PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 9 | 4 | 27-39
Article title

Dolegliwości bólowe kręgosłupa i kończyn górnych u kontrabasistów

Content
Title variants
EN
Pain of the spine and upper limbs in double bass players
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była analiza dolegliwości bólowych występujących u kontrabasistów w obrębie kończyny górnej i kręgosłupa. Materiał i metody: Porównano dwie grupy muzyków z różnym stażem gry na instrumencie i rozpatrzono struktury anatomiczne, które ulegają największym obciążeniom. Badaniem objęto grupę 50 muzyków w wieku od 17 do 31 roku życia. W celu pozyskania danych na temat częstotliwości, lokalizacji i charakteru dolegliwości bólowych zastosowano samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej. Ankieta została zaprojektowana na podstawie dostępnych kwestionariuszy wykorzystywanych do badań nad schorzeniami muzyków instrumentalistów (Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms oraz Evaluation of Performing Artist). Ankietowani odpowiadali na pytania nie tylko dotyczące dolegliwości bólowych, ale także czynników, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na ich przebieg. Analiza stylu życia, czy poziomu świadomości z zakresu zagrożeń zawodowych i profilaktyki została zawarta w 30 pytaniach o charakterze otwartym i zamkniętym. Wyniki: Wyniki wskazują na wysoki odsetek kontrabasistów cierpiących z powodu dolegliwości bólowych. Najczęściej występującymi dolegliwościami bólowymi u ankietowanych kontrabasistów okazały się bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego, obręczy barkowej oraz nadgarstka i ręki. Staż gry wpływał negatywnie na nasilenie objawów bólowych, którym często towarzyszyły inne symptomy, takie jak promieniowanie bólu, utrata koncentracji, czy utrudnione wykonywanie precyzyjnych ruchów. Wnioski: Można wnioskować, że praca muzyka związana jest pewnym ryzykiem zawodowym i wpływa na stan zdrowia muzyków.
EN
Aim of the study: The aim of this study was to analyse pain occurring in double bass players within the upper limb and spine. Materials and methods: Two groups were compared depending on the length of time the instrument was played and the anatomical structures that were subjected to the greatest loads were considered. A group of 50 musicians of different ages from 17 to 31 years old was included in the study. In order to obtain data on the frequency, location and nature of pain, a self-prepared questionnaire was used in electronic form. The survey was designed on the basis of available questionnaires used to study the diseases of instrumentalist musicians (Standardized Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms and Evaluation of Performing Artist). Respondents answered questions not only about pain, but also factors that can significantly affect their course. The analysis of lifestyle or level of awareness in the field of occupational hazards and prevention was included in 30 open-ended and closed questions. Results: The results indicate a high percentage of double bass players suffering from pain. The most common pain in the surveyed double bass players it turned out to be pain in the lumbo-sacral segment, shoulder girdle, wrist and hand. The duration of the game had a negative impact on the severity of pain symptoms, which were often accompanied by other symptoms such as pain radiation, loss of concentration, or difficulties in making precise movements. Conclusions: It can be concluded that music work is subject to certain occupational risk and affects on the health of the musicians.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
27-39
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Fizjoterapii University of Physical Education, Department of Physiotherapy, Cracow, Poland Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Ręki w Krakowie Specialist Hand Rehabilitation Center in Cracow, Poland
author
References
 • [1] Kok, L. M., Huisstede, B. M., Voorn, V. M., Schoones, J. W., & Nelissen, R. G. (2016). The occurrence of musculoskeletal complaints among professional musicians: a systematic review. International archives of occupational and environmental health, 89(3), 373–396.
 • [2] Kaufman-Cohen, Y., & Ratzon, N. Z. (2011). Correlation between risk factors and musculoskeletal disorders among classical musicians. Occupational Medicine, 61(2), 90–95.
 • [3] Chan, C., & Ackermann, B. (2014). Evidence-informed physical therapy management of performance-related musculoskeletal disorders in musicians. Frontiers in psychology, 5, 706.
 • [4] Janiszewski, M. (1992). Ergonomia zawodu muzyka: analiza obciążeń i przeciążeń zawodowych muzyków. PWN.
 • [5] http://www.zzpamo.pl/index.php/problemy-zdrowotne-muzykow
 • [6] Janiszewski, M., Gałuszka, G., Ochwanowska, A., Gąciarz, A., Hak, A., Ochwanowski, P., ... & Oryniak, M. (2005). Analiza biomechaniczna dynamiki i statyki narządu ruchu u muzyków instrumentalistów. Medycyna Pracy, 56(1), 25–33.
 • [7] http://chopin.man.bialystok.pl/umfc/wp-content/uploads/2016/04/03–05.pdf
 • [8] Jankowicz-Szymańska, A., Pałucka, M., Mikołajczyk, E. (2009). Jakość postawy ciała uczniów I i VI klasy podstawowej szkoły muzycznej. Fizjoterapia, 17(1) 20–29.
 • [9] Nawrocka, A, Wołyńska Ślężyńska, A. (2008). Wady postawy u młodych muzyków. Fizjo Pol. 4(4):425–435
 • [10] Bittner-Czapińska, E., & Janiszewski, M. (2004). Analiza wybranych parametrów czynnościowego zespołu wykonawczego u akordeonistów. Medycyna Pracy, 55(4), 337–339.
 • [11] Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Biering-Sørensen, F., Andersson, G., & Jørgensen, K. (1987). Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied ergonomics, 18(3), 233–237.
 • [12] Valdata, L. (2006). Therapeutic Management of the Performing Artist W: Burke, S.L., Higgins, J.P., McClinton, M.A., Saunders, R.J., Valdata L. Hand and upper extremity rehabilitation a practical guide, 513–523.
 • [13] Lledó, J. (2012). Lledó, J; Llana, S.; Pérez, P; Lledó, E.(2012). Injuries prevention in string players. Journal of Sport and Health Research. 4 (1): 23–34. Journal of Sport and Health Research, 4(1), 23–34.
 • [14] Baadjou, V. A. E., Roussel, N. A., Verbunt, J. A. M. C. F., Smeets, R. J. E. M., & de Bie, R. A. (2016). [15] Steinmetz, A., Möller, H., Seidel, W., & Rigotti, T. (2012). Playing-related musculoskeletal disorders in music students-associated musculoskeletal signs. Eur J Phys Rehabil Med, 48(4), 625–633.
 • [16] Baadjou, V.A.E., de Bie R.A., Guptill, C., Smeets, R.J. (2017). Psychometric properties of the performing arts module of the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand questionnaire. Disabil Rehabil.(16), 1–7.
 • [17] Gasenzer, E. R., Klumpp, M. J., Pieper, D., & Neugebauer, E. A. (2017). The prevalence of chronic pain in orchestra musicians. GMS German Medical Science, 15.
 • [18] Leaver, R., Harris, E. C., & Palmer, K. T. (2011). Musculoskeletal pain in elite professional musicians from British symphony orchestras. Occupational Medicine, 61(8), 549–555.
 • [19] Steinmetz, A., Scheffer, I., Esmer, E., Delank, K. S., & Peroz, I. (2015). Frequency, severity and predictors of playing-related musculoskeletal pain in professional orchestral musicians in Germany. Clinical rheumatology, 34(5), 965–973.
 • [20] Bodnar, A. (2006). Schorzenia narządu ruchu wśród muzyków instrumentalistów. Fizjoterapia, 14(4) 74–78.
 • [21] Janiszewski, M., & Cieślik, A. (2004). Analiza skuteczności terapii manualnej wspomaganej fizjoterapią w przeciąĪeniach zawodowych muzyków. Medycyna Pracy, 55(2), 169–173.
 • [22] Ohlendorf, D., Wanke, E. M., Filmann, N., Groneberg, D. A., & Gerber, A. (2017). Fit to play: posture and seating position analysis with professional musicians-a study protocol. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 12(1), 5.
 • [23] Piotrowska, S., Rogala, P., Majchrzycki, M., Kulczyk, A., Banaś, A., Gajewska, E. (2013). Rozgrzewka w sporcie – na przykładzie kolarstwa amatorskiego. W: Majchrzycki, M., Łańczak-Trzaskowska, M., Gajewska, E. Dysfunkcje narządów ruchu. Diagnostyka i usprawnianie pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu, 62–71.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-90299956-6714-44c2-bd11-d98672036202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.