authors' own questionnaire. RESULTS: The majority of the surveyed children (79.33%) eat the first breakfast daily. The biggest examined group (82.69%) eat a sandwich prepared at home for the second breakfast. 32.69% of the schoolchildren do not eat a snack. The largest number of them drink mineral water (35.10%), 87.02% always take part in Physical Education classes. 47.12% regularly attend additional sports classes, yet 52.88% do not engage in regular physical activities. CONCLUSIONS: 1. Some of the nutritional mistakes made by the children include: not eating the first breakfast or not eating the first breakfast at home, eating dinner both at school and home, not eating a snack and a low intake of mineral water during the day. 2. The differences found in the nutritional regimen of schoolchildren depending on their place of residence regard: food consumed for the second breakfast, time of eating supper and beverages drunk during the day. 3. Children from urban areas significantly more often take part in physical activities after school.
PL
WSTĘP: Prawidłowe i zbilansowane żywienie dzieci w wieku szkolnym gwarantuje harmonijny rozwój młodych organizmów. W tym okresie kształtują się nawyki żywieniowe, które w połączeniu z odpowiednią aktywnością fizyczną powinny zapobiegać chorobom dietozależnym. Celem pracy było określenie błędów żywieniowych, aktywności fizycznej oraz różnic w sposobie żywienia dzieci w wieku szkolnym ze środowisk miejskiego i wiejskiego. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono we wrześniu 2015 r. na terenie powiatu częstochowskiego, wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych ze środowisk miejskiego i wiejskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. WYNIKI: Większość ankietowanych dzieci (79,33%) codziennie spożywa pierwsze śniadanie. Również najliczniejsza grupa badanych (82,69%) najczęściej na drugie śniadanie w szkole spożywa kanapkę przygotowaną w domu. Podwieczorku nie zjada 32,69% badanych uczniów. Najwięcej ankietowanych pije wodę mineralną (35,10%). Na lekcjach wychowania fizycznego w szkole zawsze ćwiczy 87,02% uczniów. Poza szkołą regularnie na dodatkowe zajęcia fizyczne uczęszcza 47,12% dzieci, natomiast 52,88% nie wykazuje systematycznej aktywności fizycznej. WNIOSKI: 1. Do błędów żywieniowych popełnianych przez nieliczną grupę dzieci należą: niespożywanie pierwszego śniadania lub spożywanie pierwszego śniadania poza domem, spożywanie obiadu zarówno w szkole, jak i w domu, niespożywanie podwieczorku oraz niska ilość wody mineralnej wypijana w ciągu dnia. 2. Różnice w sposobie żywienia dzieci w zależności od miejsca zamieszkania dotyczą: spożywanego posiłku na drugie śniadanie, pory spożywania kolacji oraz spożywanych w ciągu dnia napoi. 3. Istotnie częściej dzieci z miasta podejmują regularną aktywność fizyczną po szkole, w obu środowiskach najbardziej popularną formą jest piłka nożna oraz taniec.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
349–356
Physical description
Contributors
 • Epidemiology Faculty, Department of Epidemiology and Biostatics, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice
 • Epidemiology Faculty, Department of Epidemiology and Biostatics, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Harton A. Zachowania żywieniowe dzieci w Polsce. W:. Zdrowie publiczne. Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym. T. II. Red. J. Szymborski, W. Zatoński Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 115–133.
 • 2. Sosnowska-Bielicz E., Wrótniak J. Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W: Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży. Red. A. Wiatrowska, A. Bieganowska, A. Witek. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2013; 32: 147–165.
 • 3. Regional Committee for Europe. European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020. WHO. Copenhagen. Denmark 2014, s. 6–7.
 • 4. Kostecka M. Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Med. Og. Nauk. i Zdr. 2014; 20(2): 208–213.
 • 5. Roszko-Kirpsza I., Olejnik BJ., Zalewska M., Marcinkiewicz S., Ma-ciorowska E. Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży regionu Podlasia. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(4): 799–805.
 • 6. Krawczyński M. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help-Med s.c. Kraków 2008, s. 102.
 • 7. Mazur J. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle uwarunkowań socjodemograficznych. Wynik badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015, s. 139–140.
 • 8. Fairclough S.J., Hackett A.F., Davies I.G. Gobbi R., Mackintosh K.A., Warburton G.L., Stratton G., van Sluijs E.M., Boddy L.M. Promoting healthy weight in primary school children through physical activity and nutrition education: a pragmatic evaluation of the CHANGE! randomised intervention study. BMC Public Health 2013; 13; 626. DOI: 10.1186/1471-2458-13-626.
 • 9. Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., Małgorzewicz S., Wyrzyko-wski B., Łysiak-Szydłowska W. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast. Endokrynol. Otył. 2010; 6(2): 59–66.
 • 10. Hałacz J., Warechowska M. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10–12 lat mieszkających w Olsztynie. Pediatr. Endocrinol. Diabetes. Metab. 2015; 23(1): 23–31.
 • 11. Zimna-Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E. Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawowa. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 2009; 4(65): 195–203.
 • 12. Wojtyła-Buciora P., Żukiewicz-Sobczak W., Wojtyła K., Marcinkowski J.T. Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim – w opinii dzieci i ich rodziców. Probl. Hig. Epidemiol. 2015; 96(1): 245–253.
 • 13. Kołłajtis-Dołowy A., Matysiuk E., Boniecka I. Zwyczaje żywieniowe wybranej grupy dzieci 11-12-letnich z Białegostoku. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 2007; 6(55): 335–342.
 • 14. Jarosz M. Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Instytut Żywności i Żywienia; Warszawa 2013, s. 9–10.
 • 15. Niewiadomski T., Napierała M., Pezala M., Zukow W. Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia uczniów w wieku 10–13 lat ze szkoły podstawowej nr 9 w Inowrocławiu. Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(6): 355–374.
 • 16. Pitucha A., Metera A. Charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym w Górze Puławskiej. Zeszyty Naukowe WSSP 2013;17: 67–85.
 • 17. Thorn J.E., DeLellis N., Chandler J.P., Boyd K. Parent and child self-reports of dietary behaviors, physical activity, and screen time. J. Pediatr. 2013; 162(3): 557–561.
 • 18. Väistö J., Eloranta A-M., Viitasalo A., Tompuri T., Lintu N., Karjalainen P., Lampinen E.K., Ågren J., Laaksonen D.E., Lakka H.M., Lindi V., Lakka T.A. Physical activity and sedentary behaviour in relation to cardiometabolic risk in children: cross-sectional findings f rom the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2014; 11(55): 1–10.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-906ad04a-a444-4c81-85df-25aed92334e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.